بررسی تاثیر pH بر کارآئی رنگ‌بری آنزیمی خمیر کرافت باگاس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

بهبود رنگ‌بری خمیرکاغذ به‌وسیله پیش‌تیمار آنزیمی به اثبات رسیده است، اما کارآئی پیش‌تیمار آنزیمی بسته به فرآیند خمیرسازی و ماده اولیه متفاوت است. در این پژوهش، تأثیر pH آنزیم زایلاناز در پیش رنگ­بری خمیر کرافت باگاس با توالی 2ED1D (دی­اکسید کلر 8 درصد + استخراج قلیایی + دی­اکسید کلر 2 درصد برحسب کلر فعال) در مقیاس آزمایشگاهی بررسی گردید. خمیر کرافت باگاس با عدد کاپای 20 به‌وسیله آنزیم زایلاناز تجاری به‌دست آمده از قارچ Trichoderma viride در مقادیر 5، 10، 25 و 50 واحد و مدت زمان 2 ساعت و در دو سطح pH (5/7 و 5) تیمار شد. نتایج نشان داد که کارآئی آنزیم زایلاناز در pH اسیدی در مقایسه با pH خنثی در کاهش عدد کاپا و درجه زردی و افزایش درجه زردی و ماتی به‌طور معنی­داری (01/0P<) بیشتر می­باشد. در هر دو pH با افزایش مقدار آنزیم از U/g5 تا U/g25 درجه روشنی خمیر کاغذ افزایش و در مقدار آنزیم U/g50، کاهش یافت. همچنین افت بازده در pH اسیدی در مقایسه با pH خنثی بیشتر بود. با توجه به نتایج حاصل، pH اسیدی به‌عنوان pH بهینه در پیش رنگ­بری آنزیمی خمیر کرافت باگاس پیشنهاد می­شود.

عنوان مقاله [English]

Investigation of pH effect on enzymatic bleaching efficiency of bagasse kraft pulp

چکیده [English]

It has been demonstrated that pulp bleaching can be enhanced by enzymatic pretreatment, but their efficiency differ with pulping method and raw materials. In present study, the effects of xylanase pH in bagasse kraft pulp pretreatments on D1ED2 (Dioxide chlorine 8% + Alkaline extraction + Dioxide chlorine 2% as active chlorine) bleaching sequence was investigated at laboratory scale. Bagasse kraft pulp with initial kappa number 20 was treated by commercial xylanase from Trichoderma viride at 5, 10, 25 and 50U/g doses, for reaction time 2 hours and two levels of pH (5, 7.5). The result showed that the efficiency of commercial xylanase in acidic pH was significantly higher (P<0.01), as compared to neutral pH in reduction of kappa number and yellowness and increase of brightness and opacity. Increasing enzyme content from 5U/g to 25U/g in both pH values led to improved brightness and in enzyme content 50U/g decreased brightness. In addition, yield loss was more in acidic pH than netural pH. Therefore, regarding the obtained results, acidic pH can be suggested as optimal in enzymatic prebleaching of bagasse kraft pulp.