تعیین شاخص‌های مؤثر بر توسعه صنعت مبلمان ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

صنعت تولید مبلمان در جهان در حال رشد است. هر کشوری که بتواند تولیدات مبلمان خود را با این بازار بزرگ بین‌المللی پیوند بزند تحول بزرگی در بخش صنعت چوب خود به‌وجود خواهد آورد. هدف از این مطالعه تعیین شاخص‌های مؤثر بر توسعه صنعت مبلمان کشور به روش تصمیم‌گیری گروهی می‌باشد. برای این منظور پس از مطالعات اولیه و مصاحبه با تعدادی از صاحبان صنایع مبلمان و کارشناسان مرتبط، شاخص‌های تأثیرگذار به 6 گروه اصلی و 29 زیرشاخص تقسیم شدند. درجه اهمیت شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها پس از اخذ نظرات کارشناسان با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. نتایج نشان می‌دهد شاخص‌های اقتصادی و قوانین و مقررات در سطح اصلی دارای بالاترین ارزش وزنی می‌باشند. همچنین از بین 29 زیرشاخص تأثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان کشور، افزایش ثبات اقتصادی در کشور، تنظیم تعرفه واردات مبلمان و مصنوعات چوبی، توسعه خوشه‌های صنعتی مبلمان، ایجاد فضای رقابتی در صنعت، توسعه صنایع جانبی و تنظیم تعرفه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به‌ترتیب با ارزش وزنی 160/0، 092/0، 087/0، 067/0، 055/0 و 055/0 دارای بالاترین اهمیت‌ها می‌باشند.

عنوان مقاله [English]

Determination of the effective criteria on development of Iran furniture industry by analytical hierarchy process

چکیده [English]

Furniture production industry is fast growing throughout the world. Each country which can join to this international huge market, can make great evolution in its wood industry sector. The aim of this study is determination of the effective criteria on development of Iran furniture industry using Group Decision Making method. For this purpose, after preliminary investigation and interview with some of the furniture producers and relevant experts, effective criteria were divided into six major groups as well as 29 sub-criteria. After getting experts'' opinions via questionnaire, the priority rates of obtained criteria and sub-criteria were determined by Analytical Hierarchy Process (AHP). The results show that economical and regulations criteria have the highest weighting values at the first level. In addition, among 29 effective sub-criteria, improvement of economical stability, reformation of furniture import tariff, development of industrial clusters, creation a competitive opportunity, development of lateral industries and reformation of materials and machines import tarrif have highest priorities as 0.160, 0.092, 0.087, 0.067, 0.055, 0.055 weighting values, respectively.