تاثیر نانو اکسیدروی و نوع چسب بر خواص فیزیکی و مکانیکی الوار تراشه لایه‌ای (LSL)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه گرگان

2 عضو هیات علمی

3 هیات علمی- دانشگاه گرگان

4 دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

تاثیر نانو اکسیدروی و نوع چسب بر خواص فیزیکی و مکانیکی الوار تراشه لایه‌ای (LSL)
چکیده
سابقه و هدف
در اثر کاهش چوب‌های با کیفیت برای ساخت‌وساز، صنایع تولیدات چوبی، محصولات جدیدی را براساس تحقیقات پیشرفته معرفی نموده‌اند. تلاش برای تولید چندسازه‌های چوبی مقاوم، پایدار و مقاوم به رطوبت به منظور بهبود خواص فیزیکی از قبیل جذب آب، پایداری و واکشیدگی ضخامت، عمدتا بر نوع تکنولوژی و تکامل چسب چوب‌ها به‌ویژه استفاده از ایزوسیانات‌ها(MDI و pMDI) تمرکز دارند. یکی از محصولات چوبی پرکاربرد که در ساختمان‌های چوبی بکار می‌روند الوارهای تراشه لایه‌ای (LSL )می‌باشد. نانواکسیدروی ماده شیمیایی است که پتانسیل حفاظت LSLرا دارد و می‌تواند به‌عنوان یک ماده افزودنی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی آن تاثیر گذار باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر سطوح مختلف نانواکسیدروی و نوع چسب(PF و pMDI)، بر خواص فیزیکی و مکانیکی LSL پرداخته شده است.
مواد و روش‌ها
برای انجام این پژوهش لایه‌هایی از چوب راش منابع داخلی(Fagus Orientalis) با ضخامت 2 میلی‌متر تهیه و به محل آزمایشگاه منتقل و سپس به تراشه‌هایی به طول 40 و عرض 2 سانتی‌متر برش داده شدند، سپس چندسازه‌های LSL با استفاده از چسب-های فنل فرمالدئید((PF و ایزوسیانات(pMDI) و چهار سطح نانواکسیدروی(0، 5/0، 1 و 5/1 درصد) در دمای پرس 180 درجه سانتیگراد و زمان 30 دقیقه ساخته شدند. در فرایند ساخت پانل‌های چوبی، تراشه‌ها درون یک چسب زن استوانه‌ای دوار ریخته شده و براساس وزن خشک با 15 درصد از چسب‌های فنول فرم‌آلدئید و pMDIبه صورت اسپری توسط یک پیستوله آغشته شدند. در حین فرایند چسب‌زنی مقادیر مختلف نانواکسیدروی(صفر، 5/0، 1 و 5/1درصد وزن خشک تراشه‌های چوب) به صورت پودر به داخل محفظه چسب‌زن اضافه شدند. خواص فیزیکی(جذب آب و واکشیدگی ضخامت) و مکانیکی(چسبندگی داخلی، مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی) چندسازه‌هایLSL به ترتیب مطابق استاندارد ASTM D 1037 اصلاح شده و ASTM D 5459 اندازه‌گیری شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که اثر متقابل بین تیمار نانواکسیدروی و نوع چسب برای چسبندگی داخلی و مدول الاستیسته معنی‌دار می‌باشد ولی اثر متقابل بین تیمار نانواکسیدروی و نوع چسب برای مدول گسیختگی در سطح آلفای 5 درصد معنی‌دار نمی‌باشد. نانواکسیدروی نه تنها خواص مکانیکی LSL ساخته شده را به‌طور معنی‌دار کاهش نداد بلکه در اکثر موارد خواص مکانیکی مورد مطالعه را تا حدی افزایش داد. نانواکسیدروی با کمترین میزان(5/0 درصد) واکشیدگی ضخامت را کاهش داد و ثبات ابعادی را بهبود بخشید، اما با مقادیر بیشتر نانواکسیدروی، بهبود بیشتری حاصل نگردید
نتیجه گیری
به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که از سطوح مختلف نانواکسیدروی همراه با هر دو نوع چسب فنل فرمالدئید و ایزوسیانات بدون تاثیر منفی معنی‌دار بر خواص مکانیکی چندسازه LSL می‌توان استفاده نمود.
واژگان کلیدی: چندسازه‌های چوبی، الوار تراشه لایه‌ای، چسب ایزوسیانات، چسب فنول فرمالدئید، نانواکسیدروی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of nano-zinc oxid and adhesive type on Physical and Mechanical properties of Laminated Strand Lumber

نویسندگان [English]

  • Hosein mohammadi 1
  • Mohammad Reza Mastery Farahani 2
  • HOSSEIN YOUSEFI 3
  • BEHZAD HABIBPUOR 4
1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2 Academic staff
3 3Assistance Professor, Faculty of Wood and Paper Engineering, Gorgan University of Agriculture and Natural Resources, Iran.
4 4Associate Professor of Entomology, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid-Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives
One of the most widely used wood products applied in wooden buildings as load bearing posts or beams is laminated strand lumber(LSL). Nano-zinc oxide is a chemical that has the potential to be used in the protection of LSL. The use of nano-zincoxide as an additive in LSL may affect its mechanical and physical properties. In this study, the effect of adhesive type(PF and pMDI) and nano-zinc oxide amount(0, 0.5, 1, 1.5 % based on strands weigth) on the physical and mechanical properties of LSL was investigated.
Materials and methods
For this purpose, lSLs were made from Iranian beech using either a phenol formaldehyde(PF) or a polymeric methylene diphenyl diisocyanat(pMDI) adhesive and four loading levels of nano-zinc oxide. The mechanical and physical properties of the LSLs were then measured according to ASTM-D5456 and modified ASTM-D1037 respectively.
Results
The results showed that the interaction between nano-zinc oxide treatment and the adhesive type was significant for MOE and IB while the interaction was not significant for MOR at the alpha level of 5%. Not only did nano-zinc oxide not reduce significantly the mechanical properties of the composites but it also increased partially the studied properties in most cases. Nano-zinc oxide with the lowest loading decreased the thickness swelling and improved the dimensional stability. The higher loadings did not result in any further improvement.
Conclusion
In general, it can be concluded that the different levels of nano-zinc oxide can be used in treating laminated strand lumber composites made with PF and pMDI adhesives without having any negative effect on mechanical properties of the composites.
KEYWORDS
Wood based composites, laminated strand lumber, Phenol formaldehyde, Polymeric methylene diphenyl diisocyanat, NANO Zink Oxid.


a a a a a a a aa a a a a aa a a aa a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a aa a aa a aa a a a a a a aa a a a a aa a a aa a aa a a a a a aa a a aa aa a a a a a a a a aa a a aa a a a a a a a aa a aa a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a aa a aa a a a a a a a aa
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aa
a
a
a
a
a
a
aa
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
aa

a
a
a
a
a
a
a
a
a
aa
a
a

aa
a
aa
a
a

a
a
a
a

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wood based composites
  • laminated strand lumber
  • Phenol formaldehyde
  • Polymeric methylene diphenyl diisocyanat
  • NANO Zink Oxid
1.Ayrilmis, N., Kartal, S.N., Laufenberg, T.L., Winandy, J.E., and White, RH. 2005. Physical
and mechanical properties and fire, decay, and termite resistance of treated oriented strand
board. Forest Prod. J. 55: 74–81.
2.Bayat kashkoli, A., and Faegh, M. 2014. Evaluation of mechanical properties of laminated
strand lumber and oriented strand lumber made from Poplar wood (Populus deltoides) and
Paulownia (Paulownia fortunei) with urea formaldehyde adhesive containing nanoclay.
International Wood Products Journal. VOL 5. NO 4.
3.Candan, T., and Akbulut, Z. 2015. Physical and mechanical properties of nano reinforced
particleboard composites. Maderas. Ciencia y tecnología. 17(2): 319-334, 2015.
4.Clausen, C.A. 2007. Nanotechnology: Implications for the Wood Preservation Industry.
International Research Group on Wood Protection, IRG/WP 07 30415.15p.
5.Clausen, C., Yang, V., Arango, R., and Green, F. 2009. Feasibility of Nano zinc Oxide as a
Wood Preservative. American Wood Protection Association. 105, Pp: 255-260.
6.Clausen, C.A., Green, F., and Kartal, S.N. 2010. Weatherability and Leach Resistance of
Wood Impregnated with Nano-Zinc Oxide. Nanoscale Res Lett. 5(9): 1461-1467.
7.Clausen, C.A., Yang, V.W., Katel, S.N., Arango, R.A., and Green, F. 2011.The role of particle
size of particulate nano zinc oxide wood preservatives on termite mortality and leach
resistance. Nano scale research Letter, 6(1): 427-433.
8.Farajallahpour, M., Doosthoseini, K., Layeghi, M., and Kargarfard, A. 2011. Ag nanoparticles
effects on heat transfer in press cycle and physical and mechanical properties of
particleboard Journal of Forest and Wood Product Iranian Journal of Natural Resources, Vol.
65, No. 3, Pp: 339-349 .(In Persian)
9.Farahani, M.R.M., and Banikarim, F. 2013. Effect of nano-zinc oxide on decay resistance of
wood-plastic composites. Bio Resources. 8(4): 5715-5720.
10.Grace, JK., Yamamota, RT., and Tamashiro, M. 1994. Resistance of borate-treated Douglasfir
to the Formosan subterranean termite. Forest Prod. 42: 61–65.
11.Green, F., and Arango, R. 2007. Wood protection by commercial silver formulations against
eastern subterranean termites. International Research Group on Wood Protection, IRG/WP
07- 30422.
12.Klyosov, A. 2007. Wood-Plastic Composites. John Wiley and Sons, 720p.
13.Kumar, A., Gupta, A., Sharma, K.V., and Nasir, M. 2013. Use of aluminum oxide Nano
particles in wood composites to enhance the heat transfer during hot-pressing. Eur. J. Wood
Prod., 71: 193–198.
14.Kurt, R., and Cavus, V. 2011. Manufacturing of parallel strand lumber (psl) from rotary
peeled hybrid poplar i-214 veneers with phenol formaldehyde and urea formaldehyde
adhesives. Wood Research, 56(1): 137-144.
15.Lee, S., Wu, Q., and Strickland, B. 2001. The influence of flake chemical propertiesand zinc
borate on the gel time of phenol resin for oriented strand board. Wood Fiber Sci., 33: 425-
436.
16.Mohamad Ibrahim, M., Ghani, N., and Nen, N. 2007. Formulation of lignin phenol
formaldehyde resins as a wood adhesive. The Malaysian Journal of Analytical Sciences, Vol
11, No 1: 213-218.
17.Moses, M., and Prion, G.L. 2003. The effect of lay-up on strength and behavior of steel
dowels in laminated strand lumber. World Conference on Timber Engineering.
18.Preechatiwong, W., Yingprasert, W., and Kyokong, B. 2007. Effects of phenolformaldehyde/
isocyanate hybrid adhesives on properties of oriented strand lumber (OSL)
from rubberwood waste. Songklanakarin J. Sci. Technol. Vol. 29 No. 5.
19.Standard test methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel
Materials.ASTM D 1037-12. 2003
20.Standard test methods for Evaluation of Structural Composite Lumber Products. ASTM
5456. 2003
21.Sean, T., Brunette, G., and F. Cote. 1999. Protection of oriented strandboard with borate.
Forest Prod. J. 49(6): 47-51.
22.Taghiyari, H.R., Rangavar, H., and Farajpour, B. 2011. Effect of nano-silver on reduction of
hot-pressing time and improvement in physical and mechanical properties of particleboard.
Bio Resources, 6: 4067-4075.
23.Tankut, D., Smith, N., Leonard, A., Smith, W., and Tankut, A. 2004. Physical and
mechanical properties of laminated strand lumber treated with fire retardant. Forest Products
Journal.
24.WEIGHT, S., and WILLIS. 2007. A novel wood-strand composite laminate using smalldiameter
timber. M.Sc. thesis, University of Washington state.