تاثیر رژیم آبیاری بر برخی ویژگیهای رویشی نهالهای تولیدی گونه تادار در مبداهای جغرافیایی متفاوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران

2 گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

4 گروه جنگلداری و اقصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده

سابقه و هدف: هدف از این تحقیق، تاثیر رژیم آبیاری بر رشد نهال های تولیدی تادار (Celtis caucasica willd.) در مبدأهای جغرافیایی کرج، همدان، خرم آباد، و شیراز است.
مواد و روش‌ها: بعد از جمع آوری بذور جهت مطالعه ی اثر تیمارهای آبیاری و مبدأ بذر، اقدام به کاشت بذور در گلدان‌های پلی‌اتیلن شد. تا قبل از جوانه زنی بذور، همه ی گلدان ها دارای شرایط یکسان بودند. پس از آن، به مدت شش ماه از اوایل خرداد تا اواخر آبان ماه تحت چهار تیمار آبیاری شاهد، سه روزه، پنج روزه و هشت روزه در سه تکرار 30 تایی قرار گرفتند. در انتهای فصل رویش، ارتفاع نهال، قطر یقه، سطح برگ، طول ریشه، طول ساقه و درصد زنده‌مانی نهال ها اندازه گیری شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون توکی نشان داد اثر مبدأ بذر بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار می‌باشد (05/0p<). تیمار آبیاری به طور معنی داری بر ارتفاع نهال، قطر یقه و مساحت برگ تاثیر داشت(05/0p<). به طور میانگین، بیش ترین مقدار پارامترهای اندازه گیری شده در مبدأ بذر کرج و کم ترین، در مبدأ همدان بود. به طور متوسط، درصد زنده مانی نهال ها در تمام رژیم های آبیاری 70 درصد به دست آمد و بیش ترین درصد زنده مانی متعلق به تیمار شاهد بود. بیش ترین مقدار رویش نهال ها در تیمار شاهد و کم ترین در تیمار پنج و هشت روزه مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می شود برای جنگل کاری در کرج، از بذرهای مبدأ کرج استفاده شود. همچنین، با توجه به این که تفاوت چشمگیری در رویش نهال ها در تیمارهای آبیاری مشاهده نشد، از تیمار آبیاری هشت روزه با توجه به مقرون به صرفه تر بودن این رژیم، استفاده شود.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می شود برای جنگل کاری در کرج، از بذرهای مبدأ کرج استفاده شود. همچنین، با توجه به این که تفاوت چشمگیری در رویش نهال ها در تیمارهای آبیاری مشاهده نشد، از تیمار آبیاری هشت روزه با توجه به مقرون به صرفه تر بودن این رژیم، استفاده شود.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می شود برای جنگل کاری در کرج، از بذرهای مبدأ کرج استفاده شود. همچنین، با توجه به این که تفاوت چشمگیری در رویش نهال ها در تیمارهای آبیاری مشاهده نشد، از تیمار آبیاری هشت روزه با توجه به مقرون به صرفه تر بودن این رژیم، استفاده شود.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می شود برای جنگل کاری در کرج، از بذرهای مبدأ کرج استفاده شود. همچنین، با توجه به این که تفاوت چشمگیری در رویش نهال ها در تیمارهای آبیاری مشاهده نشد، از تیمار آبیاری هشت روزه با توجه به مقرون به صرفه تر بودن این رژیم، استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of irrigation regime on some of the vegetative characteristics of seedlings produced by Caucasian hackberry in various provenance

نویسندگان [English]

  • Vahid Etemad 1
  • Fatemeh Naseri 2
  • Mohsen Javanmiri pour 3
  • Pedram Attarod 4
1 Forstry and forest economic dept. University of Tehran
2 Forestry and forest economi dept. University of Tehran.
3 Forestry and forest economic dept. University of Tehran.
4 Forestry and forest economic dept. University of Tehran.
چکیده [English]

Background and objectives: The purpose of this research was to examine the effect of irrigation regime on the Celtis caucasica seedlings growth in the Karaj, Hamedan, Khorramabad, and Shiraz provenance. Material and methods: After collecting seeds were planted to study the effect of irrigation treatments and seed provenance, seeds in the pot. All the pots had the same conditions before all the seeds, were germinated. Subsequently, were treated to four irrigation treatments including control, 3-days, 5-days and 8- days in three replicates of 30 seedlings for six months from early June to late November. The seedlings height, the collar diameter, the leaf area, the root length, the stem length, and seedling survival percentage at the end of the growing season, were measured.
Results: Tukey test results showed that the effect of seed provenance on all measured traits was significant (p <0.05). Irrigation treatments significantly affected seedling height, collar diameter and leaf area (p <0.05). On average, the highest amount of parameters measured at the Karaj provenance while the lowest was in Hamadan provenance. Commonly, the survival seedlings in all irrigation regimes were 70% but the highest survival rate related to control treatment. The highest seedling growth was observed in control treatment, while the least in 5-days and 8-days treatment, was observed. It is recommended to use Karaj Seeds for afforestation in Karaj.
Conclusion: It is suggested to apply an 8-days irrigation period for reducing the seedlings production cost in the nursery.
Background and objectives: The purpose of this research was to examine the effect of irrigation regime on the Celtis caucasica seedlings growth in the Karaj, Hamedan, Khorramabad, and Shiraz provenance. Material and methods: After collecting seeds were planted to study the effect of irrigation treatments and seed provenance, seeds in the pot. All the pots had the same conditions before all the seeds, were germinated. Subsequently, were treated to four irrigation treatments including control, 3-days, 5-days and 8- days in three replicates of 30 seedlings for six months from early June to late November. The seedlings height, the collar diameter, the leaf area, the root length, the stem length, and seedling survival percentage at the end of the growing season, were measured.
Results: Tukey test results showed that the effect of seed provenance on all measured traits was significant (p <0.05). Irrigation treatments significantly affected seedling height, collar diameter and leaf area (p <0.05). On average, the highest amount of parameters measured at the Karaj provenance while the lowest was in Hamadan provenance. Commonly, the survival seedlings in all irrigation regimes were 70% but the highest survival rate related to control treatment. The highest seedling growth was observed in control treatment, while the least in 5-days and 8-days treatment, was observed. It is recommended to use Karaj Seeds for afforestation in Karaj.
Conclusion: It is suggested to apply an 8-days irrigation period for reducing the seedlings production cost in the nursery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Provenance test
  • celtis caucasica
  • Irrigation treatment
  • plantation
  • produced seedlings