اثر تغییرات pH محیط بر کارآیی مرکب‌زدایی آنزیمی از کاغذهای باطله اداری با استفاده از سلولاز حاصل از قارچ Aspergillus niger

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

مرکب‌زدایی آنزیمی از کاغذهای چاپ شده توسط دستگاه زیراکس با استفاده از آنزیم سلولاز تجاری حاصل از قارچ Aspergillus niger مورد بررسی قرار گرفت. تیمار آنزیمی در شرایط مقدار ثابت 1/0 درصد آنزیم براساس وزن خشک خمیر (102 واحد به‌ازای 100 گرم خمیر خشک) و زمان ثابت 15 دقیقه، در چهار سطح متفاوت pH 4، 7/5، 8 و 9 انجام شد و سپس تأثیر آن بر ویژگی‌های ظاهری و مقاومتی خمیر کاغذ مرکب‌زدایی شده به روش شناورسازی با نمونه‌های شاهد و نمونه‌های حاصل از روش متداول شیمیایی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. برای تحلیل نتایج این پژوهش از طرح کاملاً تصادفی، روش تجزیه واریانس ANOVA و مقایسه میانگین دانکن (در سطح 5 درصد عدم اعتماد) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در بین تیمارهای آنزیمی تیمار در pH برابر 8 از نظر ویژگی‌های ظاهری نتایج بهتری داشته و موجب بهبود ویژگی‌های مقاومتی کاغذهای دست‌ساز حاصل نسبت به نمونه‌های حاصل از تیمار شیمیایی شد.

عنوان مقاله [English]

Effect of medium pH variations on enzymatic deinking efficiency of office waste papers with cellulase from Aspergillus niger

چکیده [English]

Enzymatic deinking of Xerox printed papers by commercial cellulase from Aspergillus niger fungi was investigated. Enzymatic treatment was done under constant condition of 0.1 percent enzyme based on oven-dried weight of pulp (102 unit per 100 gram oven-dried pulp), 15 min. treatment time, in four pH levels as 4, 5.7, 8 and 9. Then, the effect of pH variation on the appearance and strength properties of the enzymatic deinked pulp was evaluated and compared with those of the control and conventional chemically deinked samples. The study data were analysed with completly randomized design, ANOVA analysis of variance andDuncan mean comparison (P<0.05). The Results showed enzymatic deinking in pH 8 had the best appearance properties and caused improvement in strength properties of handsheets in comparison with chemically treated samples.