بررسی ارتباط عوامل فیزیوگرافی، انسانی و اقلیمی با پراکنش مکانی تیپ برودار – بنه در منطقه سروآباد استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه کردستان

2 استادیار دانشگاه کردستان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین عوامل فیزیوگرافی، اقلیمی وانسانی در پراکنش مکانی تیپ برودار- بنه و پیش بینی احتمال حضور تیپ مورد نظر انجام گرفت. به همین منظور نقشه تیپ برودار- بنه در شهرستان سروآباد با مساحت 11336 هکتار بر اساس نقشه¬های موجود تهیه شد و با بازدیدهای میدانی منطقه مورد کنترل قرار گرفت. نقشه عوامل فیزیوگرافی (ارتفاع، جهت شیب، شیب و فاصله از آبراهه) و عوامل انسانی (مناطق مسکونی) از نقشه¬های توپوگرافی ونقشه کاربری اراضی استخراج شد. به همین ترتیب نقشه عوامل اقلیمی (دما، بارندگی)از آمارهای 5 ساله اداره هواشناسی استان کردستان بدست آمد. از روش رگرسیون لجستیک جهت انتخاب مهم¬ترین عوامل تاثیر¬گذار در ارتباط با پراکنش مکانی تیپ برودار – بنه و مدل¬سازی احتمال پراکنش مکانی تیپ استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده احتمال حضور تیپ برودار – بنه در منطقه تابعی از ارتفاع از سطح دریا، جهت جغرافیایی، شیب، فاصله از آبراهه و بارندگی است. با افزایش ارتفاع، حرکت از شیب¬های مرطوب به سمت شیب¬های خشک، کاهش فاصله از آبراهه و کاهش بارندگی حضور تیپ برودار- بنه بیشتر شده است. مطابق با آنالیز رگرسیونی متغیرهای فاصله از مناطق مسکونی و دما در حضور تیپ برودار – بنه نقش کمتری از بقیه عوامل دارند. نتایج نشان داد که 95% تیپ برودار- بنه در نقشه احتمال در طبقه احتمال بالای 50% قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Correlation of physiographic, human and climate factors with spatial distribution of Quercus brantii - Pistacia atlantica type in Sarvabad, Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • frouzan mohammadi Sarvaleh 1
  • mahtab PirBavaghar 2
  • naghi shabanian 2
1 gratuated from university of kurdistan
2 assist prof. university of kurdistan
چکیده [English]

This research was carried out to study the relationship of physiographic, climatic and human factors with the spatial distribution of Quercus brantii – Pistacia atlantica type. Quercus brantii – Pistacia atlantica type map was prepared based on existing maps and edited by field surveying in 11336 hectares of Sarvabad forests. Physiographic attribute (elevation, slope, aspect and distance from streams) and human factor map (distance from residential) were derived from the topographic and landuse maps, respectively. Climate factors maps (temperature and rain) were produced based on the records of 5 years meteorological bureau. Logistic Regression was used to select the most important effective factors in presence of Q. brantii – P. atlantica type and to model it. The results showed that the spatial distribution of Q. brantii – P. atlantica type is a function of altitude, aspect, slope, distance from streams and rainfall. Increasing of altitude, moving from wet slopes to dry slopes, reducing the distance from streams and reducing of rainfall are caused more presence of Q. brantii – P.atlantica type. According to regression analysis, some factors such as distance from residential and temperature are less effective than other studied factors on the presence of Q brantii – P. atlantica type. The results showed that 95% of Q. brantii – P. atlantica type are in the class above 50% of probability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: distribution
  • Q. persica- P. atlantica
  • Modeling
  • GIS
  • west oak forests