پاسخ های فیزیولوژیک نهال های پده (Populus euphratica) تحت تاثیر تنش غرقابی با آب‌های شیرین و شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار جنگلداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

4 دانشجوی دکترای جنگلداری- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پده (Populus euphratica) از جمله گونه¬های درختی است که در مناطق خشک و نیمه خشک در حاشیه رودخانه¬ها به صورت طبیعی رویش دارد. هدف این تحقیق بررسی پاسخ¬های فیزیولوژیکی شامل فتوسنتز، هدایت روزنه¬ای، تعرق، پتانسیل آبی و محتوی نسبی آب برگ در نهال¬های یکساله پده تحت تنش ترکیبی غرقابی- شوری بود. تیمار تنش غرقابی- شوری در 5 سطح شامل شاهد (بدون شوری- غرقاب)، غرقابی (4 سانتی¬متر بالای سطح خاک) با غلظت شوری 0، 50، 100 و 150 میلی‌مولار NaCl اعمال گردید. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 60 روز در محیط گلخانه صورت گرفت. نتایج نشان داد میزان زنده مانی در کلیه سطوح تیمار برابر با 100 درصد بود. ترکیب شوری- غرقابی اثر معنی¬داری روی فتوسنتز، هدایت روزنه¬ای، تعرق، پتانسیل آبی و محتوی نسبی آب برگ داشت، طوری که افزایش شوری در شرایط غرقابی باعث کاهش تمام این صفات نسبت به شاهد شد. به طور کلی، نتایج این تحقیق آشکار ساخت که علی¬رغم کاهش اندازه¬های فیزیولوژیک با افزایش شوری، نهال¬های پده توانایی حفظ زنده¬مانی را تحت شرایط تنش¬های ذکر شده داشته است. با ادامه تحقیق در دوره¬های رویشی بعدی توسط محققین، پاسخ زنده¬مانی، رشد و صفات فیزیولوژیک نهال پده به تنش¬های فوق آشکارتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Physiological responses of Populus euphratica seedlings under flooding stress with saline and fresh waters

نویسندگان [English]

  • soghra azizi 1
  • masoud Tabari 2
  • seyed ehsan sadati 3
  • ehsan ghanbary 4
1 University of Tarbiat Modares
2 Associate Professor of forestry- Tarbiat Modares University
3 Assistant Professor of Forestry.Agricultural and Natural Resources Research Center of Mazandaran
4 Ph.D. Student of Forestry. University of Tarbiat Modares
چکیده [English]

Populus euphratica is one of species growing naturally in arid and semi-arid regions in riparian habitats. The purpose of this study was to investigate the physiological responses including photosynthesis, stomatal conductivity, transpiration, water potential, and relative water content of leaf of one-year Populus euphratica potted seedlings under flooding-salinity combined stress. Saline-flooding treatments in 5 levels including control (without saline-flooding) flooding (irrigation 4 cm above soil surface) with salinity in concentrations 0, 50, 100, and 150 mM NaCl were applied. This experiment was conducted as completely randomized design in a period of 60 days in greenhouse environment. Results showed that survival in all treatments was about 100%. Saline-flooding treatment had a significant effect on photosynthesis, stomatal conductivity, transpiration, water potential, and relative content of leaf water, so that the increase of salinity in flooding conditions led to decreased in all characteristics measured compared to control treatment. Generally, the results of this research revealed that in spite of reduced physiological measures with increased salinity, P. caspica seedlings are able to maintain the survival under mentioned stresses. With continuing of the research in next growing seasons by the researchers, responses physiological characteristics and particularly survival and growth of these seedlings to above mentioned stresses will be further revealed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity stress
  • Flooding
  • Photosynthesis
  • stomatal conductivity
  • water potential