بررسی امکان استفاده از پسماند ساقه کلزا در ساخت تخته‌خرده‌چوب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این بررسی امکان استفاده از ضایعات ساقه کلزا، در ساخت تخته‌خرده‌چوب مورد مطالعه قرار گرفت. درصد اختلاط ضایعات ساقه کلزا با خرده‌چوب صنعتی به‌ترتیب در 4 سطح 75:25، 50:50،
75: 25 و 0:100، مقدار چسب مصرفی (اوره فرمالدئید) در سه سطح 8، 10 و 12 درصد براساس وزن خشک ماده اولیه و زمان پرس در 3 سطح 5، 6 و 7 دقیقه به‌عنوان عوامل متغیر انتخاب گردیدند. نمونه شاهد نیز از خرده‌چوب با شرایط صنعتی تهیه شد. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها شامل، مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامت در طی 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب نمونه‌ها بر طبق استاندارد 2-312EN اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که استفاده از ساقه کلزا در ساخت تخته‌خرده‌چوب سبب افزایش مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته نمونه‌ها می‌گردد. به‌طوری‌که بیش‌ترین مقدار مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته مربوط به نمونه‌های ساخته شده با 100 درصد کلزا بوده و در مقابل افزایش مقدار ساقه کلزا سبب کاهش چسبندگی داخلی و افزایش واکشیدگی ضخامتی شده است. همچنین نتایج نشان داده که افزایش مقدار چسب و زمان پرس باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه‌ها شده است. به‌طورکلی می‌توان گفت که با استفاده از 25 درصد ساقه کلزا، مقدار چسب 12 درصد و زمان پرس 7 دقیقه تخته‌های با ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی قابل‌قبول تولید می‌گردد که در حد استاندارد 2-312EN و مناسب برای مصارف کلی و داخلی باشد.

عنوان مقاله [English]

Investigation on The Possibility of Using Canola Stem Residues for Particleboard Manufacturing

چکیده [English]

In this study, the possibility of using canola stem residues for particleboard manufacturing was studied. The ratio of canola straw to the industrial particles was as 25:50, 50:50, 75:25 and 100:00 percents, respectively. Urea formaldehyde resin was used as binder at three levels of 8, 10 and 12 percent based on oven dried weight of particles and the press time was at three level of 5, 6 and 7 minutes. Control samples were made of industrial wood particles. Then, mechanical and physical properties (modulus of rupture, modulus of elasticity, internal bonding and thickness swelling after 2 and 24h soaking in water) of the produced boards were measured. The results indicated that increasing canola straw to wood particles, resulted in increasing the bending strength and modulus of elasticity of the boards. Also, increasing the amount of resin and press time improved the mechanical and physical properties of the boards. Precisely Speaking, using canola straw in mixture with industrial particles up to 25%, 12% resin and press time of 7 minutes resulted in producing boards with appropriate physical and mechanical properties which are suitable for interior uses.