مقایسه تغذیه، بازگشت و بازجذب عناصر غذایی در رویشگاه¬های توسکای ییلاقی و دارتالاب در منطقه تشبندان آمل- مازندران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، تغذیه، بازگشت و باز جذب عناصر غذایی بین دو رویشگاه توسکای ییلاقی (درخت تثبیت‌کننده ازت) و دارتالاب (سوزنی‌برگ) کاشته شده روی یک خاک با زه‌کشی ضعیف در منطقه تشبندان آمل مقایسه شد. عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم برگ­های زنده (سبز) و مرده (لاش‌برگ) هر درخت و خاک تحت پوشش هر توده درختی، اندازه­گیری گردید. توسکا ییلاقی در مقایسه با دارتالاب به‌طور معنی­داری در برگ­ سبز از نیتروژن و منیزیم بیشتر و در برگ مرده نیز از نیتروژن، پتاسیم و منیزیم بیشتر، ولی کلسیم کمتر برخوردار بود. نسبت کربن به نیتروژن لاش‌برگ و بازجذب نیتروژن در توسکا ییلاقی کمتر از دارتالاب بود. خاک توسکا ییلاقی در مقایسه با دارتالاب از نیتروژن و پتاسیم بیشتر، و فسفر، منیزیم و نسبت C/N کمتری برخوردار بود. از نتایج این پژوهش می‌توان دریافت که توسکا ییلاقی، در مقایسه با دارتالاب، به‌دلیل تجمع عناصر غذایی بیشتر لاش‌برگ، بازگشت ازت بیشتر به خاک و نسبت C/N کمتر لاش‌برگ سبب بهبود و حاصل­خیزی تدریجی رویشگاه می­شود.

عنوان مقاله [English]

Comparison of nutrition, nutrient return and nutrient retranslocation between stands of Alnus subcordata and Taxodium distichum in Tashbandan, Amol (Mazandaran)

چکیده [English]

In this study, nutrition, nutrient return and nutrient retranslocation were compared between two stands of Alnus subcordata (N-fixing tree) and Taxodium distichum (coniferous deciduous tree), planted on a weak drained soil in north of Iran (Tashbandan, Amol). In each tree stand, N, P, K, Ca and Mg concentration of fresh and senescent leaves and soil were measured. The concentrations of N and Mg in fresh leaves and N, K and Mg in senescent leaves of Alnus were significantly greater than those of Taxodium but Ca was less. C/N ratio in senescent leaves and N retranslocation of Alnus were lower than those of Taxodium. The concentrations of N and K in soil of Alnus were greater than those of Taxodium but P, Mg and C/N ratio were less. The results indicated that Alnus stand, compared to Taxodium stand, can gradually promote quality and fertility of the site, due to greater storage of nutrients in litter, higher nitrogen return to soil and lower C/N ratio.