ارزیابی شدت فعالیت کامبیوم در نهال‌های صنوبر دلتوئیدس به‌وسیله روش سوزن‌زنی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش تشکیل چوب در نهال‌های صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) کاشته شده در روستای دهکا از توابع شهرستان آستانه‌اشرفیه در استان گیلان در سال رویشی ١٣٨٧ مطالعه شد. نمونه‌برداری در سه نهال و در سه حد ارتفاعی 5/0، 5/1 و 5/2 متری از سطح زمین با وارد کردن سوزن در بافت کامبیوم (روش سوزن‌زنی) صورت گرفت. در روش سوزن‌زنی دانستن چگونگی عکس‌العمل کامبیوم در برابر زخم ایجاد شده، ضروری می‌باشد. نمونه‌برداری از اول فروردین‌ماه 1387 تا اول آبان‌ماه همان سال و به‌صورت ماهانه انجام شد. مطابق آزمایش و اندازه‌گیری مقاطع زیرمیکروسکوپ نوری، شروع فعالیت کامبیوم در هر سه درخت تقریباً با باز شدن جوانه انتهایی در فروردین‌ماه هم‌زمان بود و پایان فعالیت کامبیومی هم‌زمان با به خواب رفتن جوانه‌ها در آخر مهرماه بود. یک ماه بعد از توقف فعالیت کامبیوم برگ‌ها به‌طور کامل ریزش نمود. با توجه به نمودارهای گومپرتزبیش‌ترین درصد رویش روزانه در ارتفاع‌های مختلف نهال‌ها در تیرماه پیش‌بینی می‌شود در حالی‌که مقادیر اندازه‌گیری شده بیش‌ترین درصد رویش ماهانه ارتفاع بالا را در تیرماه و ارتفاع‌های میانی و پایینی نهال‌ها را در مردادماه نشان می‌دهد، که شدت فعالیت کامبیوم با میانگین بارندگی ماهانه در ماه‌های تیر و مرداد به‌طور مثبت همبستگی دارد. مطابق با نمودارهای گمپرتز زمان‌بندی تولید چوب طی فصل رویش برای ارتفاع‌های 5/2 متری و 5/1 متری از سطح زمین نسبت به ارتفاع 5/0 متری مشابه‌تر بود. در ارتفاع‌های بالایی و میانی نسبت به ارتفاع پایینی نهال‌ها، فعالیت کامبیومی زودتر شروع می‌شود و دیرتر از آن به پایان می‌رسد.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of cambial activity in seedlings of Populus deltoides by pinning method

چکیده [English]

Wood formation in seedlings of Populus deltoides was studied at Dahka village in Astaneh ashrafieh city in Gilan province, Iran in the growth year 2008. Three seedlings at three heights, 0.5, 1.5, 2.5 m, were selected for pinning technique. It is necessary to know cambium reactions through pin insertion. Samplings were carried out at monthly intervals from 23rd March until 23rd October. According to examination of cross sections under light microscope, the onset of cambial activity was seen in April about breaking of apical bud. Cambial activity ceased in 22nd October coinciding with apical bud dormancy. Leave fell completely after cambial dormancy. The Gopmpertz charts showed the maximum percent of daily growth at three height of seedlings befell in July, whereas measurements showed the maximum percent of monthly growth at 2.5 m height was in July and at 0.5 and 1.5 m were in August. Cambial activity positively correlated with average rainfall in July and August. According to Gompertz function, the timing of wood production during the growing season was similar for 2.5 and 1.5 m heights. The cambial activity at upper and middle height of the seedlings is Sooner begun and later ended than the lower height.