بررسی تأثیر استفاده از چوب شاخه ممرز و راش در ترکیب چوب تنه مخلوط پهن‌برگان بر ویژگی‌های خمیر کاغذ CMP

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش تأثیر استفاده از چوب شاخه ممرز و راش با حفظ نسبت مشابه چوب تنه و به‌میزان 3 به 1 به‌جای بخشی از چوب تنه ممرز و راش در تولید و ارزیابی خمیر CMP مخلوط پهن‌برگان مورد بررسی قرار گرفت. درصدهای مصرف چوب شاخه در ترکیب نهایی مخلوط تنه پهن‌برگان با حفظ مقدار ثابت 20 درصد برای چوب تنه توس، 0، 16، 40، 56 و 80 درصد بود. نتایج نشان داد که تحت شرایط پخت ثابت، زمان پخت برای رسیدن به بازده حدود 85 درصد و نیز میزان پالایش برای دست‌یابی به درجه روانی ثابت 300 میلی‌لیتر استاندارد کانادائی، با افزایش درصد مصرف چوب شاخه کاهش می‌یابد. همچنین، اگرچه با افزایش چوب شاخه در مخلوط تنه پهن‌برگان، خواص نوری و مقاومتی کاغذ به‌دست آمده اندکی کم شد، ولی استفاده از چوب شاخه تا حدود 40 درصد در ترکیب نهائی ماده اولیه مصرفی برای ساخت خمیرکاغذ CMP قابل توصیه است.

عنوان مقاله [English]

Investigation Effect of Using Branch Woods of Hornbeam and Beech in compound of hardwoods Stems Wood Mixture on CMP Pulp Properties

چکیده [English]

In this research, effect of Using Hornbeam and Beech Branch Woods in Admixture with Birch Stem Wood on Their CMP Pulp Properties. Using percentage of branch woods, with 20% constant content for Birch stem wood, were 0, 16, 40, 56 and 80 in final mixture of hardwoods. The Results indicated that cooking time, to reach 85% yield and under same cooking condition, and also refining quantity, to reach 300 ml constant CSF freeness, were decreased with increasing portion branch woods (P<0.01). Moreover, despite a little decrease (P<0.01) in the optical and mechanical properties of the produced hard sheets by addition of branch wood in the hardwood stems wood, using 40% of branch wood in final mixture of the initial materials for making CMP pulp is recommended.