ارائه مدلی جهت دستیابی به توسعه پایدار در صنعت مبلمان چوبی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، 2استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران،

2 استاد دانشگاه

3 دبیر اتحادیه تولیدکنندگان مبلمان

4 استاد دانشگاه تهران

چکیده

 چکیده
سابقه و هدف: توسعه صادرات غیر­نفتی یکی از ارکان تقویت بنیه اقتصادی کشور محسوب می­شود. صنعت مبلمان اکنون از سهم قابل توجهی در تجارت جهانی برخوردار است، لذا رشد و توسعه پایدار این صنعت می­تواند تاثیر بسزایی در اشتغال­زایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و کسب درآمدهای غیر­نفتی برای کشور داشته باشد. به دلیل اهمیت اقتصادی، اجتماعی و ­زیست­محیطی صنعت مبلمان چوبی، لزوم حرکت به ­سمت توسعه پایدار در این صنعت احساس می­شود. مطالعه کنونی با هدف شناسایی و ارزیابی وزنی شاخص­های اثرگذار بر توسعه پایدار صنعت مبلمان چوبی ایران و ارائه راهکارهای مناسب، با استفاده از رویکرد غیرپارامتریک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ای­اچ­پی، انجام شده است.
مواد و روش­ها: در این راستا، ابتدا با مطالعات تطبیقی و همچنین انجام مصاحبه با خبرگان مربوطه، شاخص­های تاثیرگذار شناسایی گردید. پس از ترسیم سطوح سلسله مراتبی درخت تصمیم­گیری شامل هدف، معیارها، زیرمعیارها و گزینه­ها، داده­های مورد نیاز جهت تعیین ارزش­ وزنی و اولویت­بندی هر یک از آن­ها در قالب طراحی پرسشنامه­­های استاندارد بر مبنای مقایسات زوجی و با استفاده از نظرات خبرگان و صاحب­نظران دانشگاه، صنعت و نهاد­های مربوطه تهیه و در نهایت مراحل محاسباتی آن در نرم­افزار اکسپرت­چویس انجام پذیرفت. همچنین در حین وزن­دهی به مجموعه­­ها، تجزیه و تحلیل مربوط به نرخ ناسازگاری قضاوت­ها که می­بایست زیر 1/0 باشد، انجام شد.
یافته­ها: بر اساس نتایج حاصل، شاخص­های "اقتصادی" و "محیط­زیستی" در سطح اول بترتیب با ارزش وزنی 358/0 و 212/0 بیشترین ارزش وزنی را کسب کرده­اند. علاوه بر این در سطح دوم نیز، زیرشاخص­های افزایش ثبات اقتصادی(168/0)، توسعه خوشه­های صنعتی مبلمان(149/0)، کاهش مواد فرار آلی در پروسه تولید(121/0)، ارتباط مستمر و منسجم دانشگاه و صنعت مبلمان(093/0)، بازیافت مبلمان(074/0)، توسعه استراتژی برون­­سپاری داخلی و جذب منافع حاصل از برون­سپاری خارجی(060/0) به­ترتیب بالاترین اولویت­ها را به خود اختصاص داده­اند. در نهایت، "الگوبرداری از مدل­های توسعه پایدار در کشورهای توسعه یافته" نیز، با وزن340/0 به عنوان بهترین گزینه، جهت دستیابی به توسعه پایدار در صنعت مبلمان چوبی ایران انتخاب گردید.
نتیجه­گیری: نتایج حاصل از این تحقیق می­تواند به عنوان نقشه راه حرکت در مسیر صحیح توسعه پایدار، راهکارهای مناسبی را جهت بهبود عملکرد تولیدکنندگان و ایجاد اصلاحات ساختاری در بخش­های مختلف صنعت مبلمان چوبی کشور با هدف دستیابی به بازارهای بین­المللی و توسعه مبتنی بر پایداری، پیش روی مسئولین، دست­اندرکاران و سیاست­گذاران مربوطه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of a Model to Achieve the Sustainable Development of Iran Wood Furniture Industry

نویسنده [English]

  • Nematollah Mohebi 1
چکیده [English]

Background and objectives: Development of non-oil exports is one of the pillars of strengthening the country's economic growth. Today furniture industry has a significant share in global trade, so the sustainable development and growth of this industry can have a significant impact on employment, GDP growth and non-oil revenues. Because of the economic, social, and environmental importance of the wooden furniture industry, the need to move toward sustainable development in the industry is felt. The aim of this study was to identifying and assessing the weight of effective criteria on the sustainable development of Iran wood furniture industry and suggesting appropriate solutions using a non-parametric approach of the analytic hierarchy process.

Materials and Methods: In this regard, first by comparative studies as well as interviewing relevant experts, the effective criteria were identified. After plotting the hierarchical levels on the decision tree (including goals, criteria, sub-criteria and alternatives), the data needed to determine the weighting value and prioritize each of them were prepared in the form of designing standard questionnaires based on paired comparisons and using the opinions of the industry & university experts of and the relevant institutions and finally, its computational steps were carried out with ExpertChoice software.

 Results: Base on the obtained results, economical and environmental criteria have the highest weighting values at first level as 0.358 and 0.212 weighting values, respectively. At the other hand, an improvement on economical stability (0.168), development of industrial clusters (0.149), reduction and control of volatile organic components (0.121), continuous relationship between university and furniture industry (0.093), Furniture recovery (0.074) and development of outsourcing strategy (0.060), have the highest priorities at the secondary level. Finally, the "Modeling of sustainable development models in developed Countries," with a weight of 0.340 as the best alternative, was selected to achieve sustainable development in the Iranian furniture industry.
Conclusions: results of this research can be used as a road map for movement to the sustainable development, and appropriate solutions to improve the performance of producers and to introduce structural reforms in various sectors of the Iran's furniture industry with the aim of achieving international markets and sustainable development will be addressed to authorities, practitioners and policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wood Furniture
  • Sustainable development
  • Analytic Hierarchy Process
  • Criteria
  • Alternatives
1.Ahmadian, M., and Arabmazar A. 2010. The effect of the business environment on Private
investment in Iran, M.Sc. Thesis in Shahid Beheshti University. 120p. (In Persian)
2.Bahmani, A.A., Rafighi, A., Vali, M., and Salari, A. 2012. Identification and Evaluation of on
coming Challenges of Wood and Paper Industries of the Country, Iranian Journal of Wood
and Paper Industries, 2: 2, 27-38.
3.Bell, S., and Morse, S. 2005. Sustainability indicators: measuring the immeasurable?
Translated by: shahnoushi, N., Dehghanian, S., Azarinfar, Y., Ferdowsi University of
Mashhad Press, 262p. (In Persian)
4.Brouthers, L.E., and Wilkinson, T. 2005. Trade Promotion and SME Export Performance,
International Journal of Busuness Review, 15: 233-252.
5.Cao, X., and Hansen, E. 2004. Innovation in China's Furniture Industry, Forest products
Journal, 54: 1-18.
6.Council of Ministers, 2011. The national strategy document for development of non-oil
exports, export development committee, Accessable in: www.irica.gov.ir.
7.Chris, H. 2008. Venture firms will ask you about outsourcing. www.inventureglobal.com.
8.Dargahi, H. 2008. The oil boom and economical development challenges, journal of
economical Researches, 43: 84:71-92.
9.European Union. (2011). Strategy for Development of small and medium sized enterprises
2011-2015, Directorate for development of small and medium sized enterprises, Federal
ministry for economic cooperation and development.
10.Gazo, R., and Quesada, H. 2005. Competitive strategy of furniture producers, Forest
products journal, 55: 10: 66-73.
11.Greaver, M.F. 1999. Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing
Decisions and Initiatives, American Management Association Business publication, 344p.
12.Weissman, B. 2005. Green seal, Wood Finishes and Stains. www.greenseal.org.
13.Gupta, V., and Subramanian, R. 2008. Seven perspectives on regional clusters and the case
of Grand Rapids office furniture city. International Business Review Journal: 17: 6: 371–
384.
14.Hadi Zenooz, B. 2008. Survey of basic metals industries and it.s Mines in national economy,
Journal of Economic Modeling Research, 4:15: 133-168.
15.Hindin, D. 1992. Pollution Prevention Options in Wood Furniture Manufacturing. Develop
by U.S EPA’s office of Pollution Prevention and Toxics, U.S Environment Projection,
Agency.Washington D.C.
16.Institute for management, 2010, the world competitiveness year book, IMD.
17.Izadkhah, R.A. 2005. Industrial clusters, the basic strategy to create of competitive
advantages in country and the government's role on the development of them. 2nd Iranian
conference on science and technology parks and incubators, 2005, Iran.
18.Kianmehr, M.R. 2001. Evaluation the impact of outsourcing strategy on the Productivity of
Toolipers Company, M.Sc. Thesis in Tarbiat Modarres University, 170p. (In Persian)
19.Lankester, T. 2004. Asian Drama: The Pursut oF Modernization in India and Indonesia,
Routledge, Taylor and Francis Group, 5: 3, 291-304.
20.Larijani, F. 2011. Investigation the Role of Applied-Science Education on The Industrial
Development, A Case of Study: Furniture Industry), 2th International conference of DECO,
Tehran, Iran.
21.Mason, R. 2005. Implication of Sustainable Development for UK Reproduction Furniture
Manutacturers, www.bfmenvironment.co.uk.
22.Masoumi, M., ShahMohammadi, F., and Feizabadi, B. 2003. Strategic Outsourcing,
Industrial Management Organization. First National Conference on Outsourcing, Tehran.
23.Mehrpouya, A., and Majidi, J. 2004. External economies and cooperation in industrial
district: a comparison of Italy and Mexico, Ghazal Press. (Translated in Persian). 326p.
24.Memariani, A., and Azar, A. 1995. AHP, A new technic for group decision making. Science
of Management, No 22: 28-32.
25.Mideri, A. 2006. Assessing laws and regulations in Iran: Necessities and Recommendations.
http:// nokhbeh.ir/newnokhbeh.
26.Mohebbi, N.A., Azizi, M., Faezipour, M., and Pourtahmasi, K. 2009. Determining of
Effective Criteria on Sustainable Development of Iran Furniture Industry and Suggestion of
Proper Solutions, M.Sc. Thesis in Tehran University, 108p. (In Persian)
27.Moshabbaki, A., and Khademi, A.A. 2012. The role of export promotion programs on firms
export performance improvement, Journal of management improvement, No: 3: 98-135.
28.Nemli, G., Hızıroglu, S., and Serin, H. 2007. A perspective from furniture and cabinet
manufacturers in Turkey. Journal of Building and Environment, 42: 1:1699-1706.
29.Ogunwusi, A., and Olife, I. 2012. Enhancing Productivity of Forest Industry through
Industrial Clusters Concept, Industrial Engineering Letters, 2: 8: 1-11.
30.Pepke, Ed, 1993. Ready-To-Assemble Furniture Manufacturing A Business Plan For The
Northeastern Area, University of Minnesota, Government Publication Library, USDA Forest
Service, 21p.
31.Porter, M. 1998. Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business
Review, New York, 76: 6:79-85.
32.Ratnasingam, J., and Loras, F. 2003. The sustainability of The Asian wooden furniture
industry. Holz Als Roh- und Werkstoff. 61: 233–237.
33.Ratnasingam, J. 2005. The Asian furniture industry: the reality behind the statistics. Holz Als
Roh- und Werkstoff. 63: 64–67.
34.Razmi, J. 2008. Lean Approach for Lean Production, Tehran University Press, 250P. (In
Persian)
35.Regis, B. 2007. Furniture Industry Sustainability Programme, Case study: Eurotek Office
.www.askfira.co.uk furniture Ltd.
36.Riahi, A. 2010. Value Chain Analysis of Tehran Furniture Cluster, Iran Wood and Paper Ind.
Journal, 8: 52: 23-28.
37.Saaty, T.L. 2001. Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network
Process, RWS publications, Pittsburgh, PA, 376p.
38.Schmitz, H., and Nadvi, Kh. 1999. Industrial Clusters, A New Approch for Industrial
Development, Translated by: Mokhber, A., and Zandbaf, A. 2002. Tarhe No Press, 568p. (In
Persian)
39.Shafiee Ardestani, M. 2001. Factoryless Production in Manufacturing Sector (Consept, Basic
and Cases), Tehran Press, 282p. (In Persian)
40.Shaghaghi, A.R., and Shafiee, M. 2005. Strategy document to enhance the contribution of an
efficient and competitive, small and medium sized enterprise sector to industrial and
economic development in the Islamic Republic of Iran, Rasa publication, 375p. (In Persian)
41.Sustainable development issues Scan office furniture industry. 2003. Prepared for industry
Canada. www.fivewinds.com.
42.Tajdini, A., Rabie, D., Latibari, A.J., Pourmoosa, S.H. 2011. Study of Effective indexes on
exports of wooden furniture in country, Journal of Sciences and Techniques in Natural
Resources, 6: 2:71-87.
43.Yang, H., Ji, C., Nie, N., and Hong, Y. 2012. China’s Wood Furniture Manufacturing
Industry: Iindustrial Cluster and Export Competitiveness, Forest Products Journal, 62: 3:
214-221.
44.Zhang, W. 2008. Transitioning Wood Furniture Products towards Sustainability, Thesis
submitted for completion of Master of Strategic Leadership towards Sustainability, Blekinge
Institute of Technology, Karlskrona, Sweden, 93p.
45.Ziaei, M. 2012. Factoryless production: The Effective Strategy for Development of Iran
Furniture Industry, Iran Wood and Paper Ind. Journal, 7: 68: 72p.
45.Zirak, M. 2009. Assessment The Role of Small and Medium Sized Industries on
Development of Employment Through Industrial Clusters, (Case of Study: Markazi
Province), Economic Journal, NO: 95, 96: 35-57.
47.Zolghadr, M.R. Essessment of wood trade in Iran, Iran paper, furniture and wood industries
magazine, No: 2: 98p.