ارزیابی اثر میزان نفوذ چسب فنل فرم آلدهید بر مقاومت چسبندگی داخلی و کشش موازی سطح در تخته تراشه جهت دار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استاد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور تهران.

چکیده

در این مطالعه به بررسی اثر میزان نفوذ چسب فنل فرم آلدهید بر ویژگی¬های فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه جهت دار پرداخته شد. به منظور ایجاد تغییر در میزان نفوذ از تراشه¬های صنوبر با رطوبت¬های مختلف در سه سطح 2%، 6% و 10% استفاده گردید. تشکیل کیک با روشی خاص انجام گرفت و تخته¬ها به ضخامت 12 میلیمتر و دانسیته 650 کیلوگرم بر متر مکعب ساخته شدند. بررسی خطوط چسب با استفاده از میکروسکوپ فلوئورسنت انجام شد و تصاویر میکروسکوپی توسط یک دوربین C14 Jenoptic مجهز به یک سنسور CCD پردازشگر سونی با بزرگنمایی 240 برابر گرفته شد. برای اندازه-گیری میزان نفوذ از دو پارامتر تعداد فیبر پر شده (FFN) و تعداد آوند پر شده (FVN) استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت تراشه مقدار پارامتر FNN به طور معنی¬داری افزایش می¬یابد و تغییر رطوبت اثری بر پارامتر FVN ندارد. در خصوص مقاومت چسبندگی داخلی نیز افزایش رطوبت موجب بهبود معنی¬دار این ویژگی گردید. مقاومت و مدول کششی موازی سطح با افزایش رطوبت تا 6% به حداکثر مقدار خود رسید و در رطوبت 10%، بطور معنی¬داری کاهش پیدا کرد. وابستگی مقاومت¬های چسبندگی داخلی و کشش موازی سطح به میزان نفوذ و ضخامت خط چسب، با یکدیگر متفاوت بود. نتایج حاصل از واکشیدگی ضخامت تخته¬ها نشان داد که با افزایش میزان نفوذ چسب، این ویژگی بهبود می-یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Penetration Effect of Phenol Formaldehyde Resin on Internal Bonding and Tensile Strength Parallel to Surface of Oriented Strand Board

چکیده [English]

In this study, the effect of PF resin penetration on physical and mechanical properties of OSB was evaluated. In order to make difference in resin penetration, strands were used in three different levels of 2%, 6% and 10% for MC. Mats were formed by using a special method and the boards were made with 12mm nominal thickness and 650 Kg.m3 density. Observation of bondlines was done with application of a fluorescent microscopy. Microscopic images were taken by using of a C14 Jenoptic camera equipped with a Sony progressive CCD sensor. Two parameters were defined to measure resin penetration; filled fibers number (FFN) and filled vessels number (FVN). The results showed that increase in MC has significant effect only on FFN parameter. The similar trend was found for IB but tensile strength parallel to surface and its modulus reach to their maximum amounts at 6% MC and they decreased significantly at 10% MC. The dependence of IB and tensile strength to resin penetration and thickness of adhesive was different. Thickness swelling of boards was improved with increase in MC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resin penetration
  • Phenol formaldehyde
  • strand board
  • tensile parallel to surface
  • fluorescent microscopy