تاثیر نوع استات سلولز بر ویژگی‌های غشای تولیدشده از آن به‌منظور اولترافیلتراسیون آب سفید خط تولید دستمال کاغذی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد گروه پلیمر، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف
هدف از این تحقیق، تهیه و بررسی ویژگی‌های غشای استات سلولز تهیه‌شده از سه نوع آلفاسلولز، برای اولترافیلتراسیون آب سفید خط تولید دستمال کاغذی می‌باشد.. بر اساس نتایج تحقیقات قبلی، غشاهای اولترافیلتراسیون 100% از کل مواد جامد و 10 الی 20% از COD آب سفید را کاهش می‌دهد. در تحقیق دیگری بر روی نانوفیلتراسیون محلول غلیظ حاصل از اولترافیلتراسیون آب سفید کارخانه بازیافت کاغذ (با COD برابر mg/l 12800-9800) با استفاده از غشای NTR-7450، COD در حدود 75-68% کاهش یافت.
مواد و روش‌ها
سه نوع استات سلولز از سه منبع سلولزی متفاوت (خمیر کاغذ کرافت و SEW چوب استبرق، خمیر کاغذ سودای لینتر پنبه) برای تهیه غشا مورد استفاده قرار گرفت. غشا‌های استات سلولز با استفاده از روش وارونگی فاز از هر سه نوع استات سلولز تهیه شدند. برای بررسی ویژگی‌های غشا شامل تعیین میزان شارآب خالص، تخلخل، تصفیه آب سفید و میزان انسداد منافذ آن از سلول بسته تحت فشار 1 تا bar 5 استفاده گردید. نمونه آب سفید قبل و بعد از اولترافیلتراسیون بر اساس استاندارد آزمایش آب و پساب (1998) آنالیز شد و عکس‌های SEM از غشاهای تهیه شده قبل و بعد از اولترافیلتراسیون آب سفید گرفته شد.
یافته‌ها
استات سلولز خمیر کاغذ کرافت استبرق و خمیر کاغذ سودای لینتر پنبه به‌علت داشتن درجه استخلاف و کریستالیته کمتر، خلل و فرج و جذب آب بیشتری در غشای حاصل از آن‌ها ایجاد کرد که می‌تواند ناشی از آب‌دوستی بیشتر این دو نوع استات سلولز باشد. در مقابل استات سلولز حاصل از خمیر کاغذ SEW استبرق به دلیل داشتن درجه استخلاف و کریستالیته بیشتر، غشای حاصل از آن جذب آب و خلل و فرج کمتری داشت و شار آب خالص آن در محدوده اولترافیلتراسیون واقع شد. تصاویر SEM از مقاطع عرضی غشا نشان داد که اندازه منافذ تعیین شده با استفاده از مقدار جذب آب و شار آب خالص، بزرگ‌تر از منافذ به‌دست آمده از تصاویر SEM است که ناشی از وجود حفره‌های بزرگ در ضخامت غشا بود. نتایج حاصل از تصفیه اولترافیلتراسیون آب سفید ماشین ساخت دستمال کاغذی بعد از شناورسازهای با هوای محلول (DAF)، با استفاده از غشای حاصل از استات سلولز خمیر کاغذ SEW استبرق (SM5)، نشان داد که این غشا در حذف آلودگی کاملا کارآمد بوده است، زیرا شاخص‌های BOD، COD، TS و کدورت به‌ترتیب 3/72، 8/79، 8/99 و 1/98 درصد کاهش یافتند.
نتیجه‌گیری
نوع استات سلولز به‌لحاظ درجه استخلاف و کریستالیته بر ویژگی‌های غشا تاثیر قابل توجهی داشته است به‌طوری که استات سلولز خمیر کاغذ SEW که درجه استخلاف و کریستالیته بیشتری داشته است منجر به غشای اولترافیلتراسیون همگن‌تر و با منافذ ریزتر و مقدار جذب آب کمتر نسبت به غشای استات سلولز خمیر کاغذ کرافت استبرق و سودای لینتر پنبه شده است. نتایج حاصل از اولترافیلتراسیون آب سفید کارخانه تولید دستمال کاغذی با غشای استات سلولز SM5 نشان داد که حذف آلاینده‌ها از آب سفید به‌طور قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of cellulose acetate types on produced membranes properties in order ultrafiltration of white water in tissue production line

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Saraeian 4
4 Prof., Dept. of Pulp and Paper Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

Abstract

Background and objectives

The objective of this research was preparation of ultrafiltration membrane from three types of cellulose acetate which obtained from three cellulose sources. Membranes were applied for white water treatment of tissue production line. With regards to previous studies, ultrafiltration membranes reduced 100% of total solids and 10-20% of COD in white water treatment. In another study on Nano filtration of concentrate solution of white water ultrafiltration of recycle paper mill showed that COD of Nano filtration permeates (9,800–12,900 mg/L) by NTR-7450 membrane was decreased about 68-75% by NTR-7450 membrane.

Materials and methods
Three types of cellulose acetate from three sources of cellulose (SEW and Kraft pulp of milkweed wood, and soda pulp of cotton linter) were utilized for producing membrane with phase inversion method. Properties of membrane such as pure water flux, purification of white water and fouling were investigated by closed cell under the presser of 1 to 5 bars. The samples of white water were analyzed after and before purification based on Standard methods for the examination of water and wastewater (1998). In addition, the SEM images were taken from membranes before and after ultrafiltration of white water.

Results
Cellulose acetate from Kraft pulp of Milkweed wood and Soda pulp of cotton linter indicated more porosity and water content in their membranes due to their low DS and crystallite. Actually low DS led to more hydrophilic in these cellulose acetates. The cellulose acetate of SEW pulp showed the low porosity and water content in membrane due to more DS and crystallite. The pure water flux of its membrane was located in rang of ultrafiltration. The SEM pictures from cross section of membranes illustrated that the pore size from water content and pure water flux were larger than the pore size in SEM images. It was due to large hole in the thickness of membranes. The results of ultrafiltration of tissue machine white water which obtained from CA-membrane (SM5) showed that it quite efficient for removing pollution from white water. BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TS (Total solids) and turbidity were reduced 72.3%, 79.8%, 99.8% and 98.1% respectively.

Conclusion
The cellulose acetate type in terms of DS and crystalinity has considerable impact on membrane properties. Cellulose acetate of SEW pulp with more DS and crystalinity results in ultrafiltration membrane with smaller pores and lower water absorption than Cellulose acetate of milkweed Kraft pulp and soda pulp of cotton linters. The white water ultrafiltration of tissue factory by cellulose acetate membrane (SM5) showed that it considerably able to remove pollution from white water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cellulose acetate
  • Degree of substitution
  • Pure water flux
  • Ultrafiltration
  • Pollution
1. Chen, J.P., Mou, H., Wang, L.K., Matsuura, T., and W., Yuting. 2011. Membrane
Separation: Basics and Applications. Handbook of Environmental Engineering., 13: 271-
332.
2. Dorica, J. Ultrafiltration of bleach plant effluents-a pilot plant study, Pulp Pap. Sci. J., 53:
172–177.
3. European IPPC Bureau. 2010. Integrated Pollution Prevention and Control, Best Available
Techniques in the Pulp and Paper Industry. 1-718.
4. Fischer, S., Thümmler, K., Volkert, B., Hettrich, K., Schmidt, I., Fischer, K. 2008. Properties
and applications of cellulose acetate, Macromolecular Symposia J., 262: 89-96.
5. Han, M.J., and Nam, S.T. 2002. Thermodynamic and rheological variation in polysulfone
solution by PVP and its effect in the preparation of phase inversion membrane, Membr. Sci.
J., 202: 55–61.
6. Kim, J.H., Lee, K.H. 1998. Effect of PEG additive on membrane formation by phase
inversion, Membr. Sci. J., 138: 153–163.
7. Li, J.F., Xu, Z.L., Yang, H., Yu, LY. 2009. Liu M., Effect of TiO2 nanoparticles on the
surface morphology and performance of microporous PES membrane, Appl. Surf. Sci. J.,
255: 4725–4732.
8. Maartens, A., Jacobs, E.P., and Swart, P. 2002. UF of pulp and paper effluent: membrane
fouling-prevention and cleaning, Membr. Sci. J., 209: 81–92.
9. Manttari, M., Viitikko, K., Nystroma, M. 2006. Membr. Nanofiltration of biologically
treated effluents from the pulp and paper industry, Sci. J., 272: 152–160.
10. Miranda, carreno, R., Balea Martin, A., Sanchez de la Blanca, E., Carrillo Ramiro, I., and
Blanco Suarez, A. 2008. Identification of Recalcitrant Stickies and their Sources in
Newsprint Production, Ind. Eng. Chem. Res. J., 47: 6239-6250.
11. Monte, M.C., Blanco, A., Negro, C., and Tijero, J. 2004. Development of a Methodology to
Predict Sticky Deposits due to the Destabilisation of Dissolved and Colloidal Material in
Papermaking–Application to Different Systems, Chem. J., 105: 21-29.
12. Muratore, E., Pichon, M., Monzie, P., and Rodeaud, J. 1983. Bleach plant effluent treatment
by ultrafiltration-mill site experimentation, Pulp Pap. Can. J., 84: 79–83.
13. Nunes, S.P., and Peinemann, K.V. 2001. Membrane Technology in the Chemical Industry,
Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim.
14. Pabby, A.K., and Rizvi, S.S.H. 2009. Sastre A.M., Handbook of Membrane Separations.
CRC Press, Taylor and Francis Group., 1-1164.
15. Saljoughi, E., Sadrzadeh, M., and Mohammadi, T. 2009. Effect of preparation variables on
morphology and pure water permeation flux through asymmetric cellulose acetate
membranes, Membr. Sci. J., 326: 627–634.
16. Schaller, J., Meister, F., Schulze, T., and Krieg, M. 2013. Novel Absorbing Fibres Based on
Cellulose Acetate, Len zinger Berichte J., 91: 77–83.
17. Sivakumar, M., Raju Mohana, D., Rangarajan, R. 2006. Studies on cellulose acetatepolysulfone
ultrafiltration membranes II. Effect of additive concentration, Membr. Sci. J.,
68: 208–219.
18. Stahl, N., Tenenbaum, A., and Galil, N.I. 2004. Advanced treatment by anaerobic process
followed by aerobic membrane bioreactor for effluent reuse in paper mill industry, Wat. Sci.
Techn. J., 50: 245–252.
19. Strathmann, H. 2005. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry Membranes and
Membrane Separation Processes, Wiley interscince, 1-83.
20. Wu, G.P., Gan, S.Y., Cui, L.Z., and Xu, Y.Y. 2008. Preparation and characterization of
PES/TiO2 composite membranes, Appl. Surf. Sci. J., 254: 7080–7086.
21. Zaidi, A., Buisson, H., Sourirajan, S., and Wood, H. 1992. Ultra- and nanofiltration in
advanced effluent treatment schemes for pollution control in the pulp and paper industry,
Water Sci. Technol. J., 25: 263–276.