نویسنده = محمود بیات
تعداد مقالات: 4
2. بررسی شاخصهای پایش ساختار برای گونه‌های چوبی جنگل‌های شمال ایران

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-80

سجاد بابایی؛ محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ سحر حیدری مستعلی


4. ارایه مدل‌های ‌زادآوری و تعیین عوامل زنده و غیرزنده تاثیر گذار بر آن در جنگل‌های هیرکانی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-16

محمود بیات؛ منوچهر نمیراتیان؛ فرخ پورشکوری