همزیستی قارچ‌های میکوریز اربوسکولار با درختان پده (.Populus euphratica Oliv) در جنگلهای کنار رودخانه‌ای و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشناسی ارشد گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا< بههبان

2 هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 هیات علمی گروه جنکلداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

4 هیات علمی گروه علوم جنگل، دانشگاه ایلام

چکیده

سابقه و هدف: جنگلهای کنار رودخانه‌ای یکی از اکوسیستم‌های جنگلی منحصر به فردی است که اطلاعات کمی در رابطه با آنها وجود دارد. این جنگلها که نقش مهمی در اکوسیستم رودخانه دارند امروزه در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌اند. یکی از شایع‌ترین گونه‌های موجود در این جنگلها، گونه پده (Populus euphratica) می‌باشد. این گونه در حاشیه رودخانه‌ها پراکنش داشته و بومی مناطق خشک و نیمه خشک است. با توجه به اینکه اطلاعات چندانی در رابطه با وضعیت همزیستی قارچ‌های میکوریز با درختان پده در کشور در دست نیست در این مطالعه همزیستی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار با پده مورد بررسی قرار گرفته و اثر دوری و نزدیکی به رودخانه در آغشتگی، اسپورزایی این قارچ‌ها ارزیابی شده است. همچنین به منظور تعیین موثرترین متغیرهای خاکی مورد مطالعه با میزان آغشتگی و تراکم اسپور، همبستگی بین این متغیرها تعیین شده است.
مواد و روشها: در این مطالعه عرض جنگل کنار رودخانه‌ مارون که 400 متر می‌باشد، به سه منطقه با فاصله 200 متری تقسیم شد. این فاصله‌ها شامل: حاشیه رودخانه (فاصله 1)، منطقه بینابینی (فاصله 2) و منطقه 3 بودند. در هر کدام از این فاصله‌ها 10 نمونه از خاک ریزوسفر پده جمع آوری شد. برای هر نمونه نیز ریشه‌های مویین جمع آوری شد و میزان آغشتگی قارچ‌ها و اسپورزایی برای نمونه‌ها مشخص گردید. همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مربوط به هرکدام از این نمونه‌ها در فواصل مورد مطالعه نیز محاسبه شد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش مشخص کرد که کمترین میزان آغشتگی ریشه در فاصله دوم (منطقه بینابینی) وجود دارد که دارای اختلاف معنی-داری با دو فاصله دیگر بود. همچنین، اگرچه بین تراکم اسپور در فاصله‌های مورد بررسی اختلاف معنی داری مشاهده نشد اما بیشترین تراکم در فاصله سوم مشاهده شد. از بین خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک، میزان فسفر، شن و رس خاک تفاوت معنی‌داری در مناطق مورد بررسی داشتند ولی دیگر خصوصیات مورد بررسی تفاوت معنی داری را نشان ندادند. همچنین هیچ همبستگی معنی داری بین میزان آغشتگی و اسپورزایی با متغیرهای مورد بررسی مشاهده نشد ولی همبستگی معنی داری بین رس و سیلت با فسفر خاک مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به میزان آغشتگی بالای ریشه و همچنین تراکم اسپور بالا در ریزوسفر پده، می‌توان این گونه عنوان نمود که پده دارای همزیستی بالایی با قارچ‌های میکوریز بوده که می‌توان از این همزیستی به عنوان راهکاری برای احیا و توسعه جنگلهای پده استفاده نمود. همچنین فاصله از رودخانه می‌تواند به عنوان یک عامل موثر در میزان همزیستی قارچ‌های میکوریز و درختان پده در جنگلهای کناررودخانه‌ای باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Arbuscular mycorrhizal fungi symbiosis with Populus euphratica Oliv in riparian forest and its correlation with soil physiochemical properties

نویسنده [English]

  • Mostafa Moradi 2
چکیده [English]

Background and objectives: Riparian forests are one of the unique forest ecosystems, but, there are little information available about these forest ecosystems in the Iran. These forests have an important role in riparian ecosystem protection, but they are in danger. Populus euphratica is one the most common tree species in these ecosystems and is a native species of arid and semiarid sites that spread out in most part of the Iran. Regarding to lack of data about symbiosis of arbuscular mycorrhizal fungi and P. euphratica, this study was done to study of AMF symbiosis with P. euphratica and the effect of distance from river bank on root colonization and spore density. Furthermore, correlation between soil physiochemical properties, root colonization and spore density were investigated to determine the most effective parameters on this symbiosis.
Materials and methods: The Maroon riparian forest width was divided to three distances with 200 meter interval. Site one, two and three were located beside water, 200 and 400 meters away from river, respectively. Then, 10 soil samples belonged to P. euphratica rhizosphere were collected in each site. Also, for each selected tree, root samples were collected, and root length colonization and spore density were determined. Furthermore, soil physiochemical properties of each studied distance were determined.
Results: The result indicated that the least root length colonization belonged to the distance two and significantly was lower than the other two studied distances. This result might be because of human activity in this distance that could have negative effect on root length colonization. Moreover, although no significant difference was observed for spore density in studied distance, but the highest value of spore density belonged to the distance three. Soil phosphorous, sand and clay were significantly different between studied distances. While, the other studied soil physiochemical parameters showed no significant differences in studied distances. Furthermore, no correlation was observed between root length colonization and spore density. Significant correlation was observed between soil clay, silt and phosphorus. While, root length colonization and spore density showed no significant correlation with studied soil physicochemical parameters.
Conclusion: Regarding to the high level of root length colonization and spore density in P. euphratica rhizosphere we could say that there is high level of symbiosis between P. euphratica and mycorrhizal fungi. Using this symbiosis could be an effective way in protection and expansion of P. euphratica afforestation. Moreover, distance from river bank is an effective parameter on mycorrhizal fungi symbiosis in riparian forest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colonization
  • Fungi
  • Mycorrhizal
  • Populus euphratica
  • rhizosphere
1. Al-Karaki, G., McMichael, B., and Zak, J. 2004. Field response of wheat to arbuscular
mycorrhizal fungi and drought stress. Mycorrhiza. 14: 4. 263-369.
2. Barea, J.M., Palenzuela, J., Cornejo, P., Sánchez-Castro, I., Navarro-Fernández, C., Lopéz-
García, A., Estrada, B., Azcon, R., Ferrol, N., and Azcon-Aguilar, C. 2011. Ecological and
functional roles of mycorrhizas in semi-arid ecosystems of Southeast Spain. Journal of Arid
Environments. 75: 1292–1301.
3. Biermann, B., and Linderman, R.G. 1981. Quantifying vesicular-arbuscular mycorrhizae:
Proposed method towards standardization. New Phytologist. 87: 63-67.
4. Bremner, J.M., and Mulvaney, C.S. 1982. Nitrogen total. In: Miller RH, Kieney DR (eds)
Method of soil analysis- part 2: chemical and microbiological methods, 2nd edn. Agronomy
series No. 9. American Society for Agronomy and Soil Sciences, Madison, Pp: 595–624.
5. Coroi, M., Skeffington, M.S., Giller, P., Smith, C., Gormally, M., and O’donovan, G. 2004.
Vegetation Diversity and Stand Structure in Streamside Forests in The South Of Ireland.
Forest Ecology and Management. 202: 1. 39-57.
6. Egerton-Warburton, L.M., and Allen, E.B. 2000. Shifts in arbuscular mycorrhizal
communities along an anthropogenic nitrogen deposition gradient. Ecological Applications.
10: 484–496.
7. Finlay, R.D. 2008. Ecological aspects of mycorrhizal symbiosis: with special emphasis on
the functional diversity of interactions involving the extraradical mycelium. Journal of
Experimental Botany. 59: 1115–1126.
8. Gai, J.P., Tian, H., Yang, F.Y., Christie, P., Li, X.L., Klironomos, J.N. 2012. Arbuscular
mycorrhizal fungal diversity along a Tibetan elevation gradient. Pedobiologia. 55: 145–151.
9. Gerdemann, J.W., and Nicloson, T.H. 1963. Spores of mycorrhizal Endogone species
extracted from soil by wet sieving and decanting. Trans. British Mycological Society. 46:
235-238.
10. Giglouei, A.A.F., Forghani, A., Kahneh, E., and Karimi, Gh.H. 2008. The arbuscular
mycorrhizal fungi status of some poplar clones in Guilan. Iranian Journal of Biology. 21: 2.
278-288. (In Persian)
11. Hodge, A., Campbell, C.D., and Fitter, A.H. 2001. An arbuscular mycorrhizal fungus
accelerates decomposition and acquires nitrogen directly from organic material. Nature. 413:
297–299.
12. Hodge, A., and Fitter, A.H. 2010. Substantial nitrogen acquisition by arbuscular mycorrhizal
fungi from organic material has implications for N cycling. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America. 107. 31. 13754–13759.
13. Kivlin, S.N., Hawkes, C.V., and Treseder, K.K. 2011. Global diversity and distribution of
arbuscular mycorrhizal fungi. Soil Biology and Biochemistry. 43: 2294–2303.
14. Li, L.F., Yang, A.N., and Zhao, Z.W. 2005. Seasonality of arbuscular mycorrhizal symbiosis
and dark septate endophytes in a grassland site in southwest China. FEMS Microbiology
Ecology. 54: 367–373.
15. Martinez-Salgado, M.M., Gutiérrez-Romero, V., Jannsens, M., and Ortega-Blu, R. 2010.
Biological soil quality indicators: review. Current Research, Technology and Education
Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology. 319-328.
16. Matevž, L., Katarina, H., Tomislav, R., and Marjana, R. 2013. Distribution and diversity of
arbuscular mycorrhizal fungi in grapevines from production vineyards along the eastern
Adriatic coast. Mycorrhiza. 23: 209–219.
17. Mendoza, R.E., Goldmann, V., Rivas, J., Escudero, V., Pagani, E., Collantes, M.B., and
Marbán, L. 2002. Arbuscular mycorrhizal fungi populations in relationship with soil
properties and host plant in grasslands of Tierra del Fuego. Austral Ecology., 12: 105–116.
18. Minggui, G., Ming, T., Qiaoming, Z., and Xinxin, F. 2012. Effects of climatic and edaphic
factors on arbuscular mycorrhizal fungi in the rhizosphere of Hippophae rhamnoidesin the
Loess Plateau, China. Acta Ecologica Sinica. 32: 62–67.
19. Moradi, M., Shirvany, A., Matinizadeh, M., Etemad, V., Naji, H.R., Abdul-Hamid, H.,
Sayah, S. 2014. Arbuscular mycorrhizal fungal symbiosis with Sorbus torminalis does not
vary with soil nutrients and enzyme activities across different sites. iForest. 8. 3. 308–313.
20. Morwin, H.D., and Peach, P.M. 1951. Exchangeability of soil potassium in and, silt and clay
fractions as influenced by the nature of complementary exchangeable cations. Soil Science
Society of America Journal, 15: 125-128.
21. Muthukumar, T., Sha, L.Q., Yang, X.D., Cao, M., Tang, J.W., and Zheng, Z. 2003.
Distribution of roots and arbuscular mycorrhizal associations in tropical forest types of
Xishuangbanna, southwest China. Applied Soil Ecology. 22: 241–253.
22. Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F.S., and Dean, L.A. 1954. Estimation of available
phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate, USDA Circular. 939: 1-19.
23. Parniske, M. 2008. Arbuscular mycorrhiza: the mother of plant root endosymbioses. Nature
Reviews Microbiology. 6: 763–775.
24. Peter, D.S., Williams, S.E., and Martha, C. 1988. Efficacy of native vesicular–arbuscular
mycorrhizal fungi after severe soil disturbance. New Phytologist. 110: 347–54.
25. Petts, G., and Amoros, C. 1996. Fluvial Hydrosystems: a manage-ment perspective. Pp: 263–
278. In: Petts, G., and Amoros, C. (eds), Fluvial hydrosystems. Chapman and Hall, London,
1-2.
26. Phillips, J.M., and Hayman, D.S. 1970. Improved procedures for clearing and staining
parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection.
Transactions of the British Mycological Society. 55: 158–161.
27. Redecker, D., Kodner, R., and Graham, L.E. 2000. Glomalean fungi from the Ordovician.
Science. 289: 1920–1921.
28. Roda, J.J., Diaz, G., and Torres, P. 2008. Spatial distribution of arbuscular mycorrhizal fungi
in the rhizosphere of the salt marsh plant Inula crithmoides L. along a salinity gradient. Arid
Land Research and Management. 22: 310–319.
29. Rodriguez-Echeverria, S., Gera, H., W.H., Freitas H., Easonc W.R., and Cook, R. 2008.
Arbuscular mycorrhizal fungi of Ammophila arenaria (L.) Link: Spore abundance and root
colonisation in six locations of the European coast. European Journal of Soil Biology. 44:
30–36.
30. Sabeti, H. 1976. Forests, Trees and Shrubs of Iran. Ministry of Agriculture and Natural
Resources of Iran, Tehran. 810p. (In Persian)
31. Salajegheh Tezrji, F., Sarcheshmehpour, M., and Mohammadi, H. 2014. Investigation of
mycorrhizal colonization of Pistachio (Pistacia vera) seedlings in Kerman province and
evaluation of some isolates via greenhouse experiment. Journal of Soil Management and
Sustainable Production. 4. 3. 113-130. (In Persian)
32. Samadi, A. 2006. Phosphorus Sorption Characteristics in Relation to Soil Properties in Some
Calcareous Soils of Western Azarbaijan Province. Journal of Agricultural Science and
Technology. 8: 251-264.
33. Smith, S.E., and Read, D.J. 2008. Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press Inc., London,
UK. 815p.
34. Thonar, C., Schnepf, A., Frossard, E., Roose, T., and Jansa, J. 2011. Traits related to
differences in function among three arbuscular mycorrhizal fungi. Plant and Soil. 339: 231–
245.
35. Tockner, K., and Stanford, J.A. 2002. Riverine flood plains: Present state and future trends.
Environmental Conservation. 29: 3. 308-330.
36. Treseder, K.K. 2004. A meta-analysis of mycorrhizal responses to nitrogen, phosphorus and
atmospheric CO2 in field studies. New Phytologist. 164: 347-365.
37. Walkley, A., and Black, I.A. 1934. An examination of Degtjareff method for determining
soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil
Science. 37: 29-37.
38. Waltert, B., Wiemken, V., Rusterholz, H.P., Boller, T., and Baur, B. 2002. Disturbance of
forest by trampling: Effects on mycorrhizal roots of seedlings and mature trees of Fagus
sylvatica. Plant and Soil. 243: 143–154.
39. Wang, S.J., Chen, B.H., and Li, H.Q. 1995. Euphrates poplar forest. China Environmental
Science. 12-16.
40. Yang, A.N., Lu, L., and Zhang, N. 2011. The diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in the
subtropical forest of Huangshan (Yellow Mountain), East-Central China. World Journal of
Microbiology and Biotechnology. 27: 2351-2358.
41. Yang, Y., Chen, Y., and Li, W. 2008. Arbuscular mycorrhizal fungi infection in desert
riparian forest and its environmental implications: A case study in the lower reach of Tarim
River. Progress in Natural Science. 18: 983–991.
42. Yoshimura, Y., Ido, A., Iwase, K., Matsumoto, T., and Yamato, M. 2013. Communities of
Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Roots of Pyrus pyrifolia var. culta (Ja panese Pear) in
Orchards with Variable Amounts of Soil-Available Phosphorus. Microbes and
Environments. 28: 1. 105–111.