دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-125 
4. مطالعه بانک بذر خاک در ذخیره‌گاه جنگلی باغ شادی هرات، استان یزد

صفحه 45-59

10.22069/jwfst.2020.17433.1844

رامتین مددی؛ آفاق تابنده ساروی؛ بهمن کیانی؛ اصغر مصلح آرانی