کلیدواژه‌ها = پیرولیز سریع
پالایش زیستی باگاس و مغز آن به روش پیرولیز سریع

دوره 24، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 27-40

10.22069/jwfst.2017.13845.1703

پیام قربان نژاد؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علی قاسمیان؛ پاول د ویلد؛ هیرو جان هیرس