دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، بهار 1398 
3. خصوصیات خاک و جنگل‌شناسی در جنگل‌کاری‌های گیلاس وحشی و افراپلت جنگل‌های غرب مازندران

صفحه 37-48

علیرضا مشکی؛ مجتبی امیری؛ مریم ملاشاهی؛ عزیزالله هوشمند؛ محمد کیا کیانیان