نویسنده = یارعلی، نبی الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نهادینه سازی اصول و مبانی برنامه ملی جنگل در ایران

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 49-68

10.22069/jwfst.2017.9858.1519

سعید قاسمی قوچقار؛ نبی الله یارعلی؛ علی جعفری؛ فرزام پوراصغر سنگاچین