نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌شویی تغییرات فصلی کاتیون‎های بازی در آب‌شویی تاج و پوشش کف گونه راش در توده آمیخته [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • آنالیز زمین بررسی پراکنش سرخشکیدگی درختان جنگلی و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی و جاده‌ها (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 159-174]
 • آنالیز زمین بررسی امکان برآورد مکانی تعداد در هکتار و متوسط قطر درختان جنگل با استفاده از آنالیز زمین (مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگل‌داری دکتر بهرام‌نیا، گرگان، ایران) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 41-57]
 • آنزیم سلولاز مرکب‌زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداری در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش دوم- ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی کاغذ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 175-186]

ا

 • ابریشم‌باف ناجور بررسی اثر وضعیت جوی و زمان روی کارایی تله‌های فرومونی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria dispar [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 163-174]
 • ابعاد قطری بررسی ساختار مکانی راش و بلوط در یک جنگل آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 175-188]
 • اختلاط گونه‌ای مطالعه امکان تفکیک اختلاط گونه‌های راش و ممرز با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+ماهواره لندست 7 (مطالعه موردی: در جنگل چوئه‌ژیه) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 95-110]
 • اختلاط گونه‌ای بررسی ساختار مکانی راش و بلوط در یک جنگل آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 175-188]
 • ارتفاع تخم‌ریزی بررسی تأثیر گونه درخت میزبان و ارتفاع تخم‌ریزی روی برخی از پارامترهای زیستی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria dispar، در جنگل‌های استان گلستان (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 149-162]
 • ارزیابی توان اکولوژیکی ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بابل‌رود برای جنگل‌داری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-22]
 • ارس بررسی برخی ویژگی‌های کمی و کیفی توده ارس (Juniprus excelsa) امین‌آباد فیروزکوه [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]
 • ارس بررسی ساختار توده‌های ارس (Juniperus excelsa Beib.) در جنگل کندیرق خلخال [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 151-162]
 • استان ایلام تأثیر شاخص‌های فرم زمین بر تنوع گونه‌ای گیاهان چوبی در بوم‌سازگان‌های جنگلی زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 77-92]
 • استان گلستان ساختار توده‌های اوری (Quercus macranthera) در جنگل‌های استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 22-42]
 • استان گلستان بررسی خصوصیات کمی، کیفی و توالی توده‌های طبیعی راش در جنگل وطنا استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 43-58]
 • استان گلستان شناسایی و بیماری‌زایی گونه Fusarium oxysporum عامل پژمردگی نهال‌های بلندمازو در منطقه استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 189-200]
 • استان مرکزی تأثیر فیزیوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش گونه بادامک در 4 منطقه از استان مرکزی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 59-76]
 • اکسترودر دومارپیچی استفاده از اکسترودر دومارپیچی برای تولید خمیرکاغذ از ساقه برنج [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 123-136]
 • الیاف راش مقایسه خواص کاربردی انواع MDF ساخته شده از الیاف ساقه ذرت، ساقه پنبه و راش [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 93-106]
 • ایلام تهیه نقشه تغییرات سطح جنگل با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر LISS-III ماهواره IRS (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 77-92]
 • امین‌آباد فیروزکوه بررسی برخی ویژگی‌های کمی و کیفی توده ارس (Juniprus excelsa) امین‌آباد فیروزکوه [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]

ب

 • بادامک تأثیر فیزیوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش گونه بادامک در 4 منطقه از استان مرکزی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 59-76]
 • بازیافت ارزیابی تأثیر زمان شناورسازی بر ویژگی‌های ظاهری خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده به روش شیمیایی و آنزیمی با استفاده از معادلات توانی معکوس [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-150]
 • باگاس بررسی تأثیر شرایط پخت بر لیگنین‏زدایی و گران‏روی خمیر‏ کاغذ سودا از باگاس [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 107-120]
 • بذر شناسایی و بیماری‌زایی گونه Fusarium oxysporum عامل پژمردگی نهال‌های بلندمازو در منطقه استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 189-200]
 • برگ بررسی تنوع در خصوصیات مرفولوژیکی برگ و میوه بلوط بلندمازو (castaneifolia Quercus) در 5 رویشگاه طبیعی جنگل‌های مازندران [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 93-108]
 • برون‌مرکزی بررسی مقدماتی اثرات فاصله کاشت بر روی فرم تنه و میزان رویش سالانه گونه افرا پلت (Velutinum Acer) [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 153-160]
 • بیضوی‌شدگی و رویه زمینی بررسی مقدماتی اثرات فاصله کاشت بر روی فرم تنه و میزان رویش سالانه گونه افرا پلت (Velutinum Acer) [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 153-160]
 • بلندمازو بررسی تنوع در خصوصیات مرفولوژیکی برگ و میوه بلوط بلندمازو (castaneifolia Quercus) در 5 رویشگاه طبیعی جنگل‌های مازندران [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 93-108]
 • بلورشدگی ارزیابی مقایسه‌ای میان خواص بلورشدگی، حرارتی و مورفولوژیکی الیاف خمیر سودا آنتراکینون پوست و ساقه کنف [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-158]
 • بلوط ایرانی بررسی اثر صفات مرفولوژی بذر و مبدأهای ارتفاعی مختلف بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر سبز شدن و رویش نهال‌های یک‌ساله [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 124-141]
 • بنه تغییرات مکانی قطر درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) در ناحیه زاگرس (مطالعه موردی: پیرکاشان، کرمانشاه) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]

پ

 • پارامترهای زیستی بررسی تأثیر گونه درخت میزبان و ارتفاع تخم‌ریزی روی برخی از پارامترهای زیستی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria dispar، در جنگل‌های استان گلستان (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 149-162]
 • پارک جنگلی دلند بررسی تأثیر گونه درخت میزبان و ارتفاع تخم‌ریزی روی برخی از پارامترهای زیستی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria dispar، در جنگل‌های استان گلستان (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 149-162]
 • پارک جنگلی دلند بررسی اثر وضعیت جوی و زمان روی کارایی تله‌های فرومونی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria dispar [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 163-174]
 • پالایش بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف بهبود ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 41-59]
 • پراکنش تأثیر فیزیوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش گونه بادامک در 4 منطقه از استان مرکزی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 59-76]
 • پراکنش قطری بررسی ساختار توده‌های ارس (Juniperus excelsa Beib.) در جنگل کندیرق خلخال [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 151-162]
 • پراکنش مکانی بررسی پراکنش سرخشکیدگی درختان جنگلی و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی و جاده‌ها (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 159-174]
 • پروپیونیله شدن بررسی مقاومت به هوازدگی چوب صنوبر دلتوئیدس پروپیونیله شده [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-130]
 • پلاستیسیتی ارزیابی صفات مورفولوژیک برگ در بررسی تنوع ژنتیکی Zelkova carpinifolia (Pallas) C.Koch در شمال ایران [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 121-134]
 • پلیمرهای کاتیونی تأثیر نوع عامل کاتیونی (پلی‌اکریل آمید و نشاسته کاتیونی) بر عملکرد نانوذرات سیلیکای کلوییدی در بهبود خواص خمیر و کاغذ روزنامه [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 77-94]
 • پنتوزان‏ها بررسی تأثیر شرایط پخت بر لیگنین‏زدایی و گران‏روی خمیر‏ کاغذ سودا از باگاس [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 107-120]

ت

 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی بررسی تنوع در خصوصیات مرفولوژیکی برگ و میوه بلوط بلندمازو (castaneifolia Quercus) در 5 رویشگاه طبیعی جنگل‌های مازندران [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 93-108]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی تأثیر فیزیوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش گونه بادامک در 4 منطقه از استان مرکزی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 59-76]
 • تخته‌خرده‌چوب بررسی اثر لایه‌ای کردن با گونه صنوبر و مقدار چسب لایه سطحی و زمان پرس بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 135-148]
 • تخته‌خرده‌چوب بررسی اثر لایه‌ای کردن با گونه صنوبر بر ویژگی کیفیت سطح تخته‌خرده‌چوب [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 59-74]
 • تخته‌خرده‌چوب وابستگی دمایی ضریب هدایت حرارتی تخته‌خرده‌چوب دارای نانوکلوئیدهای نقره و مس [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 131-142]
 • تخته فیبر دانسیته متوسط مقایسه خواص کاربردی انواع MDF ساخته شده از الیاف ساقه ذرت، ساقه پنبه و راش [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 93-106]
 • ترکیبات شیمیایی ساقه گیاه جارو (sorghum bicolor) ظرفیتی نو و با ارزش از مواد لیگنوسلولزی غیرچوبی برای صنعت خمیر و کاغذ [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • تصاویر IRS-LISS تهیه نقشه تغییرات سطح جنگل با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر LISS-III ماهواره IRS (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 77-92]
 • تغییرات فصلی تغییرات فصلی کاتیون‎های بازی در آب‌شویی تاج و پوشش کف گونه راش در توده آمیخته [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • تغییر رنگ بررسی مقاومت به هوازدگی چوب صنوبر دلتوئیدس پروپیونیله شده [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-130]
 • تله‌های فرومونی بررسی اثر وضعیت جوی و زمان روی کارایی تله‌های فرومونی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria dispar [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 163-174]
 • تیمار حرارتی اثر تیمار حرارتی با روغن کلزا بر ثبات ابعادی چوب صنوبر دلتوئیدس [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 105-118]
 • تنوع گونه‌ای تأثیر شاخص‌های فرم زمین بر تنوع گونه‌ای گیاهان چوبی در بوم‌سازگان‌های جنگلی زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 77-92]
 • توالی توده‌های طبیعی راش بررسی خصوصیات کمی، کیفی و توالی توده‌های طبیعی راش در جنگل وطنا استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 43-58]
 • توپوگرافی تأثیر شاخص‌های فرم زمین بر تنوع گونه‌ای گیاهان چوبی در بوم‌سازگان‌های جنگلی زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 77-92]
 • تورنابئا اثرات گل‌سنگ درخت‌زی تورنابئا روی برخی ویژگی‌های رویشی درختان سرونوش *علیرضا [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 161-166]

ث

 • ثابت سرعت مطالعه سینتیکی فرایند خمیر کاغذسازی سودای ساقه کنف [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 75-90]
 • ثبات ابعادی اثر تیمار حرارتی با روغن کلزا بر ثبات ابعادی چوب صنوبر دلتوئیدس [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 105-118]

ج

 • جامعه شناسی گیاهی جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده خیبوس [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • جنگل حفاظتی بررسی ساختار توده‌های ارس (Juniperus excelsa Beib.) در جنگل کندیرق خلخال [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 151-162]
 • جنگل حفاظت شده خیبوس جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده خیبوس [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • جنگل‌داری ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بابل‌رود برای جنگل‌داری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-22]
 • جنگل دکتر بهرام‌نیا بررسی امکان برآورد مکانی تعداد در هکتار و متوسط قطر درختان جنگل با استفاده از آنالیز زمین (مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگل‌داری دکتر بهرام‌نیا، گرگان، ایران) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 41-57]
 • جنگل طبیعی مقایسه تنوع گونه ای گیاهان در عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاری ها (مطالعه موردی: دارابکلا - مازندران) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 59-76]
 • جنگل کاری مقایسه تنوع گونه ای گیاهان در عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاری ها (مطالعه موردی: دارابکلا - مازندران) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 59-76]
 • جنگل‌کاری بررسی اثر صفات مرفولوژی بذر و مبدأهای ارتفاعی مختلف بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر سبز شدن و رویش نهال‌های یک‌ساله [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 124-141]
 • جنگل‌های زاگرس تأثیر شاخص‌های فرم زمین بر تنوع گونه‌ای گیاهان چوبی در بوم‌سازگان‌های جنگلی زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 77-92]
 • جنگل‎های زاگرس ارزیابی مقایسه‌ای قابلیت داده‎های LISS-III و LISS-IV ماهواره IRS-P6 در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان جوانرود) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 43-60]
 • جوانرود ارزیابی مقایسه‌ای قابلیت داده‎های LISS-III و LISS-IV ماهواره IRS-P6 در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان جوانرود) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 43-60]

ح

 • حداکثر احتمال تهیه نقشه تغییرات سطح جنگل با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر LISS-III ماهواره IRS (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 77-92]
 • حلقه رویش سالانه مطالعه اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر رویش سالانه سپیدار [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 143-152]
 • حوضه آبخیز بابل‌رود ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بابل‌رود برای جنگل‌داری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-22]

خ

 • خصوصیات توپوگرافی بررسی امکان برآورد مکانی تعداد در هکتار و متوسط قطر درختان جنگل با استفاده از آنالیز زمین (مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگل‌داری دکتر بهرام‌نیا، گرگان، ایران) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 41-57]
 • خصوصیات کمی و کیفی بررسی خصوصیات کمی، کیفی و توالی توده‌های طبیعی راش در جنگل وطنا استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 43-58]
 • خلخال بررسی ساختار توده‌های ارس (Juniperus excelsa Beib.) در جنگل کندیرق خلخال [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 151-162]
 • خمیر OCC ارزیابی معایب ساختاری الیاف خمیر OCC طی فرایند جزءجزءسازی با غربال‌سازی فشاری [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • خمیرسازی سودا مطالعه سینتیکی فرایند خمیر کاغذسازی سودای ساقه کنف [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 75-90]
 • خمیرکاغذ OCC بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف بهبود ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 41-59]
 • خمیر کاغذسازی استفاده از اکسترودر دومارپیچی برای تولید خمیرکاغذ از ساقه برنج [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 123-136]
 • خمیر کرافت سوزنی‌برگان بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف بهبود ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 41-59]
 • خواص مورفولوژیکی ساقه گیاه جارو (sorghum bicolor) ظرفیتی نو و با ارزش از مواد لیگنوسلولزی غیرچوبی برای صنعت خمیر و کاغذ [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]

د

 • درصد افزایش وزن بررسی مقاومت به هوازدگی چوب صنوبر دلتوئیدس پروپیونیله شده [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-130]
 • دما و بارندگی مطالعه اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر رویش سالانه سپیدار [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 143-152]

ر

 • راش تغییرات فصلی کاتیون‎های بازی در آب‌شویی تاج و پوشش کف گونه راش در توده آمیخته [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) اثر تیمار روغن گرمایی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب راش [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 111-126]
 • ریخت‌شناسی ارزیابی مقایسه‌ای میان خواص بلورشدگی، حرارتی و مورفولوژیکی الیاف خمیر سودا آنتراکینون پوست و ساقه کنف [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-158]
 • رسوب برآورد مقدار رسوب به‌دست آمده از جاده‌های جنگلی به کمک SEDMODL [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 23-42]
 • رگرسیون بررسی امکان برآورد مکانی تعداد در هکتار و متوسط قطر درختان جنگل با استفاده از آنالیز زمین (مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگل‌داری دکتر بهرام‌نیا، گرگان، ایران) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 41-57]
 • رنگ‌بری ارزیابی مقایسه‌ای میان خواص بلورشدگی، حرارتی و مورفولوژیکی الیاف خمیر سودا آنتراکینون پوست و ساقه کنف [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-158]
 • رویش اثرات گل‌سنگ درخت‌زی تورنابئا روی برخی ویژگی‌های رویشی درختان سرونوش *علیرضا [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 161-166]
 • روش براون- بلانکه جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده خیبوس [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • رویش قطری سالانه بررسی مقدماتی اثرات فاصله کاشت بر روی فرم تنه و میزان رویش سالانه گونه افرا پلت (Velutinum Acer) [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 153-160]
 • رویش نهال بررسی اثر صفات مرفولوژی بذر و مبدأهای ارتفاعی مختلف بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر سبز شدن و رویش نهال‌های یک‌ساله [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 124-141]
 • روغن آفتاب‌گردان اثر تیمار روغن گرمایی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب راش [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 111-126]
 • روغن کلزا اثر تیمار حرارتی با روغن کلزا بر ثبات ابعادی چوب صنوبر دلتوئیدس [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 105-118]

ز

 • زادآوری ساختار توده‌های اوری (Quercus macranthera) در جنگل‌های استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 22-42]
 • زبری سطح بررسی اثر لایه‌ای کردن با گونه صنوبر بر ویژگی کیفیت سطح تخته‌خرده‌چوب [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 59-74]
 • زبری سطح بررسی مقاومت به هوازدگی چوب صنوبر دلتوئیدس پروپیونیله شده [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-130]

س

 • ساختار توده بررسی ساختار توده‌های ارس (Juniperus excelsa Beib.) در جنگل کندیرق خلخال [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 151-162]
 • ساختار جنگل ساختار توده‌های اوری (Quercus macranthera) در جنگل‌های استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 22-42]
 • ساختار مکانی تغییرات مکانی قطر درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) در ناحیه زاگرس (مطالعه موردی: پیرکاشان، کرمانشاه) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • ساختار مکانی بررسی ساختار مکانی راش و بلوط در یک جنگل آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 175-188]
 • ساعات شبانه‌روز بررسی اثر وضعیت جوی و زمان روی کارایی تله‌های فرومونی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria dispar [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 163-174]
 • ساقه برنج استفاده از اکسترودر دومارپیچی برای تولید خمیرکاغذ از ساقه برنج [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 123-136]
 • ساقه پنبه مقایسه خواص کاربردی انواع MDF ساخته شده از الیاف ساقه ذرت، ساقه پنبه و راش [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 93-106]
 • ساقه ذرت مقایسه خواص کاربردی انواع MDF ساخته شده از الیاف ساقه ذرت، ساقه پنبه و راش [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 93-106]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بابل‌رود برای جنگل‌داری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-22]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی برآورد مقدار رسوب به‌دست آمده از جاده‌های جنگلی به کمک SEDMODL [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 23-42]
 • سپیدار مطالعه اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر رویش سالانه سپیدار [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 143-152]
 • سرخشکیدگی درختان جنگلی بررسی پراکنش سرخشکیدگی درختان جنگلی و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی و جاده‌ها (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 159-174]
 • سرعت باد بررسی تأثیر محیط تبخیر سلولزی ساخته شده با کاغذ کرافت دست‌ساز و مقایسه آن با نمونه‌های موجود در بازار [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 109-122]
 • سرو‌نوش اثرات گل‌سنگ درخت‌زی تورنابئا روی برخی ویژگی‌های رویشی درختان سرونوش *علیرضا [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 161-166]
 • سیلیکات سدیم تأثیر سیلیکات سدیم بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیرهای کاغذ روزنامه بازیافتی [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 163-170]
 • سلولاز ارزیابی تأثیر زمان شناورسازی بر ویژگی‌های ظاهری خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده به روش شیمیایی و آنزیمی با استفاده از معادلات توانی معکوس [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-150]
 • سودا- آنتراکنیون ارزیابی مقایسه‌ای میان خواص بلورشدگی، حرارتی و مورفولوژیکی الیاف خمیر سودا آنتراکینون پوست و ساقه کنف [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-158]

ش

 • شکل‌گیری تأثیر نوع عامل کاتیونی (پلی‌اکریل آمید و نشاسته کاتیونی) بر عملکرد نانوذرات سیلیکای کلوییدی در بهبود خواص خمیر و کاغذ روزنامه [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 77-94]
 • شمشاد معرفی گروه گونه‌های بوم‌شناختی گیاهی ذخیره‌گاه شمشاد پارک جنگلی سی‌سنگان و بررسی ارتباط آن‌ها با ویژگی‌های خاک [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 1-22]
 • شمشاد جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده خیبوس [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • شناورسازی ارزیابی تأثیر زمان شناورسازی بر ویژگی‌های ظاهری خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده به روش شیمیایی و آنزیمی با استفاده از معادلات توانی معکوس [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-150]

ص

 • صفات مورفولوژیکی ارزیابی صفات مورفولوژیک برگ در بررسی تنوع ژنتیکی Zelkova carpinifolia (Pallas) C.Koch در شمال ایران [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 121-134]
 • صنوبر بررسی اثر لایه‌ای کردن با گونه صنوبر و مقدار چسب لایه سطحی و زمان پرس بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 135-148]
 • صنوبر بررسی اثر لایه‌ای کردن با گونه صنوبر بر ویژگی کیفیت سطح تخته‌خرده‌چوب [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 59-74]
 • صنوبر دلتوئیدس اثر تیمار حرارتی با روغن کلزا بر ثبات ابعادی چوب صنوبر دلتوئیدس [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 105-118]

ض

 • ضرایب کاغذسازی ساقه گیاه جارو (sorghum bicolor) ظرفیتی نو و با ارزش از مواد لیگنوسلولزی غیرچوبی برای صنعت خمیر و کاغذ [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • ضریب پیچش ارزیابی معایب ساختاری الیاف خمیر OCC طی فرایند جزءجزءسازی با غربال‌سازی فشاری [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • ضریب خمیدگی ارزیابی معایب ساختاری الیاف خمیر OCC طی فرایند جزءجزءسازی با غربال‌سازی فشاری [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • ضریب هدایت حرارتی وابستگی دمایی ضریب هدایت حرارتی تخته‌خرده‌چوب دارای نانوکلوئیدهای نقره و مس [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 131-142]

ط

 • طبقه‌بندی مطالعه امکان تفکیک اختلاط گونه‌های راش و ممرز با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+ماهواره لندست 7 (مطالعه موردی: در جنگل چوئه‌ژیه) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 95-110]
 • طراحی مرکب مرکزی استفاده از اکسترودر دومارپیچی برای تولید خمیرکاغذ از ساقه برنج [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 123-136]

ع

 • عدد کاپا بررسی تأثیر شرایط پخت بر لیگنین‏زدایی و گران‏روی خمیر‏ کاغذ سودا از باگاس [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 107-120]
 • عکس‌های هوایی تهیه نقشه تغییرات سطح جنگل با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر LISS-III ماهواره IRS (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 77-92]
 • عوامل اولیه و ثانویه بررسی پراکنش سرخشکیدگی درختان جنگلی و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی و جاده‌ها (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 159-174]

غ

 • غربال‌سازی ارزیابی معایب ساختاری الیاف خمیر OCC طی فرایند جزءجزءسازی با غربال‌سازی فشاری [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • غنا مقایسه تنوع گونه ای گیاهان در عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاری ها (مطالعه موردی: دارابکلا - مازندران) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 59-76]
 • غنای گونه‌ای تأثیر شاخص‌های فرم زمین بر تنوع گونه‌ای گیاهان چوبی در بوم‌سازگان‌های جنگلی زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 77-92]

ف

 • فاصله کاشت بررسی مقدماتی اثرات فاصله کاشت بر روی فرم تنه و میزان رویش سالانه گونه افرا پلت (Velutinum Acer) [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 153-160]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بابل‌رود برای جنگل‌داری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-22]

ک

 • کاتیون‎های بازی تغییرات فصلی کاتیون‎های بازی در آب‌شویی تاج و پوشش کف گونه راش در توده آمیخته [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • کارآیی خنک‌کنی بررسی تأثیر محیط تبخیر سلولزی ساخته شده با کاغذ کرافت دست‌ساز و مقایسه آن با نمونه‌های موجود در بازار [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 109-122]
 • کاغذ روزنامه تأثیر نوع عامل کاتیونی (پلی‌اکریل آمید و نشاسته کاتیونی) بر عملکرد نانوذرات سیلیکای کلوییدی در بهبود خواص خمیر و کاغذ روزنامه [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 77-94]
 • کاغذ روزنامه باطله تأثیر سیلیکات سدیم بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیرهای کاغذ روزنامه بازیافتی [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 163-170]
 • کریجینگ تغییرات مکانی قطر درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) در ناحیه زاگرس (مطالعه موردی: پیرکاشان، کرمانشاه) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • کنف مطالعه سینتیکی فرایند خمیر کاغذسازی سودای ساقه کنف [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 75-90]
 • کنف ارزیابی مقایسه‌ای میان خواص بلورشدگی، حرارتی و مورفولوژیکی الیاف خمیر سودا آنتراکینون پوست و ساقه کنف [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-158]

گ

 • گران‏روی بررسی تأثیر شرایط پخت بر لیگنین‏زدایی و گران‏روی خمیر‏ کاغذ سودا از باگاس [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 107-120]
 • گروه گونه‌‌های بوم‌شناختی معرفی گروه گونه‌های بوم‌شناختی گیاهی ذخیره‌گاه شمشاد پارک جنگلی سی‌سنگان و بررسی ارتباط آن‌ها با ویژگی‌های خاک [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 1-22]
 • گل‌سنگ درخت‌زی اثرات گل‌سنگ درخت‌زی تورنابئا روی برخی ویژگی‌های رویشی درختان سرونوش *علیرضا [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 161-166]
 • گونه اوری ساختار توده‌های اوری (Quercus macranthera) در جنگل‌های استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 22-42]
 • گونه‌ درختی بررسی تأثیر گونه درخت میزبان و ارتفاع تخم‌ریزی روی برخی از پارامترهای زیستی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria dispar، در جنگل‌های استان گلستان (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 149-162]

ل

 • لایه‌ای کردن بررسی اثر لایه‌ای کردن با گونه صنوبر و مقدار چسب لایه سطحی و زمان پرس بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 135-148]
 • لایه‌ای کردن بررسی اثر لایه‌ای کردن با گونه صنوبر بر ویژگی کیفیت سطح تخته‌خرده‌چوب [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 59-74]
 • لیگنین‏زدایی مطالعه سینتیکی فرایند خمیر کاغذسازی سودای ساقه کنف [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 75-90]
 • لندست ETM+ مطالعه امکان تفکیک اختلاط گونه‌های راش و ممرز با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+ماهواره لندست 7 (مطالعه موردی: در جنگل چوئه‌ژیه) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 95-110]

م

 • محیط تبخیر سلولزی بررسی تأثیر محیط تبخیر سلولزی ساخته شده با کاغذ کرافت دست‌ساز و مقایسه آن با نمونه‌های موجود در بازار [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 109-122]
 • مخروط‌شدگی بررسی مقدماتی اثرات فاصله کاشت بر روی فرم تنه و میزان رویش سالانه گونه افرا پلت (Velutinum Acer) [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 153-160]
 • مدل برآورد مکانی بررسی امکان برآورد مکانی تعداد در هکتار و متوسط قطر درختان جنگل با استفاده از آنالیز زمین (مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگل‌داری دکتر بهرام‌نیا، گرگان، ایران) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 41-57]
 • مدل رقومی زمین بررسی امکان برآورد مکانی تعداد در هکتار و متوسط قطر درختان جنگل با استفاده از آنالیز زمین (مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگل‌داری دکتر بهرام‌نیا، گرگان، ایران) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 41-57]
 • مرکب‌زدایی آنزیمی مرکب‌زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداری در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش دوم- ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی کاغذ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 175-186]
 • مرکب‌زدایی آنزیمی ارزیابی تأثیر زمان شناورسازی بر ویژگی‌های ظاهری خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده به روش شیمیایی و آنزیمی با استفاده از معادلات توانی معکوس [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-150]
 • مرکب‌زدایی شیمیایی مرکب‌زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداری در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش دوم- ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی کاغذ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 175-186]
 • مرکب‌زدایی شیمیایی ارزیابی تأثیر زمان شناورسازی بر ویژگی‌های ظاهری خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده به روش شیمیایی و آنزیمی با استفاده از معادلات توانی معکوس [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-150]
 • مرکب‌زدایی شیمیایی تأثیر سیلیکات سدیم بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیرهای کاغذ روزنامه بازیافتی [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 163-170]
 • مشخصات کمی و کیفی بررسی برخی ویژگی‌های کمی و کیفی توده ارس (Juniprus excelsa) امین‌آباد فیروزکوه [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]
 • مصرف آب بررسی تأثیر محیط تبخیر سلولزی ساخته شده با کاغذ کرافت دست‌ساز و مقایسه آن با نمونه‌های موجود در بازار [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 109-122]
 • معادلات توانی معکوس ارزیابی تأثیر زمان شناورسازی بر ویژگی‌های ظاهری خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده به روش شیمیایی و آنزیمی با استفاده از معادلات توانی معکوس [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-150]
 • ممرز مطالعه امکان تفکیک اختلاط گونه‌های راش و ممرز با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+ماهواره لندست 7 (مطالعه موردی: در جنگل چوئه‌ژیه) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 95-110]
 • مورفولوژی بذر بررسی اثر صفات مرفولوژی بذر و مبدأهای ارتفاعی مختلف بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر سبز شدن و رویش نهال‌های یک‌ساله [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 124-141]
 • موقعیت مکانی بررسی ساختار مکانی راش و بلوط در یک جنگل آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 175-188]
 • میوه بررسی تنوع در خصوصیات مرفولوژیکی برگ و میوه بلوط بلندمازو (castaneifolia Quercus) در 5 رویشگاه طبیعی جنگل‌های مازندران [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 93-108]

ن

 • نانوسیلیکا تأثیر نوع عامل کاتیونی (پلی‌اکریل آمید و نشاسته کاتیونی) بر عملکرد نانوذرات سیلیکای کلوییدی در بهبود خواص خمیر و کاغذ روزنامه [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 77-94]
 • نانوکلوئید مس وابستگی دمایی ضریب هدایت حرارتی تخته‌خرده‌چوب دارای نانوکلوئیدهای نقره و مس [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 131-142]
 • نانوکلوئید نقره وابستگی دمایی ضریب هدایت حرارتی تخته‌خرده‌چوب دارای نانوکلوئیدهای نقره و مس [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 131-142]
 • نشاسته کاتیونی بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف بهبود ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 41-59]
 • نقشه تغییرات جنگل تهیه نقشه تغییرات سطح جنگل با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر LISS-III ماهواره IRS (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 77-92]
 • نهال بلندمازو شناسایی و بیماری‌زایی گونه Fusarium oxysporum عامل پژمردگی نهال‌های بلندمازو در منطقه استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 189-200]

و

 • واحدهای همگن بررسی برخی ویژگی‌های کمی و کیفی توده ارس (Juniprus excelsa) امین‌آباد فیروزکوه [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]
 • واریوگرام تغییرات مکانی قطر درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) در ناحیه زاگرس (مطالعه موردی: پیرکاشان، کرمانشاه) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • ویژگی فیزیکی مرکب‌زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداری در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش دوم- ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی کاغذ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 175-186]
 • ویژگی مقاومتی مرکب‌زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداری در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش دوم- ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی کاغذ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 175-186]
 • ویژگی‌های خاک تأثیر فیزیوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش گونه بادامک در 4 منطقه از استان مرکزی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 59-76]
 • ویژگی‌های رویشگاهی ساختار توده‌های اوری (Quercus macranthera) در جنگل‌های استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 22-42]
 • ویژگی‌های فیزیکی تأثیر سیلیکات سدیم بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیرهای کاغذ روزنامه بازیافتی [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 163-170]
 • ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مقایسه خواص کاربردی انواع MDF ساخته شده از الیاف ساقه ذرت، ساقه پنبه و راش [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 93-106]
 • ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی بررسی اثر لایه‌ای کردن با گونه صنوبر و مقدار چسب لایه سطحی و زمان پرس بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 135-148]
 • ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی اثر تیمار روغن گرمایی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب راش [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 111-126]
 • ویژگی‌های مقاومتی تأثیر نوع عامل کاتیونی (پلی‌اکریل آمید و نشاسته کاتیونی) بر عملکرد نانوذرات سیلیکای کلوییدی در بهبود خواص خمیر و کاغذ روزنامه [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 77-94]
 • ویژگی‌های نوری تأثیر سیلیکات سدیم بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیرهای کاغذ روزنامه بازیافتی [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 163-170]
 • وضعیت جوی بررسی اثر وضعیت جوی و زمان روی کارایی تله‌های فرومونی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria dispar [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 163-174]

ه

 • هیدروکسید سدیم استفاده از اکسترودر دومارپیچی برای تولید خمیرکاغذ از ساقه برنج [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 123-136]
 • هوازدگی بررسی مقاومت به هوازدگی چوب صنوبر دلتوئیدس پروپیونیله شده [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-130]

ی

 • یکنواختی مقایسه تنوع گونه ای گیاهان در عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاری ها (مطالعه موردی: دارابکلا - مازندران) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 59-76]