تأثیر خصوصیات خاک‌ منطقه پخش سیلاب بر ویژگی‌های رویشی کهور پاکستانی در شهرستان تنگستان، استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش نقش عوامل خاک بر روی ویژگی‌های رویشی کهور پاکستانی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور سه قطعه مجاور هم، با میزان ورودی سیلاب مختلف در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب تنگستان در استان بوشهر انتخاب و در هر قطعه، 6 پروفیل احداث و از عمق 45-0 سانتی‌متری نمونه خاک برداشت گردید و برخی از خصوصیات خاک تعیین شد. پوشش درختی به روش خوشه‌ای با پلات‌های 1600 مترمربعی، 4 پلات در اطراف هر پروفیل با ابعاد 40×40 متر برداشت شد. نتایج تجزیه همبستگی متعارف بیانگر همبستگی بالای درصد رس با توسعه قطر تاج کهور می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

The Effect of The Physico-Chemical Properties of Soils in Water Spreading Zone on Common Mesquite Tree Vegetative Characteristics in Tangestan, Bushehr Province

چکیده [English]

This paper attempts to examine the effect of water spreading on soil physico-chemical properties, and vegetative characteristics of Common mesquite. For this, on the basis of flood water discharge, three sections of lands were accurately selected at Kosar water spreading experimental station, in Tangestan, Bushehr province. In each section, 6 profiles were digged out and studied; meanwhile soils samples were collected from 0-45 cm depth to evaluate their further characteristics. The vegetative characteristics of Common mesquite were studied at 1600 square meters sample plots selected as a cluster of each 4 sample plots around each profile (40×40 square meter). Analysis of variance of Soil major characteristics (EC, pH, N, P, K, Clay, Silt and Sand percents) suggested a significant difference at one percent statistical error level between the sections. The CCA process, suggests that Clay percentage has a strong correlation with crown diameter of Common mesquite.