تولید و ارزیابی نانو سلولز باکتریایی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان- ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف: نانوسلولز باکتریایی به علت ساختارهای میکروسکوپی مناسب، قابلیت‌های بسیاری در مصارف خاص (مانند مصارف پزشکی و بهداشتی) دارد. این ماده در برخی از خواص مانند خلوص زیاد، بلورینگى و درجه پلیمریزاسیون با سلولز‌ گیاهی تفاوت دارد. در مطالعه حاضر، تولید نانوسلولز باکتریایی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم و ارزیابی مشخصات آن انجام شده است.
مواد و روشها: برای تهیه نانوسلولز باکتریایی در این تحقیق، باکتری در محیط کشت مایع و در شرایط بستر استاتیک و دینامیک کشت داده شد و سلولز به دست آمده، شستشو و خالص‌سازی شد. ریزساختارها با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)، ساختار بلورینگی با آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)، درصد وزنی، اندازه و نحوه پراکنش نانوسلولز با آنالیز عنصری اشعه ایکس پراکنش‌گرای انرژی (EDX)، تعیین ویسکوزیته و وزن مولکولی با روش انحلال سلولز در محلول کوپر دی اتیلن آمین (CED) و بازده نانوسلولز با روش توزین نمونه مرطوب و خشک آنها مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بازده نانو سلولز در محیط کشت استاتیک نسبت به محیط کشت دینامیک آن بیشتر است. مقایسه تصاویر FE-SEM نشان داد که نحوه کشت تاثیر محسوسی بر ساختار ریخت‌شناسی الیاف نانوسلولزهای تولیدی دارد. بطوری که مقایسه تصاویر FE-SEM دو روش کشت نشان داد ریخت‌شناسی نانوسلولز باکتریایی در کشت اساتیک، متخلخل و مشبک و در نانوسلولز باکتریایی در کشت دینامیک دارای ساختار به هم چسبیده است. اندازه‌ نانوذرات عموماً برای نانوسلولزهای تولید در محیط کشت دینامیک و استاتیک زیر 60 نانومتر می‌باشد. نتایج آزمون XRD نشان داد میزان بلورینگی نانوسلولز باکتریایی در محیط کشت استاتیک حدود 49/72 درصد محاسبه شد، در حالی‌که این مقادیر برای محیط کشت دینامیک، 29/14 درصد اندازه‌گیری گردید. همچنین میزان ویسکوزیته سلولز باکتریایی تولید شده در محیط کشت استاتیک 7/110 سانتی پوآز و میزان ویسکوزیته سلولز باکتریایی تولید شده در محیط کشت دینامیک 97 سانتی پوآز محاسبه شد.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی با در نظر گرفتن خصوصیات نانوسلولز باکتریایی تولید شده و مقایسه آن با سایر تحقیقات انجام شده، می‌توان نتیجه گرفت نانوسلولز باکتریایی مناسب تولید شده است که این مسئله به لحاظ نیاز تحقیقاتی موجود در این زمینه در کشور و کاربردهای پزشکی و مهندسی آن حائز اهمیت است.


سابقه و هدف: نانوسلولز باکتریایی به علت ساختارهای میکروسکوپی مناسب، قابلیت‌های بسیاری در مصارف خاص (مانند مصارف پزشکی و بهداشتی) دارد. این ماده در برخی از خواص مانند خلوص زیاد، بلورینگى و درجه پلیمریزاسیون با سلولز‌ گیاهی تفاوت دارد. در مطالعه حاضر، تولید نانوسلولز باکتریایی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم و ارزیابی مشخصات آن انجام شده است.
مواد و روشها: برای تهیه نانوسلولز باکتریایی در این تحقیق، باکتری در محیط کشت مایع و در شرایط بستر استاتیک و دینامیک کشت داده شد و سلولز به دست آمده، شستشو و خالص‌سازی شد. ریزساختارها با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)، ساختار بلورینگی با آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)، درصد وزنی، اندازه و نحوه پراکنش نانوسلولز با آنالیز عنصری اشعه ایکس پراکنش‌گرای انرژی (EDX)، تعیین ویسکوزیته و وزن مولکولی با روش انحلال سلولز در محلول کوپر دی اتیلن آمین (CED) و بازده نانوسلولز با روش توزین نمونه مرطوب و خشک آنها مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بازده نانو سلولز در محیط کشت استاتیک نسبت به محیط کشت دینامیک آن بیشتر است. مقایسه تصاویر FE-SEM نشان داد که نحوه کشت تاثیر محسوسی بر ساختار ریخت‌شناسی الیاف نانوسلولزهای تولیدی دارد. بطوری که مقایسه تصاویر FE-SEM دو روش کشت نشان داد ریخت‌شناسی نانوسلولز باکتریایی در کشت اساتیک، متخلخل و مشبک و در نانوسلولز باکتریایی در کشت دینامیک

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Producing and evaluating of Bacterial Nano- cellulose (BNC) using Acetobacter xylinum bacteria

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Aryaie Monfared 1
  • soha zeydanloo 2
  • mohammad reza dehghani firooz abadi 3
  • elyas afra 4
1 Assistant Professor, Paper Science and Engineering Department, Wood and Paper Engineering faculty, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 M.Sc. Student in Pulp and Paper Industry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Associate Professor Paper Science and Engineering Department, Wood and Paper Engineering faculty, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 Associate Professor Paper Science and Engineering Department, Wood and Paper Engineering faculty, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Background and objective: Bacterial Nano-cellulose (BNC) due to special microscopic structures has a high potential in special used (such as medical and sanitary applications). BNC differs from plant cellulose in its higher purity, crystallinity, and degree of polymerization. The goal of this study was to investigate the production of BNC using Acetobacter xylinum bacteria and its characteristics evaluation.
Materials and methods: In order to obtain BNC, the bacterium was cultured in a liquid culture medium under static and dynamic conditions and the resulting cellulose was washed and purified. Microstructures with field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), crystallinity structure by X-ray diffraction (XRD), weight percentage, size and distribution of BNC with energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), determination of viscosity and molecular weight by dissolving of cellulose in copper(II)-ethylenediamine complex (CED) solution, and BNC yield, using wet and dry samples weighed.
Results:The results showed that yield of BNC static medium is more than BNC dynamic culture medium. Comparison of FE-SEM images showed that the culture method has a significant effect on the morphology structure of the BNCs fibers produced. Comparison of FE-SEM images of two cultivars showed that the morphology of BNC in static is porous and in dynamic is clustered together. The size of nanoparticles is generally below 60 n.m. for both BNC. The results of XRD test showed that the crystallinity of BNCs in the static and dynamic medium was 72.49% and 14.29%, respectively. Also, viscosity of BNCs in the static and dynamic medium was 110.7 centipoise (cP) and 97 cP, respectively.
Conclusion: In general, with respect to characteristics of BNC products and comparison with other studies, we concluded that suitable BNC is produced in this study that with respect to research needed in this field in the country and medical applications and engineering are important.
Background and objective: Bacterial Nano-cellulose (BNC) due to special microscopic structures has a high potential in special used (such as medical and sanitary applications). BNC differs from plant cellulose in its higher purity, crystallinity, and degree of polymerization. The goal of this study was to investigate the production of BNC using Acetobacter xylinum bacteria and its characteristics evaluation.
Materials and methods: In order to obtain BNC, the bacterium was cultured in a liquid culture medium under static and dynamic conditions and the resulting cellulose was washed and purified. Microstructures with field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), crystallinity structure by X-ray diffraction (XRD), weight percentage, size and distribution of BNC with energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), determination of viscosity and molecular weight by dissolving of cellulose in copper(II)-ethylenediamine complex (CED) solution, and BNC yield, using wet and dry samples weighed.
Results:The results showed that yield of BNC static medium is more than BNC dynamic culture medium. Comparison of FE-SEM images showed that the culture method has a significant effect on the morphology structure of the BNCs fibers produced. Comparison of FE-SEM images of two cultivars showed that the morphology of BNC in static is porous and in dynamic is clustered together. The size of nanoparticles is generally below 60 n.m. for both BNC. The results of XRD test showed that the crystallinity of BNCs in the static and dynamic medium was 72.49% and 14.29%, respectively. Also, viscosity of BNCs in the static and dynamic medium was 110.7 centipoise (cP) and 97 cP, respectively.
Conclusion: In general, with respect to characteristics of BNC products and comparison with other studies, we concluded that suitable BNC is produced in this study that with respect to research needed in this field in the country and medical applications and engineering are important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetobacter xylinum bacteria
  • static culture
  • dynamic culture
  • Bacterial Nano-cellulose (BNC)