بررسی اثر مقدار رطوبت بر مقاومت الکتریکی چوب صنوبر دلتوئیدس در دماهای ثابت

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به‌منظور بررسی اثر مقدار رطوبت بر مقاومت الکتریکی چوب، سه پایه صنوبر دلتوئیدس (p. deloeides) سه درخت از جنگل شصت‌کلاته گرگان قطع و از تنه هر کدام، هشت آزمونه جور سالم و بدون عیب به ابعاد 10×5/7×2 سانتی‌متر تهیه گردید. مقاومت الکتریکی و دمای داخلی متناظر هر آزمونه به‌طور جداگانه، با افزایش تدریجی دما بین 95-15 درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی در چند نوبت تکرار شده و همه آزمونه‌ها در ابتدا و انتهای هر نوبت از اندازه‌گیری توزین شدند. در پایان، برای تعیین مقدار رطوبت آزمونه‌ها، تمامی آن‌ها به‌مدت 24 ساعت در آون با دمای 2±103 درجه سانتی‌گراد خشک شدند و با فرض خطی بودن تغییرات مقدار رطوبت چوب طی هر نوبت آزمایش، مقدار رطوبت متناظر با هر یک از مقادیر مقاومت الکتریکی و دمای داخلی در هر آزمونه محاسبه شد. تجزیه واریانس در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد، تفاوت بین مقادیر مختلف دمایی معنی‌دار می‌باشد و مقاومت الکتریکی در یک مقدار رطوبت ثابت با افزایش دما، کاهش می‌یابد. به این ترتیب، 8 مدل خطی جهت تعیین ارتباط بین مقدار رطوبت با مقاومت الکتریکی در مقادیر دمایی مختلف به‌طور جداگانه بررسی شد. با توجه به تجزیه واریانس ضرایب همبستگی، بهترین مدل انتخاب و براساس آن، منحنی‌های مقدار رطوبت- مقاومت الکتریکی در دماهای مختلف رسم گردید. نتایج نشان داد، در همه مقادیر دمایی، مقاومت الکتریکی با افزایش مقدار رطوبت، با شیبی مشابه، کاهش می‌یابد، اما در دمای 95 درجه سانتی‌گراد، شیب منحنی کاهش پیدا می‌کند.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of The Effect of Moisture Content on The Electrical Resistance of Poplar Wood at Constant Temperatures

In order to evaluate the effect of moisture content (MC) on the electrical resistance (R) of poplar wood, three poplar trees (P. deltoeides) were selected
and harvested in the Shast Kalateh forest in Gorgan, and eight matched clear specimens with dimensions of 2´7/5´10 cm were taken from each one. The electrical resistance and the corresponding internal temperature values of each specimen were measured simultaneously with a gradual increase in temperature between 15-100 oC, separately. The test was repeated for several turns and all of the specimens were weighed at the beginning and end of each run. All of the specimens were oven-dried with temperature of 103±2 oC for 24 hours at the end of the test to calculate the MC values corresponding to each electrical resistance and internal temperature values of each specimen with assuming the linear changes of MC of wood during each run of testing. The analysis of variance (ANOVA) at the 95% confidence level by SPSS14 software showed that the difference between different temperature values was significant, and electrical resistance decreased at a constant MC by the increase of temperature. Thus, eight linear models were evaluated to determine relationship between MC and electrical resistance at different temperature values, separately. According to the ANOVA test of the correlation coefficient, the best equation was chosen and moisture content-electrical resistance curves at different temperatures were drawn based on it. The results have shown that the electrical resistance decreases with increasing of moisture content at all temperature values with a same slope, but the slope of the curve decreases at the high temperature values (close to 100 oC).