پیش‌بینی و بررسی نوسانات ‌قیمت چوب گونه‌های اصلی جنگل‌های خزری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم جنگل و جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

3 دانشیار و مدیر گروه جنگلداری

چکیده

سابقه و هدف: قیمت‌گذاری و پیش‌بینی قیمت چوب نقش مهمی در بازاریابی و فروش محصولات چوبی دارد و اخیرا مورد توجه مدیران بوده است. هدف از این تحقیق، استفاده از سری‌های زمانی قیمت گونه‌های مختلف جنگل‌های خزری جهت پیش‌بینی میانگین قیمت مورد انتظار آن‌ها و بررسی روند تغییرات آن‌ها در گذشته است.

مواد و روش‌ها: به‌این منظور، داده‌های تاریخی قیمت چوب سرپا گونه‌های اصلی جنگلی برای دوره 24 ساله از سال 1373 تا سال 1396 گردآوری شدند. برای حذف اثر تورم، همه قیمت‌ها نسبت به سال پایه، 1391 تعدیل شد. سپس برای تعیین قیمت چوب سرپا، هزینه‌های بهره‌برداری متغیر تبدیل شده از قیمت واقعی گرده‌بینه کسر شدند. بررسی مانایی سری‌های تصادفی زمانی توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته از آزمون‌های ریشه واحد، در نرم افزارEVIWS 10 انجام شد. سپس اعتبار مدل‌های رگرسیونی توسط رگرسیون خطی چندگانه در نرم‌ افزار SPSS23 بررسی شد. در نهایت میانگین قیمت مورد انتظار برای گونه‌های مختلف توسط پارامترهای مدل‌های خودکاهشی برآورد شده است.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که قیمت‌های واقعی در دوره‌های زمانی گذشته دارای نوسانات تصادفی بوده‌اند و فرضیه نامانایی سری‌های زمانی براساس 1= βدر آن‌ها رد می‌شود زیرا در تمام آن‌‌ها 1> β >0 می‌باشد. هم‌چنین با توجه به پارامترهای مدل‌های رگرسیونی بدست آمده، متوسط قیمت‌های چوب سرپا براساس فرایندهای خودکاهشی مرتبه اول تخمین زده شده برابر 75/253، 89/141، 42/252، 88/231، 73/165 و 123 (ده هزار ریال / متر مکعب) به‌ترتیب برای گونه‌های مورد مطالعه،

راش (Fagus orientalis Lipsky) ،ممرز(Carpinus betulus L.) ، افرا (Acer velutinum Boiss) ، توسکا. (Alnus subcordata C.A.M.) ، بلوط (Quercus castanifoli C.A.M.) و انجیلی (Parrotia persica (DC) C.A.M.) بوده است.

نتیجه‌گیری: انجام این تحقیق نشان داد که پیش‌بینی قیمت مورد انتظار گونه‌ها و کنترل و آگاهی از تغییرات قیمت‌ها و عوامل وابسته آن برای برنامه ریزان و مدیران جنگل جهت مدیریت بهینه آن ضروری است.

سابقه و هدف: قیمت‌گذاری و پیش‌بینی قیمت چوب نقش مهمی در بازاریابی و فروش محصولات چوبی دارد و اخیرا مورد توجه مدیران بوده است. هدف از این تحقیق، استفاده از سری‌های زمانی قیمت گونه‌های مختلف جنگل‌های خزری جهت پیش‌بینی میانگین قیمت مورد انتظار آن‌ها و بررسی روند تغییرات آن‌ها در گذشته است.

مواد و روش‌ها: به‌این منظور، داده‌های تاریخی قیمت چوب سرپا گونه‌های اصلی جنگلی برای دوره 24 ساله از سال 1373 تا سال 1396 گردآوری شدند. برای حذف اثر تورم، همه قیمت‌ها نسبت به سال پایه، 1391 تعدیل شد. 1391 تعدیل شد. 1391 تعدیل شد. 1391 تعدیل شد. 1391 تعدیل شد. شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting and investigation of wood price fluctuations in major species of Caspian forests

نویسندگان [English]

  • Nishtman Hatami 1
  • soleiman Mohammadi Limaei 2
  • mohamadhadi moayeri 3
1 PhD student of Forestry, Department of forestry, Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
3 Associate Professor of Department of Forestry
چکیده [English]

Background and objectives: Pricing and wood price prediction has an important role in the marketing and sales of wood products, and has recently been of interest for managers. The aim of this research was to use price time series of different species to predict the expected average price and investigating of their price trends in the past in the Caspian forests.

Materials and methods: First of all, historic stumpage price data on main species were collected for the period of 24 years from 1993 to 2016. Then, to determine the real stumpage price the adjusted variable costs were deducted from the real price beside forest roads. Consumer price Index (CPI) in base year 2012 was used for deflation of stumpage price. Investigation of stationary stochastic process of time series was tested by generalized Dickey Fuller test from unit root tests using EVIWS 10 software. Then validity of regression models was investigated by multiple regression analysis using SPSS23 software. Finally, the mean expected price of different species was estimated by the parameters of the autoregressive models.

Results:The results showed that real prices in past periods had random fluctuations, and the nonstationary hypothesis of time series was rejected based on β = 1, since there was 0

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price prediction
  • stationary processes
  • Caspian forests
  • optimal forest management