ﺗﺄثیرتغییرات طول الیاف انواع خمیرهای OCC بر ویژگی های مقاومتی کاغذ کنگره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دانشگاه آزاد ساری

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

سابقه و هدف:
جمع آوری حجم بالای کاغذهای باطله بازیافتی در جهان علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، باعث تولید اقتصادی تر کاغذ خواهد شد. از آنجا که مصرف خمیرهای بازیافتی باعث افت کیفی کاغذهای تولیدی می‌شود، لذا مشخص نمودن وضعیت کیفی انواع خمیر بازیافتی OCC می تواند باعث پیش بینی بهتر ویژگیهای کاغذ کنگرهای تولیدی گردد. هدف از انجام این تحقیق مشخص نمودن میزان تغییر طول الیاف ابعادی و کلاسهبندی الیاف انواع خمیرهای OCC تولید شده از انواع کاغذهای بازیافتی بر کیفیت کاغذ کنگره‌ای میباشد..
مواد و روشها:
از چهارنوع کاغذ بازیافتی، خمیر OCC تهیه شد و با هدف دستیابی به پراکنش ابعادی الیاف خمیر، کلاسه بندی الیاف نمونههای خمیر بازیافتی و خمیر NSSC بوسیله دستگاه کلاسهبندی الیاف آزمایشگاهی بایرمک نت بر طبق آئین نامه 8۲ – cm۲۳۳ Tااستاندارد تاپی واقع در آزمایشگاه کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام شد. درجه‌روانی خمیرکاغذ برای ساخت کاغذهای دست ساز با استفاده از پالایشگر آزمایشگاهی در محدوده 50±400 میلی لیتر تنظیم گردید. نمونه‌های کاغذ 127 گرمی طبق آئین نامه 88 – om205 Tاستاندارد تاپی جهت اندازه‌گیری ویژگی‌های ساختاری (دانسیته) و ویژگیهای مقاومتی (مقاومت به پارگی ، مقاومت به ترکیدن ، طول پارگی و مقاومت به لهیدگی کنگره‌ای ) تهیه شد.
یافته ها:
نتایج نشان داد که، خمیر OCC حاصل از رول‌های بازیافتی دارای کمترین مقدار الیاف بلند و بیشترین مقدار نرمه‌های الیاف و خمیر OCC حاصل از آخال شهری دارای بیشترین مقدار الیاف بلند بوده است. دانسیته کاغذهای دست ساز حاصل از خمیرهای OCC بدست آمده از رول بازیافتی، آخال شهری، آخال فروشگاهی، کناره‌بری کارتن سازی‌ها و خمیرشاهدNSSC به ترتیب 55/0، 55/0، 55/0، 54/0 و54/0 گرم بر سانتی مترمکعب بوده است. در بین انواع خمیرهای بازیافتی، خمیر OCC حاصل ازآخال شهری، مقاومت کششی (طول پارگی)، مقاومت به ترکیدن و مقاومت به پارگی بیشتری داشته که دلیل آن با توجه به نتایج کلاسه بندی الیاف مربوط به پراکنش یکنواخت الیاف و درصد بالای الیاف بلند می باشد. خمیر OCC حاصل ازرول‌های بازیافتی به دلیل دارا بودن نرمه های الیاف بیشتر و کمتر بودن الیاف بلند، دارای کمترین مقاومت ها بوده است. در بین انواع خمیرهای بازیافتی، خمیر OCC حاصل ازکناره بری کارتن سازی‌ها، مقاومت به لهیدگی کنگره‌ای بیشتری داشته است. از آنجائی که کناره‌بری کارتن‌سازیها در حقیقت همان کارتن‌های تولید شده تمیز هستند، دارای سهم قابل توجه الیاف بلند و سالم بیشتری نسبت به سایرکاغذهای بازیافتی هستند. خمیر OCC حاصل از رول‌های بازیافتی به دلیل دارا بودن نرمه های الیاف بیشتر و کمتر بودن الیاف بلند، دارای کمترین مقاومت به لهیدگی کنگره‌ای بوده است.
نتیجهگیری:
خمیرهای OCC تولید شده از منابع کاغذی مختلف دارای کلاسه‌بندی و پراکنش الیاف متفاوت بوده که بر روی ویژگی‌های کیفی کاغذ کنگره‌ای ﺗﺄثیر قابل توجهی داشته است. بنابراین با انجام آزمایش کلاسه‌بندی الیاف می توان خواص کاغذ کنگره‌ای را پیش‌بینی نمود. در این تحقیق مشخص شده است که خمیرهای OCC با مقادیر الیاف بلند زیاد و مقادیر نرمه‌های الیاف کم دارای برخی خواص مقاومتی مطلوب (مقاومت کششی، مقاومت به ترکیدن و مقاومت به پارگی) برای تولید کاغذ کنگره‌ای می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of fiber length variations of different OCC pulp on strength properties of fluting papers

چکیده [English]

Background:
High volume of recycled waste paper collection in the world, in addition to helping the environment, cause more economical paper production. Since the use of recycled pulps cause quality loss in paper products; therefore, the determination of the quality of OCC recycled pulp can better predict the produced fluting paper characteristics. The aim of this study was to determine the effect of fiber length variation and classification of OCC pulp fiber types produced from recycled paper on fluting paper quality.
Methods and materials:
From the four types of recycled paper, OCC pulp was prepared and to achieve fiber dimensional distribution, NSSC pulp and recycled pulp samples fiber classification was done by Bauer McNett fiber classification system based on standardized test Tappi, T 233 cm - 82 laboratories in Mazandaran Wood and Paper industries mill. Finally, 127 grams handsheet, was prepared according to Tappi, T 205om-88 to measure structural (density) and strength properties (tear strength, burst strength, breaking length and corrugated medium test.
Results:
The results have shown that, OCC pulp from recycled roll, has a minimum amount of long-fiber and maximum amount of fine and OCC pulp from municipal waste has the highest amount of long fibers. The density of handmade paper from OCC pulps from recycled roll, municipal waste, store waste, cartons side fell and control NSSC pulp, was respectively, 0.55, 0.55, 0.55, 0.54 and 0.54 g/cm3. Between a variety of recycled pulp, municipal waste OCC pulp, has more tensile strength (breaking length), burst strength and tear strength, that the reason, according to the fiber classification results, relating to uniform distribution and high percentage of long fibers. OCC pulp from recycled rolls due to higher fines and lower long fiber, has been the lowest resistance. Between a variety of recycled pulp, cartons side fell OCC pulp, is more resistant to fluting. Since the cartons side fell in fact the cartons are clean now, has a significant share of long fiber and more healthful than other recycled papers. OCC pulp from recycled rolls due to higher fines and lower long fiber, has been the least corrugated medium test.
Conclusion:
OCC pulps produced from different paper sources have different classification and distribution of fiber dimensions that have a significant impact on the fluting paper qualitative characteristics. Therefore, the tests fiber scan be used to predict fluting paper properties. OCC pulps with high amounts of long fiber and low amounts of fines has some good strength properties (tensile strength, burst strength and tear strength) for producing fluting paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OCC recycled pulp
  • fiber classified
  • strength properties
  • fluting paper