دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-166