تاثیر اشکوب فوقانی بر خصوصیات خاک در اکوسیستم های جنگلی دست کاشت و طبیعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور،دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سابقه و هدف : جنگل‌ها یکی از ارزشمندترین اکوسیستم‌های خشکی اند و تامین کننده‌ی بسیاری از نیاز‌های انسان از گذشته تا امروز بوده اند. پایدار بودن یک جنگل مستلزم حفظ عناصر‌غذایی در خاک آن است و شناخت ویژگی‌های خاک می‌تواند یکی از پایه‌های مدیریت اصولی جنگل باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش تاثیر اشکوب فوقانی بر خصوصیات خاک در توده‌های دست کاشت و طبیعی جنگلی در جنگل‌های هیرکانی شمال ایران واقع در چمستان نور مورد بررسی قرارگرفت. به منظور بررسی برخی از شاخص‌های حاصلخیزی خاک در منطقه‌ی مورد مطالعه در هریک از توده‌های جنگل طبیعی شامل افرا پلت، آزاد، انجیلی، بلوط بلند مازو و ممرز، جنگل کاری آمیخته شامل افراپلت، اوجا، بلوط بلند مازو، ممرز و نمدار، جنگل کاری افرا پلت، جنگل کاری کاج تدا و منطقه قطع یکسره (شاهد)، 16 نمونه خاک از دو عمق 15-0 و30-15 برداشت شد
نتیجه گیری: در مجموع می‌توان به این نتیجه دست یافت که توده‌های پهن برگ از موفقیت بیشتری نسبت به توده‌های سوزنی برگ برخوردار بوده اند، لذا در مدیریت پایدار جنگل‌ها این موضوع را باید مورد توجه قرار داد.
یافته ها: نتایج آنالیز نشان داد که از نظر اجزای تشکیل دهنده بافت خاک جز شن، توده‌های مورد نظر باهم اختلاف معنی داری داشتند و از نظر عمق فاقد اختلاف معنی داری بودند. همچنین از نظر میزان رطوبت و نسبت کربن به نیتروژن در بین توده‌ها و عمق‌های مورد نظر تفاوت معنی داری وجود داشت و بالاترین میزان رطوبت 34/19، / درصد و نسبت کربن به نیتروژن /، / به ترتیب مربوط به توده جنگل کاری کاج تدا و عمق اول بود. اندازه گیری ذخایر عناصر مغذی خاک نشان داد که حاصلخیزی در رابطه با افزایش عمق کاهش می یابد که با توجه به عمق خاک اختلاف معنی داری را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of overstory layer on soil physicochemical properties in a forest ecosystem

نویسندگان [English]

  • raziyeh rafeie jahed 1
  • seyed mohsen hosseini 2
  • yahya kooch 3
1 MSc Graduate of forestry, ّّّFaculty of Natural Resources and Marine Sciences, Noor, Iran
2 Professor of forestry,Faculty of Natural Resources & Marine Sciences Tarbiat Modares University (TMU)
3 Assistant professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University (TMU)
چکیده [English]

Background and objectives: The forest as one of the most valuable terrestrial ecosystems has played important roles in supplying the human needs from past to present. The stability of a forest is depend on its soil nutrient maintenance and understanding soil properties can be considered as one of the basic principles of forest management
Materials and methods: In the present study, the effect of overstory layer on soil physicochemical properties of natural and planted forest stands in Chamestan region, Noor, in the Hyrcanian forests of northern Iran was evaluated. In order to investigate some of the indicators of soil productivity in the study area in each of the stands including natural forest (Acer velutinum Boiss , Zelkova carpinifolia (Pall) , Parrotia persica (DC.) C.A.Mey , Quercus castanifolia C.A. Mey., Carpinus betulus L ), Mixed planted stands (Acer velutinum, Ulmus carpinifolia G. Suckow , Quercues castanifolia, Carpinus betulus L , Tilia begonifolia Scop. Subsp. caucasia (Rupr.) Loria ), maple (Acer velutinum Boiss.) plantation, pine plantation (Pinus taeda L.) and a clear-cut region (control) a number of 16 soil sample were taken at two depths of 0-15 and 15-30 cm
Conclusion: As a conclusion, the broad-leaved species were more successful about most of nutrient stocks than needle-leaved stand and control area.

Results: The results showed that soil texture components except sand, were significantly different between the stands, but were not significantly different in different soil depths. Moreover, there was a significant difference between stands and depths in terms of water content and C⁄N ratio, as the highest amount of water content of 19/34 and 18/77 percent and C⁄(N )ratio of 12/91, 11/75 were related to pine plantation and first layer, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil properties
  • natural stand
  • plantation
  • broad-leaved
  • needle-leaved