مقایسه مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده‌های طبیعی مدیریت شده و نشده (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم جنگل

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه تهران

چکیده

آ هدف از این مطالعه بررسی وضعیت مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده های مدیریت شده (بخشی از سری 1، پارسل شماره 4 تا 22) و مقایسه آن با توده های مدیریت نشده (بخشی از سری 2، پارسل شماره 2 تا 7) طرح جنگلداری شصت کلاته گرگان می باشد. نمونه برداری به روش منظم تصادفی در توده های مورد نظر در منطقه مورد مطالعه پیاده گردید. سپس در هر قطعه نمونه مشخصه های نوع گونه، قطر برابر سینه، ارتفاع و درجه کیفی تمام درختان با قطر برابر سینه بیشتر از 5/12 سانتیمتر اندازه گیری و ثبت شد. نتایج نشان داد که بین دو توده مدیریت نشده و مدیریت شده از نظر ضریب قدکشیدگی گونه ممرز، حجم سرپا و رویه زمینی بر حسب هکتار تفاوت معنی داری در سطح احتمال 95 درصد وجود دارد اما از نظر ضریب قد کشیدگی گونه راش و تعداد پایه درختان در هکتار تفاوت معنی داری در سطح احتمال 95 درصد بین دو توده وجود ندارد. همچنین در هر دو توده مدیریت نشده و مدیریت شده دو تیپ ممرز - انجیلی و انجیلی - ممرز به ترتیب به عنوان تیپ غالب و دو گونه انجیلی و ممرز به ترتیب بیشترین درصد حضور را دارند ولی میزان درختان با درجه کیفی 1 در دو توده مدیریت نشده و مدیریت شده تفاوت زیادی با هم ندارند. بطور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده در اثر سه دوره اجرای طرح جنگلداری در توده های مدیریت شده تغییر یافته است، اما در کل تفاوت اکثر مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده از لحاظ آماری معنی دار نبوده که نشاندهنده حفظ ساختار توده مدیریت شده منطقه مورد مطالعه و پیروی این توده از روند و تکامل طبیعی خود می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of quantitative and qualitative characteristics of forests structure in natural managed and unmanaged forest stands (Case study: Shast Kalate forests of Gorgan)

چکیده [English]

The aim of this study is investigation on quantitative and qualitative characteristics of forest structure in some part of managed forest stands (district one, Compartment number 4 to 22) and comparison with some part of unmanaged forest stands (district two, Compartment number 2 to 7) of Shast Kalate forests in Gorgan. The sample plots were collected in a systematic random sampling design in natural and managed forest stands. In each plot, we record species and their diameters, height and grade quality for all trees with a diameter at breast height (D.B.H.) greater than or equal to 12.5 cm. The results of statistical test showed that differences in slenderness coefficient Hornbeam, stand volume and basal area between managed forest stands and natural forest stands in 95% probability are significant but the differences in slenderness coefficient beech and tree density between managed forest stands and natural stands forest in 95% probability are not significant. Also, two type Carpinus - Parrotia and Parrotia-Carpinus as the dominant types are in natural and managed stands and two species Parrotia persica and Carpinus betulus have a highest abundance in natural and managed stands. Also, the numbers of trees in the first grade quality in natural and managed forest stands are not very different that indicating a positive trend is in management of managed forests in study area. Generally, the results of this study showed that the some of quantitative and qualitative characteristics of forests structure have changes but difference the most of quantitative and qualitative characteristics of forests structure between two stands are not statistically significant that indicating preservation of managed structure in study area and follow these forests from natural process and evolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unmanaged forest stands
  • managed forest stands
  • quantitative and qualitative characteristics of forests structure
  • composition and Shast Kalate forests of Gorgan