کلیدواژه‌ها = جنگل کاری
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر رژیم آبیاری بر برخی ویژگیهای رویشی نهالهای تولیدی گونه تادار در مبداهای جغرافیایی متفاوت

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 65-83

وحید اعتماد؛ فاطمه ناصری؛ محسن جوانمیری پور؛ پدرام عطارد


2. تاثیر اشکوب فوقانی بر خصوصیات خاک در اکوسیستم های جنگلی دست کاشت و طبیعی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

راضیه رفیعی جاهد؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ


3. مقایسه تنوع گونه ای گیاهان در عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاری ها (مطالعه موردی: دارابکلا - مازندران)

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 59-76

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ رامین رحمانی؛ محمد اکبرزاده