تحلیل مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی محصولات غیرچوبی جنگل‌های استان آذربایجان‌غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

2 هیئت علمی

3 مدیریت

4 گروه مرتع و آبخیز

چکیده

سابقه و هدف: معیشت جوامع‌ روستایی ساکن در جنگل‌های زاگرس شمالی به میزان زیادی به جنگل وابسته است. با توجه به اهمیت و ارزش اقتصادی محصولات غیر چوبی جنگل، در این تحقیق آمیخته بازاریابی محصولات غیرچوبی استان آذربایجان‌غربی تحلیل شد. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است.
مواد و روش‌ها: به‌منظور تحلیل مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی از چارچوب سوات استفاده شد. شناسایی و تأیید نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها به کمک پرسشنامه مصاحبه‌ای انجام شد سپس پرسشنامه جامع به کمک نرم‌افزار Super Decision-Q تدوین شد. با توجه به موضوع و هدف این تحقیق و با توجه به عدم تشخیص روابط فی‌مابین، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی تصمیم‌گیری (AHP) برای تجزیه ‌‌و تحلیل داده‌ها استفاده شد. از تجار فراورده‌های غیرچوبی جنگل، اساتید دانشگاه و کارشناسان باتجربه به عنوان متخصص استفاده شد.. روش نمونه‌گیری انتخابی بوده و متخصصین در هر مرحله بر اساس سواد و تجربه انتخاب شدند.
یافته‌ها: تحلیل پنج مؤلفه مربوط به آمیخته بازاریابی به کمک چارچوب تحلیل سوات، در مورد مؤلفه‌های محصول، قیمت، توزیع و ترفیع و محیط زیستی نشان داد که کیفیت منحصر به ‌فرد محصولات در استان، واردات محصولات ارزان قیمت خارجی، امکان حمل‌ونقل با انواع وسیله نقلیه، حمایت دولت از طرح‌های اشتغال‌زا در زمینه فرآوری و ترویج روش‌های اصولی برداشت به ترتیب با وزن‌های 152/0، 193/0، 226/0، 155/0 و 180/0 به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها مطرح هستند.
مواد و روش‌ها: به‌منظور تحلیل مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی از چارچوب سوات استفاده شد. شناسایی و تأیید نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها به کمک پرسشنامه مصاحبه‌ای انجام شد سپس پرسشنامه جامع به کمک نرم‌افزار Super Decision-Q تدوین شد. با توجه به موضوع و هدف این تحقیق و با توجه به عدم تشخیص روابط فی‌مابین، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی تصمیم‌گیری (AHP) برای تجزیه ‌‌و تحلیل داده‌ها استفاده شد. از تجار فراورده‌های غیرچوبی جنگل، اساتید دانشگاه و کارشناسان باتجربه به عنوان متخصص استفاده شد.. روش نمونه‌گیری انتخابی بوده و متخصصین در هر مرحله بر اساس سواد و تجربه انتخاب شدند.
یافته‌ها: تحلیل پنج مؤلفه مربوط به آمیخته بازاریابی به کمک چارچوب تحلیل سوات، در مورد مؤلفه‌های محصول، قیمت، توزیع و ترفیع و محیط زیستی نشان داد که کیفیت منحصر به ‌فرد محصولات در استان، واردات محصولات ارزان قیمت خارجی، امکان حمل‌ونقل با انواع وسیله نقلیه، حمایت دولت از طرح‌های اشتغال‌زا در زمینه فرآوری و ترویج روش‌های اصولی برداشت به ترتیب با وزن‌های 152/0، 193/0، 226/0، 155/0 و 180/0 به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها مطرح هستند..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of non-wood forest products marketing mix components in West Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • Sheida Mahmydi 1
  • Seyed Rostam Mousavi Mirkola 2
  • Javad Motamedi 4
2 Department of Forestry, Urmia University
4 Urmia University
چکیده [English]

Materials and methods: SWOT framework was used to analyze the components of the marketing mix. Identification and acknowledgment of strengths, weaknesses, opportunities and threats was conducted using interview questionnaire, then A comprehensive questionnaire was developed using Super Decision-Q software. According to the object and purpose of the present study, due to lack of relations, Analytic Hierarchy Process (AHP) technique was used to analyze the data. Experienced non-wood forest products businessmans, university professors and experienced stakeholders were qualified as an expert. Sampling was selective and experts were selected according to literacy and experience in each stage.
Results: The results of analysis of five components of the marketing mix using SWOT framework for components of the product, price, place, promotion and the environment showed that the unique quality of products in the province, imports of cheap foreign products, the possibility of transportation with a variety of vehicles, government support for employment initiatives taken in the field of processing and promotion of suitable harvesting with respect to the weight of 0.152, 0.193, 0.226, 0.155 and 0.118 are the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats.
Background and objective: Livelihoods of rural communities living in the northern Zagros forests is largely dependent on the forest. Given the importance and economic value of non-wood forest products, marketing mix of West Azerbaijan province in this study were analyzed. This research regarding the purpose is applicable and regarding the method is descriptive.
Materials and methods: SWOT framework was used to analyze the components of the marketing mix. Identification and acknowledgment of strengths, weaknesses, opportunities and threats was conducted using interview questionnaire, then A comprehensive questionnaire was developed using Super Decision-Q software. According to the object and purpose of the present study, due to lack of relations, Analytic Hierarchy Process (AHP) technique was used to analyze the data. Experienced non-wood forest products businessmans, university professors and experienced stakeholders were qualified as an expert. Sampling was selective and experts were selected according to literacy and experience in each stage.
Results: The results of analysis of five components of the marketing mix using SWOT framework for components of the product, price, place, promotion and the environment showed that the unique quality of products in the province, imports of cheap foreign products, the possibility of transportation with a variety of vehicles, government support for employment initiatives taken in the field of processing and promotion of suitable harvesting with respect to the weight of 0.152, 0.193, 0.226, 0.155 and 0.118 are the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-wood products
  • marketing mix
  • forest
  • West Azarbaijan
1. Aiyeloj, A., and Ajewole, O. 2006. Non-timber forest products’ marketing in Nigeria. A case
study of Osun state, Educational Research and Reviews, 1(2): 52-58.
2. Amirnejad, H., And Alipur, A. 2013. The comparative advantage and export performance
stability of Iran Forest Products, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, Volume
21(4): 701-690.
3. Barym Nzhad, V. 2014. Identification of factors affecting the marketing of healthy and
organic products, Agricultural economics, Pp: 217 -232.
4. Duaee, H., and Hosseini, Z. 2008. Role of the marketing mix strategy in export performance
(with an emphasis on product mix), business investigations, 32: 64-76.
5. Ebrahimi, M. 2001. Socio-economic status of turpentine beneficiaries in Auramant and
assess their tendency to create economic organizations, Proceedings of the National
Conference mastic or green pearl, Agriculture Organization of Fars province publishing, Pp:
77-71.
6. Farahmand, K., Daneshvar Kakhaki., M., Shahnoushi, N., Ghasemi, V., and Hemmati
Kakhaki, A. 2012. Factors affecting market development of saffron using the Fuzzy Delphi
method, Agricultural Economics, Volume. 6(3): 119: 97.
7. Fwape, J., and Onyekwelu, J. 2002. The economic values-of non-wood forest products in
Nigeria, 12p.
8. Gravand, A., Nouraei, M., and Saaee Arasi, A. 2010. The impact of the marketing mix in the
purchase decision and customer satisfaction cooperative companies manufacturing in
Kuhdasht city., 21(3): 56-71.
9. Jazirehee, M., and Ebrahimi Rustaqi, M. 2003. Silvic Science of Zagros. Tehran University
Press. 560p.
10. Khaledi, K. 2001. Evaluation of the profitability of crude turpentine in Huraman area of
Paveh, Proceedings of the National Conference of green pearl, Agriculture Organization of
Fars province press, Pp: 51-45.
11. Kurt, R., Karayilmazlar, S., Cabok, Y. 2014. Important Non-Wood Forest Products in
Turkey: An Econometric Analysis, Engineering, Technology and Applied Science Research,
6: 1245-1248
12. Mahdavi, A. 2008. Investigation of forest non-wood products and methods of their
utilization. Forest and Poplar Res., 16(4): 507-520.
13. Mahdavinia, M. 2000. Desining of international marketing model to increase exports of Sour
Cherry of Iran, Proceedings of the Third International Conference of Agricultural Economics
in Mashhad, Pp: 404- 376.
14. Mansouri, M., Sousani, J., and Badehian, Z. 2013. First National Conference on medicinal
plants and sustainable agriculture. 581p.
15. Tabarsa, Gh., Rezaeian, A., Hamidizadeh, M., and Akhlaghi, Y. 2013. Designing a model for
exporters operation of Afghanistan through market-related information and businesses
through marketing mix management, landscape of Business management, 14: 152- 137.
16. Tans, S. 2003. Some wild medicinal, spice aromatic and dye plants as non-wood forest
products found in Diyarbakir region, 16p.
17. Vindigni, G., Janssen, M.A., and Jager, W. 2002. Organic food consumption: A multitheoretical
framework of consumer decision-making. British Food J. 104: 624-642p.
18. Yildirim, S.O., and Okan, O.T. 2014. Prediction of Non-Wood Forest Products Trade Using
Artificial Neural Networks, J. Agri. Sci. Tech., 16: 1481-1492.