بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های خمیرکاغذ و کاغذ تهیه‌شده به روش دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) و سودا از الیاف باگاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: در مقیاس جهانی تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر از خمیرکاغذ پسماند‌های کشاورزی مانند الیاف باگاس به دلیل محدودیت‌های منابع چوبی و دسترسی به فناوری تولید مناسب، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در حال حاضر باگاس نیشکر می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین و مناسب‌ترین پسماند کشاورزی ایران جهت استفاده در سرمایه‌گذاری‌های جدید با تکنولوژی مناسب و نوین مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های خمیرکاغذ تهیه‌شده به روش دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) و سودا از الیاف باگاس انجام شده است.

مواد و روش‌ها: با استفاده از فرآیندهای سودا و SEW تحت شرایط فرآیندی مختلف، مانند دمای بیشینه پخت (135 درجه سانتی‌گراد) و زمان‌های خمیرسازی (از 30 تا 100 دقیقه)، پخت‌های متعددی با هدف رسیدن به عدد کاپای حدود 20 انجام گردید. برای خمیرهای سودا ابتدا از آب تصفیه شده برای حذف مایع پخت سیاه خمیر استفاده گردید و سپس خمیرها با اعمال فشار مجددا توسط آب تصفیه‌شده شستشو داده شدند. در فرآیند SEW، خمیر جمع‌آوری شده پس از زهکشی کامل از مایع پخت بر روی مش 200 ابتدا بر اساس روش مشخص با استفاده از اتانول 40 درصد با دمای 60 درجه سانتی‌گراد و سپس توسط آب تصفیه‌شده شستشو داده شد. پس از انتخاب فرآیند خمیرسازی به لحاظ عدد کاپا، پالایش خمیرها تا حصول درجه روانی 380 میلی‌لیتر (CSF) انجام شد. در نهایت ویژگی‌های خمیرکاغذ تولید‌شده به روش SEW براساس دستورالعمل‌های آئین‌نامه TAPPI مورد ارزیابی قرار گرفت و با فرآیند رایج سودا به لحاظ مقاومت‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری کاغذ مقایسه گردید.

یافته‌ها: نتایج ارزیابی‌ها نشان داد که دانسیته کاغذهای SEW بیش‌تر از کاغذ سودا می‌باشد و ضخامت، بالک و مقاومت به عبور هوای آن کم‌تر است. کاغذهای SEW دارای مقاومت به ترکیدن، پارگی و کششی کم‌تری نسبت به کاغذهای سودا بودند. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی ویژگی‌های نوری نشان داد کاغذهای SEW درجه روشنی بیش‌تر و زردی کم‌تری نسبت به کاغذهای سودا داشتند. ماتی کاغذهای SEW نسبت به کاغذهای سودا کم‌تر بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه شیمی لیگنین‌زدایی فرآیند SEW مشابه سولفیت اسیدی است؛ از این رو انتظار می‌رود ویژگی‌های خمیرکاغذ آن مشابه سولفیت اسیدی باشد. بنابراین با توجه به مقاومت کم الیاف خمیرهای حاصل از فرآیند SEW و نیاز به دور پالایش کم این خمیرها به نظر می‌رسد این فرآیند از پتانسیل مطلوبی برای تولید طیفی وسیعی از خمیرکاغذهای ویژه (خمیر حل شونده، کاغذ ضدچربی، نانوسلولز) در کنار سایر فرآورده‌های با ارزش افزوده زیاد برخوردار باشد. همچنین درجه روشنی زیاد قبل از رنگ‌بری، یک مزیت آشکار فرآیند SEW است. این امر باعث جلوگیری از ایجاد توالی‌های رنگ‌بری طولانی و کاهش مصرف مواد شیمیایی رنگ‌بری در راستای توسعه پایدار صنایع خمیرکاغذ می‌شود.
واژه‌های کلیدی: خمیرسازی، دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW)، سودا، لیگنین‌زدایی، کاغذهای ویژه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the characteristics of pulp and paper prepared by Sulfur dioxide -Ethanol -Water (SEW) and soda from bagasse fiber

نویسنده [English]

  • Aliasghar Tatari 1
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: In global scale, newspaper, printing and writing paper production from agriculture residues pulp such as bagasse fiber due to wood resource constraints and access to appropriate production process technology has been considered seriously. Nowadays, bagasse sugarcane could be the most important and the most suitable criteria into account as agricultural residues to Iran for use in new investments with appropriate and novel technology considered. The objective of this study was to investigate the comparative characteristics of pulp prepared from bagasse fiber by sulfur dioxide- ethanol- water (SEW) and soda process.
Materials and methods: Using by soda and SEW processes under different process conditions such as maximum cooking temperature (135 °C) and various pulping time (from 30 to 100 min), several cooking achieve a kappa number about 20 were performed. For soda pulp, purified water was used to remove black liquor and then pulps again by water pressure washed. In the SEW process, pulp collected after complete drainage of liquor on the 200 mesh, based on method using 40 v/v.% ethanol – water solution at 60 °C and then wash by water. After selecting the pulping process in terms of kappa number, pulps were refined up to 380 ml, CSF freeness. Finally the characteristics of pulp and paper prepared by SEW process evaluated according to TAPPI standard and with traditional processes (soda) in terms of physical, mechanical and optical characteristics were compared.
Results: Results showed that the density and caliper of the SEW paper is more than soda paper, bulk and air permeability is lower. SEW papers has poorer burst, tear and tensile strength than soda papers. The evaluation results of the optical properties showed that the SEW papers has higher brightness and low yellowness in comparison with soda papers. SEW papers has poorer opacity than soda papers
Conclusion: Regarding to that the chemical delignification of SEW process is similar to that of acidic sulfite; It is expected to feature similar to the acidic sulfite pulp and paper. Therefore, due to low pulp fibers strength obtained from SEW process and requires far less refining the dough seems the process of the potential for a range of pulp and paper production such as special (dissolving pulp, paper greaseproof, Nano-cellulose) in other products with value-added. High brightness before bleaching is a clear advantage of the SEW solid residues which allows avoiding long bleaching sequences and reduce the use of chemical bleaching in order to sustainable development of pulp industry.
Keywords: Pulping, Sulfur dioxide-ethanol-water (SEW), Soda, Delignification, Special paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pulping
  • Sulfur dioxide-ethanol-water (SEW)
  • soda
  • delignification
  • special paper
1. Afra, E. 2006. Properties of paper an introduction. Aiij Press. 392 pages. (Translated In
Persian)
2. Bai, L., Hu, H., and Xu, J. 2012. Influences of configuration and molecular weight of
hemicelluloses on their paper-strengthening effects. Journal of carbohydrate polymers. 88(4):
1258–1263.
3. Blomstedt, M. 2007. Modification of cellulosic fibers by carboxymethyl cellulose (CMC),
effects on fiber and sheet properties. Doctoral Dissertation, Helsinki University of
Technology, Laboratory of Forest Products Chemistry.
4. Carvalho, D.M.D., Perez, A., Garcia, J.C., Colodette, J.L., Lopez, F., and Diaz, M.J. 2014.
Ethanol-soda pulping of sugarcane bagasse and straw. Cellulose Chem. Technol., 48(3-4):
355-364.
5. Ghasemian, A., and Khalili, A. 2011. Principle and methods of paper recycle. Tehran: Aiij
press, 184p. (In Persian)
6. Gulsoy, S.K., Kustas, S., and Erenturk, S. 2013. The effect of old corrugated container
(OCC) pulp addition on the properties of paper made with virgin softwood kraft pulps.
BioResources., 8(4): 5842-5849.
7. Hamzeh, Y., Abyaz, A., Mirfatahi Niaraki, M.S., and Abdulkhani, A. 2009. Application of
surfactants as pulping additives in soda pulping of bagasse. Bioresources., 4(4): 1267-1275.
8. Hubbe, M. 2006. Bonding between cellulosic fibers in the absence and presence of dry
strength agent, A review. BioResource. 1(2): 37.
9. Iakovlev, M., Paakkonen, T., and Heiningen, A.V. 2009. Kinetics of SO2-ethanol-water
pulping of spruce. Holzforschung. 63(6): 779-784.
10. Iakovlev, M., Hiltunen, E., and Heiningen, A.V. 2010. Paper technical potential of spruce
SO2-Ethanol-Water (SEW) pulp compared to kraft pulp. Nordic pulp and paper research
journal. 25(4): 428-433.
11. Iakovlev, M. 2011. SO2-ethanol-water (SEW) fractionation of lignocelluloscis, Doctoral
Dissertation, Department of forest products technology, Aalto University.
12. Iakovlev, M., and Heiningen, A.V. 2011. SO2-Ethanol-Water (SEW) Pulping: I. Lignin
Determination in Pulps and Liquors. Journal of Wood Chemistry and Technology. 31: 233-
249.
13. Iakovlev, M., Sixta, H., and Heiningen, A.V. 2011. SO2-Ethanol-Water (SEW) Pulping: II.
Kinetics for Spruce, Beech and Wheat Straw. Journal of Wood Chemistry and Technology.
31: 250-266.
14. Iakovlev, M., and Heiningen, A.V. 2012a. Kinetics of fractionation by SO2-ethanol-water
(SEW) treatment: understanding the deconstruction of spruce wood chips. RSC Advances. 2:
3057-3068.
15. Iakovlev, M., and Heiningen, A.V. 2012b. Efficient fractionation of spruce by SO2-Ethanol-
Water treatment: closed mass balances for carbohydrates and sulfur. ChemSusChem. 5:
1625-1637.
16. Iakovlev, M., You, X., Heiningen, A.V., and Sixta, H. 2014a. SO2–ethanol–water (SEW)
fractionation of spruce: kinetics and conditions for paper and viscose-grade dissolving pulps.
RSC Adv., 4: 1938-1950.
17. Iakovlev, M., You, X., Heiningen, A.V., and Sixta, H. 2014b. SO2–ethanol–water (SEW)
fractionation process: production of dissolving pulp from spruce. Cellulose. 21(3): 1419-
1429.
18. Ibrahim, H., Bugaje, I.M., Famuyide, O.O., and Mohammed, I.A. 2011. Utilization of
bagasse as raw material for the production of pulp and paper in Nigeria. International Journal
of Engineering and Mathematical Intelligence. 2(1-3): 26-33.
19. Sheikhi, P., Asadpour, G., Zabihzadeh, M., and Amoee, N. 2013. An optimum mixture of
virgin bagasse and recycled pulp (OCC) for manufacturing fluting paper. BioResources,
8(4): 5871-5883.
20. Shoub chari, H., Saraeian, A.R., and Ghasemian, A. 2011. Investigation of the properties of
alkaline peroxide mechanical pulp (APMP) from cotton stalk. Iranian Journal of Wood and
Paper Science Research, 26(1): 98-116. (In Persian)
21. Sixta, H., Iakovlev, M., Testova, L., Roselli, A., Hummel, M., Borrega, M., Van Heiningen,
A., Froschauer, C., Schottenberger, H. 2013. Novel concepts of dissolving pulp production.
Cellulose, 20: 1547-1561.
22. Sklavounos, E. 2014. Conditioning of SO2-ethanol-water (SEW) spent liquor from
lignocellulosics for ABE fermentation to biofuels and chemicals, Doctoral Dissertation.
Department of Forest Products Technology, Aalto University.
23. Sousa, S., De Sousa, A.M., Reis, B., and Ramos, A. 2014. Influence of binders on inkjet
print quality. Material Science, 20(1): 55-60.
24. Tatari, A., and Zeynali, F. 2013. Hemicelluloses: effects, types and their applications as dry
strength polymers of paper. Iranian Journal of Polymerization. 3(4): 13-25. (In Persian)
25. Tatari, A., Dehghani Firouzabadi, M.R., Yadollahi, R., and Ghaffari, M. 2014. A brief
review on biorefinery of natural polymers (hemicelluloses and lignin) in pulp and paper
industry. Iranian Journal of Polymerization. 4(4): 32-43. (In Persian)
26. Wan, J., Wang, Y., and Xiao, Q. 2010. Effects of hemicellulose removal on cellulose fiber
structure and recycling characteristics of eucalyptus pulp, Journal of Bioresource
Technology, 101(12): 4577-4583.
27. Worathanakul, P., Payubnop, W., and Muangpet, A. 2009. Characterization for post-tretment
effect of bagasse ash for silica extraction. World Academy of Science, Engineering and
Technology. 3(8):339-341.
28. Yamamoto, M., Iakovlev, M., and Heiningen, A.V. 2011. Total mass balances of SO2-
ethanol-water (SEW) fractionation of forest biomass. Holzforschung. 65: 559-565.
29. Yamamoto, M. 2014. SO2 -ethanol-water fractionation and enzymatic hydrolysis of forest
biomass, Doctoral Dissertation, Department of forest products Technology. Aalto University.
30. Yamamoto, M., Iakovlev, M., and Heiningen, A.V. 2014. Kinetics of SO2-ethanol-water
(SEW) fractionation of hardwood and softwood biomass, Bioresource Technology. 155:
307-313.
31. Zhou, J., Ouyang, J., Zhang, M., and Yu, H. 2014. Simultaneous saccharification and
fermentation of bagasse sulfite pulp to lactic acid by Bacillus coagulans CC17.
BioResources, 9(2): 2609-2620.