تعیین مناسبترین طول خط نمونه در برآورد تاج پوشش و تراکم جنگل‌های مانگرو(مطالعه موردی جزیره قشم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 عضو هیئت علمی

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی و تعیین مناسب‌ترین طول خط نمونه برای جنگلهای مانگرو قشم با توجه به مشخصه درصد سطح تاج پوشش در هکتار و تعداد درختان در هکتار، منطقه‌ای در جزیره قشم با وسعت 632 هکتار انتخاب شد. با در نظر گرفتن مساحت و توپوگرافی منطقة مورد بررسی، از یک شبکة آماربرداری با ابعاد500×200 متر برای نمونه‌برداری استفاده شد، سپس 60 قطعه نمونه شاهد یک هکتاری به شکل مربع در منطقه پیاده شد. درون هر یک از این قطعات یک هکتاری، نمونه-برداری به‌وسیلة خط‌نمونه‌هایی به طول‌های50، 150،100 و 200 متر (بر روی قطر قطعات مربعی)صورت گرفت. نتایج حاصل از نمونه‌برداری به‌وسیله طول‌های مختلف خط‌نمونه با نتایج قطعات شاهد به‌وسیله آزمون تجزیه واریانس و همچنین نتایج به-دست‌آمده از طول‌های مختلف خط‌نمونه با استفاده از فاکتور T×(E%)2 با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 95 درصد(05/0) بین نتایج به‌دست آمده از طول‌های مختلف خط‌نمونه در برآورد درصد تاج-پوشش و تعداد درختان در هکتار با نتایج قطعات شاهد وجود ندارد. بررسی دقت طول‌های مختلف خط نمونه نشان داد که خط‌نمونه‌هایی به طول 200 متر هم در برآورد تعداد درختان در هکتار و هم در برآورد درصد تاج‌پوشش، بیشترین دقت را دارند. همچنین مقایسه نتایج طول‌های مختلف خط‌ ‌نمونه با فاکتور T×(E%)2 نشان داد که در برآورد سطح تاج‌پوشش و تعداد درختان در هکتار، خط‌نمونه‌های 100متری مناسب‌ترند. بنابراین خط نمونه 200 متری از نظر دقت و خط نمونه 100 متری از نظر فاکتور T×(E%)2 به عنوان مناسبترین روش در اینگونه جنگلها معرفی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of the most appropriate transect length for Canopy Cover and density Estimation in Mangrove Forests (Case study:Qeshm Island)

نویسنده [English]

  • shahram jafarnia 1
چکیده [English]

The purpose mangrove forests management the sustainable productivity of ecological services (ecological) plant coastal community based on investigation habitat scrutiny, the classification of plants and vegetative zones.In this research, In order to investigate and determine an appropriate inventory method for Qeshm Mangrove forests, considering inventory precision (confidence limit) and accuracy for canopy cover parameter per hectare and number per hectare a region with 632 ha area was selected in northwest of Qeshm island. An inventory grid with 200 × 500 m size was designed and established in the study area. Then, 60 control plots with 1 hectare area were laid out. Samplings carried out by diagonal transects with 50, 100, 150and 200m.Finally, the results of sampling by different lengths of transects were compared with control plots using analysis of variance and (E %)2 ×T criterion. The results of ANOVA showed that different lengths of transects had no significant differences (at confidence level of 95%) with control plots for estimation of species number per hectare and percentage crown cover parameters. Transects with 200m length had the most precision for estimating the above-mentioned parameters. Also, comparison of results for different lengths of transects with (E %)2 ×T criterion showed that transects with 100 m length are more appropriate for estimating the percentage crown cover and species number per hectare. It can be concluded that the transect 200 M the most precision and transect 100 M with (E %)2 ×T criterion is the most appropriate inventory method for these forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transect
  • Mangrove
  • Crown cover
  • Sampling
  • Qeshm island