ارتباط بین بیماری زغالی بلوط و خسارت سوسکهای چوبخوار (Borer beetles) در جنگلهای شهرستان خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه لرستان- دانشکده کشاورزی- گروه گیاهپزشکی

4 دانشگاه گلستان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: در جنگل‌های زاگرس سوسک‌های چوبخوار بعد از ظهور خشکسالی‌های اخیر و به دنبال تنش‌های خشکی و ضعف فیزیولوژیک درختان طغیان نموده و روند مرگ و میر درختان را تسریع کرده‌اند، از طرفی شیوع بیماری زغالی و خشکیدگی درختان بلوط، به یکی از مشکلات اصلی جنگل‌‌های بلوط ایران تبدیل شده است. هدف از این تحقیق ارتباط بین خسارت سوسک‌های چوب-خوار و بیماری زغالی بلوط در جنگل‌های کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد بود.
مواد و روش‌ها: منطقه مورد مطالعه بخشی از جنگل‌های کاکاشرف واقع در بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد است که یکی از کانون-های آلودگی بیماری زغالی در این شهرستان می‌باشد. شبکه آماربرداری با ابعاد 150×200 متر روی نقشه رقومی منطقه مورد مطالعه در محیط GIS ترسیم و محل برخورد اضلاع شبکه به‌عنوان مراکز قطعات نمونه در نظر گرفته شدند. قطعات نمونه به شکل دایره‌ای و با مساحت 15 آر استقرار یافتند و در داخل هر قطعه نمونه تمام درختان از نظر میزان آلودگی به بیماری زغالی بلوط و همچنین سوسک چوبخوار مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی ارتباط خسارت سوسک چوب‌خوار و بیماری زغالی بلوط از رگرسیون خطی استفاده شد و به‌منظور بررسی میزان و شدت خسارت سوسک‌های چوب‌خوار و همچنین بیماری زغالی بلوط در جست‌های درختان از تجزیه واریانس یکطرفه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد درختان منطقه مورد مطالعه با شدت 96/92 درصد به بیماری زغالی و با شدت 04/47 درصد به سوسک چوب‌خوار آلوده شده بودند. رگرسیون خطی ارتباط قوی را بین خسارت سوسک چوب‌خوار با درصد خشکیدگی درختان (5/94 =R2) و خسارت سوسک چوب‌خوار با درصد آلودگی درختان به بیماری زغالی (9/85 =R2) نشان داد. تعداد جست‌ها در آلوده شدن درختان به بیماری زغالی و سوسک‌های چوب‌خوار در سطح اطمینان 99 درصد اختلاف معنی‌داری را نشان دادند. قطع و هرس شاخه و سرشاخه درختان تاثیر قابل توجهی در افزایش آلودگی آنها به آفات و بیماری‌ها نشان داد، درختان قطع شده بیشتر به سوسک چوب‌خوار (43/41 درصد) و درختان هرس شده بیشتر به بیماری زغالی (27/47 درصد) آلوده شده بودند.
نتیجه‌گیری: دخالت‌های انسان در این منطقه مانند کشت زیر اشکوب، چرای مفرط دام و قطع و سر‌شاخه‌زنی درختان به منظور تهیه هیزم و تعلیف دام و همچنین بروز تنش‌های محیطی سبب شده است که در این منطقه درختان تضعیف شده و مستعد ابتلا به آفات و بیماری‌ها باشند. بر اساس یافته‌های این تحقیق حدود دو سوم درختانی که توسط انسان قطع و سر‌شاخه‌زنی شده بودند به آفت سوسک‌های چوب‌خوار و بیماری زغالی مبتلا شده بودند. سوسک‌های چوب‌خوار می‌توانند عاملی مهم در انتقال قارچ B. mditerranea بین درختان باشند بطوری‌که در این تحقیق مشخص شد، ارتباط قوی بین خسارت سوسک‌های چوبخوار و بیماری زغالی بلوط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between oak charcoal disease (Biscogniauxia mediterranea) and borer beetles in the Zagros forests, Khorram Abad

نویسنده [English]

  • mohammad rostamian 1
1 student
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: In the Zagros forests, borer beetles will outbreaks after recent year's drought stress and physiological weakness in host tress and they causes accelerate mortality trend. In other hands charcoal disease outbreaks and then continue on oak decline has become one of the main problems of Iran oak forests. The aims of this research is studying the relationship between borer beetle damage and charcoal oak disease in the Kakasharaf forests of Khorram Aabad.
Materials and methods: The study area is the Kakasharaf forest of Khoram Abad is located on the Zogros forests in the west of Iran. This forest region is one of the infection focuses of charcoal disease. Inventory grid with dimensions 200 m × 150 m in the GIS software was drawn and placed randomly on the study area. To study the infected trees in the intersection grid sides, circular plots being 15-are (1500 sq m) in area were used. All the trees that were the hosts to Biscogniauxia mediterranea and borer beetles were considered. Used the linear regression for study of the relationship between charcoal disease and borer beetles damage and anowa test was used to investigate extent and damage intensity of charcoal disease and borer beetles in the sprouts of infected trees.
Results: The results showed that trees in the study area with the severity of 92.96 % and 47.04 % respectively to charcoal disease and borer beetles had been infected. Linear regression showed a strong relationship between the borer beetles damage with percentage of dieback (R2= 94.5), and the borer beetles damage with charcoal disease percent (R2= 85.9). The number of sprout showed significant differences at a confidence level of 99% for infected trees to charcoal disease and borer beetles. Cutting and pruning branches and twigs showed a significant impact on infected trees to borer beetles and charcoal disease, cuted trees more by borer beetles (41.43 %) and pruned trees more by charcoal disease were infected.
Conclusion: In the study area human interferences such understory planting, fire, overgrazing livestocks, deforestation by man, cutting and pruning branches to make fuel and livestock feed and as well as ocurence environmental stresses are causses trees weakness and infected to pests and diseases. According to the results about two-thirds of trees to had cut and prune branches were infected to borer beetles and charcoal disease. Borer beetles can be important factor to charcoal disease transport between trees. So that this research showed there is strong relationship between damage borer beetles and charcoal disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borer beetles
  • Biscogniauxia mediterranea
  • Charcoal disease
  • Quercus brantii
  • Khoram Abad
1. Amman, G.D. 1973. Population changes of the mountain pine beetle in relation to elevation.
Environmental Entomology, 2: 541-547.
2. Boyer, J.S. 1995. Biochemical and biophysical aspects of water deficits and the
predisposition to disease. Ann. Rev. Phytopathol, 33: 251–274.
3. Colhoun, J. 1973. Effects of environmental factors on plant disease, Ann. Rev. Phytopathol.
11: 343–364.
4. Fan, Z., Kabrick, J.M., Spetich, M.A., Shifley, S.R., and Jensen, R.G. 2008. Oak mortality
associated with crown dieback and oak borer attack in the Ozark Highlands. Forest ecology
and management, 255: 2297-2305.
5. Fettig, C.J., Klepzig, K.D., Billings, R.F., Munson, A.S., Nebeker, T.E., Negro’n, J.F., and
Nowak, J.T. 2007. The effectiveness of vegetation management practices for prevention and
control of bark beetle infestations in coniferous forests of the western and southern United
States. Forest ecology and management, 238: 24-53.
6. Greenwood, D.L., and Weisberg, P.J. 2008. Density dependent tree mortality in pinyonjuniper
woodlands, Forest Ecology and management, 255: 2129-2137.
7. Guarin, A., and Taylor, A.H. 2005. Drought triggered tree mortality in mixed conifer forests
in Yosemite National Park, California, USA. Forest Ecology and Management, 218: 229-
244.
8. Hamzehpour, M., Kia-daliri, H., Bordbar, K. 2010. Preliminary study of manna oak
(Quercus brantii Lindl.) tree decline in Dashte-Berm of Kazeroon, Fars province. Journal of
Forest and Poplar Research., 19(2): 352-363.
9. Hedden, R.L. 1981. Hazard-rating system development and validation: an overview 9-12. In:
Hedden, R.L., Barras, S.J., Coster, J.E. (Eds.), Symposium Proceedings: Hazard Rating
Systems in Forest Pest Management. GTR-WO-27. U.S. Department of Agriculture, Forest
Service, Washington, DC.
10. Hepting, G.H. 1963. Climate and forest diseases. Ann. Rev. Phytopathol. 1: 31–50.
11. Hosseini, A. 2011. Infestation of forest trees to the borer beetle and its relation to habitat
conditions in the Persian oak (Quercus brantii) in Ilam province. Journal of Forest and
Range Protection Research., 9(1): 53-66.
12. Jozeyan, A., and Ebaei, M. 2011. Flooding oak borer Agrilus hastulifer (Coleoptera,
Buprestidae) in drought conditions of recent years in the Ilam forests. National Conference
on Central Zagros forests, capabilities and limitations, Khoramabad, 23 November 2011: 8.
13. Ju, Y.M., Rogers, J.D., San Martin, F., and Granmo, A. 1998. The genus Biscogniauxia.
Mycotaxon. 66: 1–98.
14. Jurc, D., and Ogris, N. 2006. First reported outbreak of charcoal disease caused by
Biscogniauxia mediterranea on turkey oak in Slovenia. Plant Pathology. 55: 2.299-299.
15. Kabrick, J.M., Zenner, E.K., Dey, D.C., Gwaze, D., and Jensen, R.G. 2008. Using ecological
land types to examine landscape-scale oak regeneration dynamics. Forest Ecology and
Management 255: 3051-3062.
16. Martin, J., Cabezas, J., Buyolo, T., and Paton, D. 2005. The relationship between Cerambyx
spp. Damage and subsequent Biscogniauxia mediterranum infection on Quercus suber
forests. Forest Ecology and Management 216: 166–174.
17. McPherson, B.A., Wood, D.L., Storer, A.J., Kelly, N.M., and Standiford, R.B. 2005. Sudden
oak death in California: disease progression in oaks and tanoaks. Forest Ecology and
Management. 213: 71-89.
18. Mirabolfathy, M., Groenewald, J.Z., and Crous, P.W. 2011. The occurrence of charcoal
disease caused by Biscogniauxia mediterranea on chestnut-leaved oak (Quercus
castaneifolia) in the Golestan Forests of Iran. Plant Disease., 95: 7.876-876.
19. Montoya Oliver, J.M. 1988. Los alcornocales [The oak trees forest].Madrid. MAPA, 267p.
20. Negro’n, J.F., McMillin, J.D., Anhold, J.A., and Coulson, D. 2009. Bark beetle-caused
mortality in a drought-affected ponderosa pine landscape in Arizona, USA., Forest ecology
and Management, 257: 1353-1362.
21. Philip, M., David, R., and Leon, A. 1983. Oak decline. Forest Insect and Disease Leaflet.
165: 1-8.
22. Sartwell, C. 1971. Thinning ponderosa pine to prevent outbreaks of mountain pine beetle 41-
52. In: Baumgartner, D.M. (Ed.), Proceedings, Precommercial Thinnings of Coastal and
Intermountain Forests in the Pacific Northwest, Cooperative Extension Service and
Department of Forestry and Range Management. Washington State University, Pullman,
WA.
23. Sartwell, C., Stevens, R.E. 1975. Mountain pine beetle in ponderosa pine: prospects for
silvicultural control in second growth stands. Journal of Forestry., 73: 136-140.
24. Steele, R., Williams, R.E., Weatherby, J.C., Reinhardt, E.D., Hoffman, J.T., and There, R.W.
1996. Stand Hazard Rating for Central Idaho Forests. GTR-INT-332. U.S. Department of
Agriculture, Forest Service, Intermountain Research Station, Ogden, UT, 29p.
25. Stephenson, N.L. 1990. Climatic control of vegetation distribution: the role of water balance.
American. Naturalist. 135: 649- 670.