دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-108 
3. تولید و ارزیابی نانو سلولز باکتریایی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم

صفحه 29-42

محمد هادی آریائی منفرد؛ سها زیدانلو؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ الیاس افرا


7. تبیین الگوی مکانی گونه ی بلوط ایرانی (Quercus persica J.&.Sp.) در ناحیه‌ی رویشی زاگرس با استفاده از آماره O-ring

صفحه 83-96

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ حبیب الله رمضانی موزیرجی؛ حامد نقوی؛ حمید جلیلوند