الگوی تغییرات فصلی بانک بذر خاک ذخیرگاه سفید پلت پارک جنگلی نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مطالعه الگوی تغییرات فصلی بانک بذر خاک ذخیرگاه سفید پلت پارک جنگلی نور بررسی گردید. نمونه برداری از پوشش گیاهی رو زمینی به روش براون بلانکه و مطالعه بانک بذر خاک در طی سه فصل پاییز، زمستان و بهار به روش کشت گلخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که بیشینه و کمینه متوسط اندازه بانک بذر خاک منطقه مربوط به فصول پاییز و بهار به ترتیب با تراکم بذر 747 و 426 بذر در متر مربع می‌باشد. تحلیل شاخص های عددی تنوع زیستی نشان داد که ترکیب گیاهی بانک بذر خاک منطقه در طی فصول مختلف سال از نظر شاخص های تنوع گونه ای با یکدیگر اختلاف نداشته اما مقادیر شاخص های یکنواختی آنها در فصل بهار در سطح بالاتری نسبت به دو فصل پاییز و زمستان قرار دارد. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد تنها بذور 5 گونه درختی انجیر، توت، آلوچه، توسکا قشلاقی و سفیدپلت در بانک بذر خاک فصل بهار که نماینده بانک بذر خاک پایدار می باشد حضور می یابند. در این ارتباط بذور درختان سفیدپلت با متوسط تراکم 83 عدد بذر در متر مربع فقط در بانک بذر خاک فصل بهار حضور می یابد که این مسئله زودگذر بودن بانک بذر درختان سفیدپلت را دلالت می کند. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر تصریح می‌کند علت اصلی عدم موفقیت تجدیدحیات بذری سفید پلت در منطقه به دلیل پایین بودن قوه نامیه بذور نبوده بلکه به دلیل پایین بودن درجه ماندگاری بذور این گونه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seasonal Variation patterns of the Soil Seed Bank of Populus Caspica Protected Area, Noor forest park

نویسنده [English]

  • Azam Noraiy 1
چکیده [English]

The aim of this research is seed bank seasonal variation patterns in the Populus caspica reserved forest, Noor forest park. Above ground vegetation sampling were made by Braun-Blanquet method. Soil samples were collected during autumn, winter and spring and were studied using seedling emergence method. Seasonal variation in the soil seed bank during spring, autumn and winter indicated that maximum and minimum average size of soil seed bank were in autumn and spring by 747 and 426 seeding/m2 respectively. Numerical analysis of biodiversity showed that seed bank floristic data did not have differences during the third season, but its eveness in the spring was higer than autumn and winter seasons. Also the results indicate that only 5 tree species including; Ficus carica, Morus alba, Prunus divaricata, Alnus glutinosa and Populus caspica were able to produce persistent soil seed bank. In this case, seeds of P. caspica with average density of 83 seed/m2 were presented only in spring soil seed bank so we are cocluded that P. caspica to be included in transient soil seed bank. Totally, results of this study reiterd that the low seeds germination rate of P. caspica is not due to its low seed viability, but this failure is due to low persistence of its seeds. rather due to the low rate persistence Populus Caspica that has seeds lose their viability quickly, This is due to the failure to provide favorable conditions germination (light and high humidity) rapidly lose their viability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Seed Bank
  • Seasonal variation
  • Persistence
  • Populus caspica reserved forest
  • Noor forest park