بررسی امکان تولید نهال درختچه‌های پیچیلوک (Leptadeniapyrotechnica)، گیشدر (Periploca aphyla) و بنگلا (Vitex agnous- castus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس

چکیده

بررسی امکان تولید نهال درختچه‌های پیچیلوک (Leptadenia pyrotechnica)، گیشدر (Periploca aphyla) و بنگلا (Vitex agnous- castus)

چکیده
سابقه و هدف: استفاده از گونه‌های گیاهی بومی در برنامه جنگلکاری‌ها و فضای سبز شهری با توجه به سازگاری و نیاز آبی کم آن‌ها بسیار ضروری به نظر می‌رسد. گونه‌های درختچه‌ای پیچیلوک (Leptadenia pyrotechnica)، گیشدر (Periploca aphyla) و بنگلا (Vitex agnous-castus) از گونه‌های بومی استان هرمزگان هستند که نه تنها دارای منظری بسیار زیبا هستند بلکه با شرایط خشکی و کم آبی منطقه کاملا سازگار هستند. بنابراین، این تحقیق با هدف بررسی امکان تولید نهال درختچه‌های پیچیلوک (Leptadenia pyrotechnica)، گیشدر (Periploca aphyla) و بنگلا (Vitex agnous-castus) در سال 1394 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان انجام شد.
مواد و روش‌ها: تولید نهال به دو روش تکثیر از طریق کاشت بذر و قلمه‌زنی انجام شد. تیمارهای پیش‌رویشی تکثیر از طریق بذر شامل قرار گرفتن بذور در اسید سولفوریک به مدت 3 دقیقه، اسید سولفوریک به مدت 6 دقیقه، اسید سولفوریک به مدت 9 دقیقه، آب جوش به مدت 24 ساعت، آب جوش به مدت 48 ساعت، آب جوش به مدت 72 ساعت، خراش‌دهی با ماسه و خیساندن در آب معمولی (شاهد) و تیمار پیش‌رویشی تکثیر از طریق قلمه، استفاده از هورمون NBAبود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بهترین تیمار برای سبز شدن بذور گونه‌های پیچیلوک (Leptadenia pyrotechnica) و گیشدر (Periploca aphyla) تیمار آب جوش 72 ساعت است که 100 درصد جوانه‌زنی داشتند. بالاترین درصد جوانه‌زنی بذور گونه بنگلا (Vitex agnous-castus) در تیمار خراش‌دهی با 20 درصد بود. بررسی تولید نهال گونه‌ها از طریق قلمه نشان داد که گونه‌های بنگلا (Vitex agnous-castus) و پیچیلوک (Leptadenia pyrotechnica) به هورمون نسبت به شاهد پاسخ بهتری دادند و 100 درصد قلمه‌ها از طریق هورمون سبز شدند. ضمن آن‌که گونه گیشدر از طریقه قلمه اصلا تکثیر نشد.
نتیجه‌گیری: برای تولید نهال گونه بنگلا (Vitexagnous-castus) می‌توان از قلمه استفاده نمود ولی دو گونه پیچیلوک (Leptadenia pyrotechnica) و گیشدر (Periploca aphyla) را از طریق بذر و با تیمار آب جوش 72 ساعت می‌توان تکثیر کرد. البته برای گیشدر (Periploca aphyla) هم قلمه و هم بذر مناسب است ولی برای تکثیر در سطح وسیع طبیعی است که بذر اقتصادی‌تر و آسانتر است. با توجه به اینکه هر سه گونه انتخاب شده بومی استان هرمزگان می‌باشند و نیز با توجه به محدوده پراکنش و دامنه ارتفاعی حضور هر سه گونه، لذا محدودیتی برای استفاده در برنامه‌های جنگلکاری و فضای سبز شهری شهرستان بندرعباس از لحاظ اقلیمی و اکولوژیکی برای هر سه گونه مورد مطالعه وجود ندارد.
واژه‌های کلیدی: استان هرمزگان، بنگلا، پیچیلوک، تکثیر، گیشدر.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the possibility of producing Leptadenia pyrotechnica, Periploca aphyla and Vitex agnous-castus shrubs

نویسنده [English]

  • Mohammad Amin Soltanipoor
Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization, AREEO, Bandar Abbas, Iran,
چکیده [English]

Investigating the possibility of producing Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne., Periploca aphylla Decne. And Vitex agnus-castus L. shrubs

Abstract
Background and Objective:The use of indigenous herbaceous species in the plantation and urban green space seems to be necessary due to their adaptation and low water requirements. Species of Leptadenia pyrotechnica, Periploca aphyla and Vitex agnous-castus are native species of Hormozgan province that are not only beautifully landscaped but also fully compatible with the drought and dehydration of the region. Therefore, this research was conducted to investigate the possibility of seedlings production of Leptadenia pyrotechnica, Periploca aphyla and Vitex agnous-castus shrubs in Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center in 2015.
Materials and Methods: Seedlings were produced using two replication methods through seed and cutting. Propagation pretreatments included seed placement in sulfuric acid for 3 minutes, sulfuric acid for 6 minutes and sulfuric acid for 9 minutes, boiling water for 24 hours, boiling water for 48 hours and boiling water for 72 hours and sand scrubbing and soaking in normal water (control) and the proliferation treatment through cuttings using IBA (Indol Butiric Acid) hormone with 500 ppm for 1 minute.
Results:The results showed that the best treatment for germination of Leptadenia pyrotechnica’s seeds and Periploca aphylla species was 72 hours of boiling water, which had 100% germination. The highest percentage of germination of Vitex agnus-castus’s seeds was in treatment of scrubbing were 20% in germination. The study of sprout seedlings showed that the species of Vitex agnus-castus and Leptadenia pyrotechnica responded to the hormone more than the control condition, and 100% of the cuttings were produced by the hormone. Meanwhile, the Periploca aphylla did not propagate through the cuttings.
Conclusion: Cuttings can be used for the production of Vitex agnous-castus seedlings, but two species of Leptadenia pyrotechnica and Periploca aphyla can be replicated through seed and boiled water for 72 hours. Of course, for Periploca aphyla, both cuttings and seeds are appropriate, but it is natural for reproduction on a large scale that the seed is more economical and easier. Due to the fact that all three selected species are native to Hormozgan province, and due to the distribution range and elevation range, the presence of all three species, Therefore, there is no limitation for use in the plantation and urban green spaces of Bandar Abbas in terms of climate and ecology for all three species studied.
Keywords: Bandarabbas, medicine, seedlings production, shrub.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bandarabbas
  • medicine
  • seedlings production
  • shrub
1.Abdellaoui, R., Souid, A., Zayoud, D., and Neffati, M. 2013. Effects of natural long storage
duration on seed germination characteristics of Periploca angustifolia Labill. African Journal
of Biotechnology, 12: 15. 1760-1768.
2.An, Y., and Liang, Z. 2013. Drought tolerance of Periploca sepium during seed germination:
antioxidant defense and compatible solutes accumulation. Acta Physiol. Plant, 35: 959–967.
3.Belhadj, S., Gerasopoulos, D., and Maloupa, E. 1998. Improvement of germination Vitex
agnus-castus L. seeds with seed pre-treatments. Acta Hort. (ISHS), 454: 207-212.
4.Bhabootra, R. 2016. Important uses of Leptadenia pyrotechnica of Bikaner. International
Journal of Advances in Science Engineering and Technology, 4: 4. 26-28.
5.Dako, E., Danikou, S., Komlan, F., and Ahanchedi, A. 2014. Sustainable use and conservation
of Vitex doniana Sweet:unlocking the propagation ability using stem cuttings. Journal of
Agriculture and Environment for International Development, 108: 1. 43–62.
6.Danikou, S., Achigan-Dako, E.G., Tchokponhoue, D.A., Assogba Komlan, F., Gebauer, J.,
Vodouhe, R.S., and Ahanchede, A. 2014. Enhancing germination and seedling growth in
Vitex doniana Sweet for horticultural prospects and conservation of genetic resources. Fruits,
69: 279–291.
7.Gao, J., Zeng, X.F., Liu, X.H., and Yang, S.X. 2011. Cutting propagation of Periploca
forrestii and dynamic analyses of physiological and biochemical characteristics related to
adventitious roots formation. Journal of Chinese medicinal materials, 34: 6. 841-845.
8.Ghahreman, A. 1996. Color Flora of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands,
Tehran, Iran, 125p. (In Persian)
9.Ghazanfar, Ch. 1994. Handbook of Arabian medicinal plants. CRC Press, 267p.
10.Jamzad, Z. 2013. Flora of Lamiaceae family. Research Institute of Forests and Rangelands,
Tehran, Iran, 1066p. (In Persian)
11.Idrees, S., Qureshi, R., Ishfaq, A., Khalid, N., Iftikhar, A., Shabir, A., Riaz, I., and Nabeela,
S. 2016. Ethnobotanical and biological activities of Leptadenia pyrotechnica (Forssk.)
Decne. African journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 13: 4. 88-
96.
12.Kalidass, C., Glory, M., and Manickam, V.S. 2011. Effect of Gibberlic acid on germination
and seedling growth of Leptadenia reticulata. The Indian Forester, 137: 1. 83-87.
13.Khoshkhoui, M. 1996. Plant propagation. Shiraz university press, Shiraz, Iran, Vol. 1, 465p.
(In Persian)
14.Mapongmetsem, P.M., Fawa, G., Noubissie-Tchiagam, J.B., Nkongmeneckm, B.A.,
HonoréBiaou, S.S., and Bellefontaine, R. 2017. Vegetative propagation of Vitex doniana
Sweet from root segments cuttings. Annals of Experimental Biology, 5: 1. 18-24.
15.Malavasi, M., Bravo Dias, M., and Malavasi, U. 2011. Effect of gibberellic acid and
temperature on germination of Vitex montevidensis Cham. Cerne, 17: 2. 203-207.
16.Mehandru, P., Shekhawat, N.S., Rai, M.K., Kataria, V., and Gehlot, H.S. 2014. Evaluation of
aeroponics for clonal propagation of Caralluma edulis, Leptadenia reticulata and Tylophora
indica – three threatened medicinal Asclepiads. Physiol. Mol. Biol. Plants, 20: 3. 365-73.
17.Mozaffarian, V. 2013. Indentification of medicinal and aromatic plants of Iran.
Farhangemoacer Press, Tehran, Iran, 1350p. (In Persian)
18.Noumi, Z., Dhaou, S., and Chaieb, M. 2009. Seed germination characteristics of Periploca
angustifolia Labill. and Rhus tripartita (Ucria) Grande: effects of temperature, salinity and
water stress. Acta Bot. Gallica, 12: 1. 1-12.
19.Rechinger, K. 1984. Flora Iranica, Asclepiadaceae. Akademische Drukeu. Velagsanstalt.
Graz. Austria, 602p.
20.Sen, D.N., and Chawman, D.D. 1971. Action of growth retardants on the seed germination
and early seedling growth in Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne. Biochem. Physiol.
Pflanzen (BPP), 162: 489 -494.
21.Soltanipoor, M.A., Assadpoor, R., and Zakeri, O. 2016. Endemic plants for Bandar Abbas
greenbelts. Zabankadeh Pardis, Bandar Abbas, Iran, 200p. (In Persian)
22.Travols, I., and Karamanos, A. 2007. Influence of heat on seed germination and seedling
emergence of Vitex agnus-castus. Journal of Agronomy, 6: 1. 25-28.