جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده خیبوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی تربیت مدرس نور

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

3 اداره کل منابع طبیعی ساری

چکیده

هدف این تحقیق تعیین گروه های جامعه شناختی گونه شمشاد در توده های طبیعی و دست نخورده شمشاد بخش مرکزی جنگل های کوهستانی ناحیه هیرکانی در منطقه حفاظت شده خیبوس از توابع شهرستان سواد کوه استان مازندران است. برای این منظور 64 رولوه به صورت سیستماتیک- انتخابی با ابعاد شبکه شناور 200 و 400 متری به مساحت 400 متر مربعی با تاکید بر اصل توده معرف، در سطح منطقه پیاده شد. تجزیه و تحلیل داده های فلوریستیکی با استفاده از روش سنتز جدولی براون- بلانکه تعداد چهار جامعه جل- راشستان، کوله خاس- راشستان، شمشاد- راشستان و نمدار- شمشادستان به همراه دو زیرجامعه انجیلی و پلت شناسایی و تفکیک گردید. بر اساس نتایج طبقه بندی تحلیل TWINSPAN تعداد شش گروه اکولوژیک تفکیک گردید. بررسی عضویت پذیری مشابه رولوه ها در دو سیستم طبقه بندی براون- بلانکه و TWINSPAN میزان انطباق دو روش طبقه بندی را 4/98 درصد برآورد می کند. نمایش جوامع گیاهی در امتداد دو محور اول و دوم تحلیل DCA و که مجموعا 33 درصد از کل واریانس ترکیب پوشش گیاهی منطقه را تبیین می سازند نشان داد که رولوه های هر یک از جوامع گیاهی منطقه حاشیه مخصوص به خود را داشته و از یکدیگر کاملا متمایز می باشند. به طور کلی نتایج این تحقیق نه تنها جوامع گیاهی جنگل حفاظت شده خیبوس به عنوان یک الگوی پوشش گیاهی کلیماکس از جنگل های کوهستانی هیرکانی را برای اولین بار تشریح می کند بلکه ثابت کرد که روش سنتز جدولی براون- بلانکه با وجود توسعه روش های عددی چند متغیره در طبقه بندی پوشش گیاهی همچنان می تواند به عنوان یک روش کارآمد در تفکیک و طبقه بندی رویشگاه های جنگلی کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phytosociology of Khybus Protected Area

چکیده [English]

The aim of this study was to recognize plant communities of Box trees (Buxus hyrcana Pojark.) in the Khybus Protected Area, middle part of Hyrcanian forests in north of Iran. Vegetation releves, 64 numbers, were made at peak vegetation cover during last summer by systematic- selective method in 200 and 400 meter grid dimensions by consideration indicator stands concept. By using Braun- Blanquet traditional tabular method six distinct plant communities including four associations: Laurocerasus officinali- Fagetum orientalis, Rusco hyrcani- Fagetum orientalis, Buxus Hyrcani- Fagetum orientalis and Tilia Platyphyli- Buxetum hyrcana with two subasociations: Buxus Hyrcani- Fagetum orientalis parrotioetosum persica and Buxus Hyrcani- Fagetum orientalis aceretosum velutinum were classified. By using two way indicator species analysis, TWINSPAN, six plant communities were recognized. Braun- Blanquet traditional tabular method and TWINSPAN fitness were estimated 98.4 % based on similar membership of relves in each plant community. Superimposed plant communities onto the two first DCA axes, which represent 33% of total variances in whole of floristic data, showed that each plant community has its own range and rather clear bordeline. Totally results of this study not only describe plant communities of khybus protected area as a climax model of Hyrcanian mountainous forests for the first time but also confirmed that the tabular subjective Braun- Blanquet method despite the development of numerical methods in multivariate classification of vegetation, can be used as an efficient method of separation and classification of forest sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytosocilogy
  • Braun- Blanquet method
  • TWINSPAN
  • Buxus hyrcana Pojark
  • Khybus protected area