دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-186