بررسی بیومس روی سطح زمین چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس (Eucalyptus camaldulensis) در گربایگان فسا، استان فارس، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشکده جنگلداری و فناوری چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منلبع طبیعی گرگان

3 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده
دراین تحقیق،مقدار بیومس روی سطح زمین چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس (Eucalyptus camaldulensis) مورد بررسی قرار گرفت.برای این منظور،تعداد سه اصله درخت سالم اکالیپتوس کاملدولنسیس 16ساله با قطر تقریبی بین 20 تا 40 سانتیمتر و با فاصله کاشت 3×3 متر که در ایستگاه تحقیقاتی آبخوانداری کوثر در منطقه گربایگان فسا(استان فارس)کاشته شده بودند به صورت تصادفی انتخاب،قطع واستفاده گردید.پس از کف بر کردن نمونه ها،جهت اندازه گیری دانسیته و رطوبت از هر درخت سه دیسک از ارتفاع 1، 50 و75 درصد درختان قطع و مابقی تنه به گرده بینه های 1متری جهت سهولت در کار اندازه گیری تبدیل گردید.جهت اندازه گیری میزان بیومس،برگ ها و شاخه ها نیز جمع آوری شدند.تنه،پوست،شاخه و برگ ها در حالت مرطوب بطور جداگانه توزین گردید و برای تعیین وزن خشک آنها به آزمایشگاه منتقل گردیدند.براساس نتایج بدست آمده متوسط کل بیومس خشک در روی سطح زمین درختان اکالیپتوس کاملدولنسیس دراین منطقه در طول دوره رشد(16سال) معادل249.07 تن درهکتار بوده که از این مقدار،چوب تنه136.66 تن درهکتار،سر شاخه بابرگ72.46 تن درهکتاروپوست تنه 39.94 تن در هکتار بدست آمد.میانگین دانسیته بحرانی و خشک نیز برای این گونه در منطقه فسا به ترتیب معادل 0.565و0.675 گرم بر سانتی متر مکعب محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Above Ground Biomass of Eucalyptus camadulensis in Garbayegan Fasa, the Province of Fars, Iran.

نویسنده [English]

  • faeze sadat akhavan hejazi 1
چکیده [English]

This study aimed to investigate the amount of above ground biomass of Eucalyptus camadulensis in Garbayegan Fasa ,the province of Fars in Iran. For this purpose three normal and healthy eucalypt trees with the diameter between 20 to 40 cm randomly were cut from Kowsar research station of even age plantation of 16 years old and spacing 3 by 3 m. that is located in Garbayegan Fasa. All branches and leaves were removed from all boles and,then three discs were separated from 1%, 50% and 75% of total tree height of each trunk.The remained trunks were logged in 1m.then marked and weighted for biomass determination. Trunk average moisture content was calculated using wood specimens that were taken from each disc of all trees. Leaves, barks and branches weighted both in wet and dry situation. By regard to the results the average critical and oven dry wood density in Garbayegan Fasa was 0.565 g/cm3, and trunk biomass 136.7 ton/ha, meanwhile the weight of leaves and bark were obtained 72.5 and 39.9 ton/ha respectively. All in all, biomass in total was reached 249.1 ton/ha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eucalyptus camaldulensis
  • Biomass
  • Branch
  • Leave
  • Density