نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب داغ تأثیر استفاده از کاتالیزور اسیدی در پیش استخراج با آب داغ بر تولید خمیر¬کاغذ سودا-آنتراکینون از ساقه کنف [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 107-126]
 • آزمون Soil Block بررسی میکروسکوپی تاثیر درصد اختلاط و توزیع ذرات بر روی مقاومت به پوسیدگی چندسازه خاک اره- پلی پروپیلن [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 49-62]

ا

 • ارزش وزنی تعیین شاخص¬های مؤثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تولید مبلمان چوبی با استفاده از روش ای اچ پی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 127-140]
 • استان گلستان شناسایی و رتبه‌بندی معیار‌های مؤثر در مکان‌یابی واحدهای روکش HPL استان گلستان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 141-156]
 • اکالیپتوس کاملدولنسیس بررسی ویژگی‌های بیومتری، فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی چوب اکالیپتوس (E. camaldulensis) در منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 157-170]
 • اکالیپتوس میکروتکا ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری خمیر کاغذ کرافت رنگ بری نشده اکالیپتوس میکروتکا (Eucalyptus microtheca) ایرانشهر [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 15-30]
 • انرژی فعال¬سازی بررسی سرعت‌های واکنش لیگنین زدایی در مرحله نهایی خمیرسازی کرافت از باگاس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]
 • اولویت¬بندی تعیین شاخص¬های مؤثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تولید مبلمان چوبی با استفاده از روش ای اچ پی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 127-140]

ب

 • باگاس بررسی سرعت‌های واکنش لیگنین زدایی در مرحله نهایی خمیرسازی کرافت از باگاس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]
 • بررسی میکروسکوپی بررسی میکروسکوپی تاثیر درصد اختلاط و توزیع ذرات بر روی مقاومت به پوسیدگی چندسازه خاک اره- پلی پروپیلن [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 49-62]
 • بیومتری بررسی ویژگی‌های بیومتری، فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی چوب اکالیپتوس (E. camaldulensis) در منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 157-170]

پ

 • پیش استخراج تأثیر استفاده از کاتالیزور اسیدی در پیش استخراج با آب داغ بر تولید خمیر¬کاغذ سودا-آنتراکینون از ساقه کنف [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 107-126]
 • پلی‌پروپیلن بررسی مقایسه‌ای خواص چندسازه‌های حاصل از پلی پروپیلن - نرمه سمباده زنی و خاک اره [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 31-48]

ت

 • تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شناسایی و رتبه‌بندی معیار‌های مؤثر در مکان‌یابی واحدهای روکش HPL استان گلستان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 141-156]
 • تخته فیبر نیمه سنگین مقاومت خمشی تخته فیبر نیمه سنگین مسلح شده [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 91-106]
 • ترکیبات شیمیایی مقایسه ریخت شناسی الیاف و ترکیبا ت شیمیایی اجزاء کلش برنج [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 185-190]
 • تقویتکننده مقاومت خمشی تخته فیبر نیمه سنگین مسلح شده [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 91-106]

ث

 • ثابت سرعت بررسی سرعت‌های واکنش لیگنین زدایی در مرحله نهایی خمیرسازی کرافت از باگاس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]

ج

 • جنگل مدل‌سازی متغیرهای تاثیرگذار بر ضخامت پوست گونه راش (Fagus orientalis Lipsky) در منطقه ناو اسالم [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 79-90]

چ

 • چند سازه بررسی مقایسه‌ای خواص چندسازه‌های حاصل از پلی پروپیلن - نرمه سمباده زنی و خاک اره [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 31-48]

خ

 • خاک اره بررسی مقایسه‌ای خواص چندسازه‌های حاصل از پلی پروپیلن - نرمه سمباده زنی و خاک اره [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 31-48]
 • خمیرکاغذ کرافت ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری خمیر کاغذ کرافت رنگ بری نشده اکالیپتوس میکروتکا (Eucalyptus microtheca) ایرانشهر [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 15-30]
 • خواص شیمیایی بررسی ویژگی‌های بیومتری، فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی چوب اکالیپتوس (E. camaldulensis) در منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 157-170]
 • خواص فیزیکی بررسی ویژگی‌های بیومتری، فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی چوب اکالیپتوس (E. camaldulensis) در منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 157-170]
 • خواص مکانیکی بررسی ویژگی‌های بیومتری، فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی چوب اکالیپتوس (E. camaldulensis) در منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 157-170]

ر

 • ریخت شناسی الیاف مقایسه ریخت شناسی الیاف و ترکیبا ت شیمیایی اجزاء کلش برنج [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 185-190]
 • رنگ ‎بری ویژگی‎های خمیر کاغذ سولفیت قلیایی قابل رنگ بری از کارتن کنگره‎ای کهنه [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 171-184]
 • روکش HPL شناسایی و رتبه‌بندی معیار‌های مؤثر در مکان‌یابی واحدهای روکش HPL استان گلستان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 141-156]

س

 • ساقه برنج مقایسه ریخت شناسی الیاف و ترکیبا ت شیمیایی اجزاء کلش برنج [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 185-190]
 • سودا- آنتراکینون تأثیر استفاده از کاتالیزور اسیدی در پیش استخراج با آب داغ بر تولید خمیر¬کاغذ سودا-آنتراکینون از ساقه کنف [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 107-126]
 • سولفیت قلیایی ویژگی‎های خمیر کاغذ سولفیت قلیایی قابل رنگ بری از کارتن کنگره‎ای کهنه [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 171-184]

ش

 • شاخص تعیین شاخص¬های مؤثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تولید مبلمان چوبی با استفاده از روش ای اچ پی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 127-140]

ص

 • صنایع چوب و کاغذ شناسایی و رتبه‌بندی معیار‌های مؤثر در مکان‌یابی واحدهای روکش HPL استان گلستان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 141-156]

ض

 • ضخامت پوست مدل‌سازی متغیرهای تاثیرگذار بر ضخامت پوست گونه راش (Fagus orientalis Lipsky) در منطقه ناو اسالم [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 79-90]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شاخص¬های مؤثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تولید مبلمان چوبی با استفاده از روش ای اچ پی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 127-140]

ق

 • قارچ رنگین کمان بررسی میکروسکوپی تاثیر درصد اختلاط و توزیع ذرات بر روی مقاومت به پوسیدگی چندسازه خاک اره- پلی پروپیلن [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 49-62]
 • قلیاییت فعال ویژگی‎های خمیر کاغذ سولفیت قلیایی قابل رنگ بری از کارتن کنگره‎ای کهنه [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 171-184]

ک

 • کارتن کنگره‎ای کهنه ویژگی‎های خمیر کاغذ سولفیت قلیایی قابل رنگ بری از کارتن کنگره‎ای کهنه [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 171-184]
 • کارخانه مبلمان تعیین شاخص¬های مؤثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تولید مبلمان چوبی با استفاده از روش ای اچ پی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 127-140]
 • کاغذ بسته‌بندی ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری خمیر کاغذ کرافت رنگ بری نشده اکالیپتوس میکروتکا (Eucalyptus microtheca) ایرانشهر [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 15-30]
 • کرافت بررسی سرعت‌های واکنش لیگنین زدایی در مرحله نهایی خمیرسازی کرافت از باگاس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]
 • کنف تأثیر استفاده از کاتالیزور اسیدی در پیش استخراج با آب داغ بر تولید خمیر¬کاغذ سودا-آنتراکینون از ساقه کنف [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 107-126]

گ

 • گونه راش مدل‌سازی متغیرهای تاثیرگذار بر ضخامت پوست گونه راش (Fagus orientalis Lipsky) در منطقه ناو اسالم [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 79-90]

ل

 • لیگنین¬زدایی بررسی سرعت‌های واکنش لیگنین زدایی در مرحله نهایی خمیرسازی کرافت از باگاس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]

م

 • مسلح کردن مقاومت خمشی تخته فیبر نیمه سنگین مسلح شده [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 91-106]
 • مقاومت ویژگی‎های خمیر کاغذ سولفیت قلیایی قابل رنگ بری از کارتن کنگره‎ای کهنه [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 171-184]
 • مقاومت به پوسیدگی بررسی میکروسکوپی تاثیر درصد اختلاط و توزیع ذرات بر روی مقاومت به پوسیدگی چندسازه خاک اره- پلی پروپیلن [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 49-62]
 • مقاومت¬ خمشی مقاومت خمشی تخته فیبر نیمه سنگین مسلح شده [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 91-106]
 • مکان¬یابی تعیین شاخص¬های مؤثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تولید مبلمان چوبی با استفاده از روش ای اچ پی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 127-140]
 • مکان‌یابی شناسایی و رتبه‌بندی معیار‌های مؤثر در مکان‌یابی واحدهای روکش HPL استان گلستان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 141-156]

ن

 • ناو اسالم مدل‌سازی متغیرهای تاثیرگذار بر ضخامت پوست گونه راش (Fagus orientalis Lipsky) در منطقه ناو اسالم [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 79-90]
 • نرمه سمباده‌زنی بررسی مقایسه‌ای خواص چندسازه‌های حاصل از پلی پروپیلن - نرمه سمباده زنی و خاک اره [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 31-48]

و

 • ویژگی‌های‌مکانیکی ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری خمیر کاغذ کرافت رنگ بری نشده اکالیپتوس میکروتکا (Eucalyptus microtheca) ایرانشهر [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 15-30]
 • ویژگی‌های نوری ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری خمیر کاغذ کرافت رنگ بری نشده اکالیپتوس میکروتکا (Eucalyptus microtheca) ایرانشهر [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 15-30]