برآورد ارزش تفرجی منطقه جنگلی قلعه گل استان لرستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم جنگل، دانشگاه ایلام

2 گروه علوم جنگل ـ دانشگاه ایلام

3 مدرس دانشگاه ساری

چکیده

سابقه و هدف: افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی در سالهای اخیر موجب افزایش تقاضا برای استفاده تفرجی از مکان‌های طبیعی شده است. منطقه‌ی قلعه‌گل واقع در شهرستان خرم‌آباد به‌واسطه‌ی موقعیت جغرافیایی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی از مناطق مهم گردشگری استان لرستان به‌شمار می‌آید. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفرجی این مکان با توجه به نظر بازدیدکنندگان و بررسی عوامل تأثیرگذار روی تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از منطقه است.
مواد و روش‌ها: آمار و اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسش‌نامه‌ها توسط بازدید‌کنندگان منطقه که درآمد مستقلی داشتند با مراجعه حضوری در فصل بهار سال 1395 جمع‌آوری گردید. در مجموع252 پرسش‌نامه از روش نمونه‌گیری تصادفی تکمیل شد. 245 عدد از این پرسشنامه‌ها برای تجزیه و تحلیل‌های بعدی انتخاب شدند. برای این منظور از روش ارزشگذاری مشروط استفاده شد. به-منظور بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد از الگوی لوجیت به روش حداکثر راستی‌آزمایی استفاده شد و سپس تحلیل-های کشش‌نهایی و اثرنهایی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که 65 درصد از بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از منطقه‌ی مذکور هستند. متغیرهای درآمد ماهیانه، فاصله از محل سکونت و مبلغ پیشنهادی برای ورودیه در سطح یک درصد و متغیرهای داشتن خودروی شخصی و تحصیلات در سطح پنج درصد از لحاظ آماری معنی‌دار هستند. کشش کل وزنی مربوط به متغیرهای تحصیلات و درآمد ماهیانه نشان می‌دهند که با ثابت بودن سایر عوامل افزایش یک درصدی در سالهای تحصیل و درآمد بازدیدکنندگان احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به ترتیب 95/0 درصد و 43/0 درصد افزایش می‌یابد و برای متغیرهای فاصله و مبلغ پیشنهادی به ترتیب 10/0 درصد و 05/0 درصد کاهش می‌یابد. مقادیر اثر نهایی برای متغیر تحصیلات و درآمد ماهیانه نشان می‌دهد که با افزایش یک واحد از متغیرهای نام برده احتمال پذیرش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به ترتیب 2/4 درصد و 7/2 درصد افزایش می‌یابد و برای دو متغیر فاصله و مبلغ پیشنهادی منجر به کاهش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت در بازدیدکنندگان به ترتیب به اندازه‌ی 4/3 درصد و 3/0 درصد می‌شود. اثر نهایی برای متغیر داشتن خودروی شخصی نشان میدهد که احتمال تمایل به پرداخت در دارندگان خودرو نسبت به کسانی که از آن بی‌بهره‌اند، 5/15 درصد بیشتر است. در مجموع ارزش تفرجی سالانه کل منطقه معادل 18/1266 میلیون ریال در سال 1395 برآورد گردید.
نتیجه گیری: مبلغ بالای ارزش تفرجی برآورد شده نشان‌دهنده‌ی زیبایی و اهمیت این منطقه برای بازدیدکنندگان است که لزوم توجه به مدیریت صنعتِ گردشگری را در این منطقه آشکار می‌کند، تا از تخریب و نابودی این اکوسیستم ارزشمند و شاید درآمدزا جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the Outdoor Recreation Value of Ghaleh gol Forest Area of Lorestan Using Contingent Valuation Method

چکیده [English]

Background and objectives:In recent years the increasing population and urban development has caused the increase on recreational demand in natural areas. The Ghalehgol forest is located in Khoramabad county. Due to the geographical location, natural and historical attractions here is one of the important tourism area of Lorestan province. The aim of this study is estimating the recreation value of this region according to visitors' idea and investigation the influencing factors on willingness to pay for visiting the area.
Materials and methods: The necessary statistics and information were collected through the completion of questionnaires by visitors that had independent income in spring of 2016. Generally, 252 questionnaires were completed by random sampling. 245 of these questionnaires for further analysis were selected. For this purpose, contingent valuation method was used. To investigate the factors affecting visitor’s willingness to pay, the logit model was estimated using maximum likelihood. Then the aggregate elasticity and marginal effect analyzes was conducted.
Results: The results showed that 65% of the visitors are willing to pay for visiting the region. The variables of monthly income, distance of home and proposed price for entrance at the probability level of one percent and the variables of car owner and education at the probability level of five percent have statistically significant effects on the willingness to pay. Aggregate elasticity related to education and monthly income showed that in constancy of other factors, one percent increase in education and monthly income probability of willingness to pay increase 0.95 percent and 0.43 percent and for variables distance to home and proposed price decrease 0.10 percent and 0.05 percent, respectively. Amounts of marginal effect for variables monthly income and education showed that with increase of one variables mentioned probability of willingness to pay increase 4.2 percent and 2.7 percent and for two variables distance to home and proposed price were leading to a reduction in the probability of willingness to pay for visitors 3.4 percent and 0.3 percent, respectively. marginal effect for car owner variable showed that willingness to pay in car owners 15.5 percent higher than don’t it. The whole annual recreational value of the region was estimated 1266.18 million Rials in 2016.
Conclusion: The high amount of recreational value represented the beauty and value of the region's and the importance of this region to the visitors, that reveals the need for attention to the management of tourism industry in this area, to prevent the destruction of these valuable ecosystems and maybe income-generating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginal effect
  • Recreation Value
  • Willingness to Pay (WTP)
  • Elasticity weighted
  • Logit model
1. Amirnejad, H., Khalilian, S., And Assareh, M.H. 2006. Estimating the existence value of
North Forests of Iran by using a contingent valuation method. Ecological Economics. 58: 1.
665- 675. (In Persian)
2. Ashim, G.B. 2000. Green national accounting: Why and How? Environment and
Development Economics. 5: 1. 25-48.
3. Azadi, A., Emami Meibodi, A., Azadi, F., and Khaksar, M. 2014. Estimated economic value
of Taq Bostan using Contingent Choice Method. Tourism Management Studies. 9: 26. 83-
95. (In Persian)
4. Baral, N., Stern, M., and Bhattarai, R. 2008. Contingent valuation of ecotourism in
Annapurna conservation area, Nepal: Implications for sustainable park finance and local
development. Ecological Economics. 66: 2. 18 – 227.
5. Eskandari, S., Oladi Ghadikolaei, J., and Yakhkashi, A. 2017. Investigation of outdoor
recreation needs and preferences of visitors in Sorkhe Hesar forest park and its comparison
with Sisangan forest park. Journal management system, 15(1): 45-59. (In Persian)
6. Goudarzi, M. 2011. Recreation Valuation of Nour Forest in Mazandaran Province with
Contingent Valuation Method. Research Journal of Forest Science and Engineerin. 1: 1. 61-
77. (In Persian)
7. Haneman, W.M. 1984. Welfare evaluation in contingent valuation experiments with discrete
responses. American Journal of Agricultural Economics., 71: 3. 332-341.
8. Heal, G.M., Barbier, E.B., Boyle, K.J., Covich, A.P., Gloss, S.P., Hershner, C.H., Hoehn,
J.P., Pringle, C.M., Polasky, S., Segerso. K., and Schrader- Frechette, K. 2005. Valuing
Ecosystem Services. Toward Better Environmental Decision- Making. The National
Academies Press, Washington, D.C. Pp: 41-120.
9. Heshmatol Vaezin, S.M. 2013. Forest Valuation for decision making lessons of experience
and proposals for improvement. Tehran University. Press, 312p. (Translated in Persian)
10. Judge, G., Hill, C., Griffiths, W., Lee, T., and Lutkepol, H. 1982. Intruduction to the theory
and practice of econometrics. New York press: Wiley, Pp: 72-130.
11. Kavoosi Kelashemi, M., Shahbazi, M., and Malekian, A. 2009. Estimating the Recreation
Value of Promenades With the Use of Two- Stage Heckman Method: (Rasht Mohtasham
Boostan Case Study). Journal of Agricultural Economics Researches. 1: 1. 137-150. (In
Persian)
12. Khaksar Astaneh, H., Daneshvar, M., Kalateh Arabi, V., and Akbari, M. 2011. Estimating
recreational value of forest parks of Mashhad by using contingent valuation method.
Agricultural Economics Researches. 3: 2. 61-78. (In Persian)
13. Khodaverdizadeh, M., Hayati, B., Raheli, H., and Kavoosi Kalashami, M. 2015. Estimating
the Recreational Value and Determining Effective Parameters on Willingness to Pay of Saint
Stephanus Church Visitors by applying Two Stages Heckman Approach. Journal of
environmental science and technology. 17: 2. 105-116. (In Persian)
14. Lee, C., and Han, S. 2002. Estimating the use and preservation values of national parks
tourism resource using a contingent valuation method. Tourism Management. 23: 1. 531-
540.
15. Lorenzo, B., Blanche, A., Qi, Y., and Guidry, M. 2000. Assessing resident's willingness to
pay to preserve the community urban forest: a small-city case study. Arboriculture, Vol.
26(6): 319-325.
16. Maddala, G.S. 1983. Limited- dependent and Qualitative Variables in Econometrics.
Cambridge University. Press, Pp: 91-257.
17. Mohammadi Limaei. S., Safari. G., and Mohammadi Merceh., G. 2016. Recreational values
of forest park using the contingent valuation method (case study: Saravan Forest Park, north
of Iran). Journal of Forest Science., 62: 10. 452–462.
18. Osorio, M.H., and Mittelhammer, R.C. 2012. An Information-Theoretic Approach to
Modeling Binary Choices: Estimating Willingness to Pay for Recreation Site Attributes.
Selected Paper prepared for the Agricultural and Applied Economics Association’s 2012
AAE, Annual Meeting, Seattle, Washington, 12-14 August, 2012.
19. Pepper, C., McCann, L., and Burton, M. 2005. Valuation study of urban bush land at
Hartfield Park Forest field, Western Australia. Ecological Management and Restoration, Vol.
6, Pp: 190-196.
20. Raina, A.K. 2005. Ecology Wildlife and Tourism development. New Dehli India Press. Pp:
116-142.
21. Ronoud, G., and Moayeri, M.H. 2016. Estimation of recreational value of Naharkhoran
Forest park using a contingent valuation method. Iranian Journal of Forest. 8: 2. 209-223. (In
Persian)
22. Sayade, F., and Rafee, H. 2015. The Comparison between Public Preferences and
Willingness to Pay for Recreation for Sorkhe Hesar and Other Forest Parks in Iran.
Environmental Researches. 5: 10. 35-42. (In Persian)
23. Schaafsma, M., Morse-Jones, S., Posen, P., Swetnam, R.D., Balmford, A., Bateman, I.J.,
Burgess, N.D., Chamshama, S., Fisher, B., and Freeman, T. 2014. The importance of local
forest benefits: Economic valuation of Non Timber Forest Products in the Eastern Arc
Mountains in Tanzania, Global Environmental Change, 24: 295-305.
24. Sharpley, R. 2002. Rural Tourism and the Challenge of Tourism Diversification: The Case
of Cyprus. Tourism Management. 23: 1. 233-244.
25. Shrestha, R.K., Alavalapati, J.R.R., Stein, T.V., Carter, D.R., and Denny, C.B. 2002. Visitor
preferences and values for water – based recreation: A case study of the Ocala national
forest. Journal of agricultural and applied economics. 34: 3. 547 – 559.
26. Siew, M.K., Yacob, M.R., Radam, A., Adamu, A., and Alias, E.F. 2015. Estimating
willingness to pay for wetland conservation: a contingent valuation study of Paya Indah
Wetland, Selangor Malaysia. Procedia Environmental Sciences. 30: 1. 268 – 272.
27. Soosani, J. 2013. Zoning the recreational capacity Perak forest in Noujian using GIS system.
Research Project, Lorestan University, 114p. (In Persian)
28. Tuan, T.H., My, N.H.D., Anh, L.T.Q., and Toan, N.V. 2014. Using contingent valuation
method to estimate the WTP for mangrove restoration under the context of climate change:
A case study of Thi Nai lagoon, Quy Nhon city, Vietnam. Ocean and Coastal Management.
95: 1. 198-212.
29. Venkatachalam, L. 2003. The Contingent Valuation Method: a Review. Environmental
Impact Assessment Review. 24: 1. 24-89.
30. Yachkashi, A. 1978. Stand und Entwishlung von Nah-und Evholungwald, Universitat
Goettingen, 95p.
31. Yashoda, A., and Reddy, B.V.C. 2012. Recreationists Willingness to Pay for Conservation
of a Forest ecosystem: An Economic study of Basavana Betta State Forest, Karnataka state,
India. Selected Poster prepared for presentation at the International Association of
Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil, 18-24 August,
2012.
32. Xuewang, D., Jie, Z., Ruizhi, Z., Shien, Z., and Min, L. 2011. Measuring Recreational Value
of World Heritage Sites Based on Contingent Valuation Method: A Case Study of
Jiuzhaigou, Chin, Geogra. Science Journal. 21: 1. 119–128.