نویسنده = امیر مدبری
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش تفرجی منطقه جنگلی قلعه گل استان لرستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 149-168

امیر مدبری؛ علی مهدوی؛ حمید امیرنژاد