بررسی جایگزینی ضایعات روکش ملامینه با چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته خرده چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرآورده های چند سازه چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. معلم- هنرآموز رشته صنایع چوب هنرستان شهید باهنر بهشهر

2 عضو هیات علمی گروه صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

3 عضو هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

4 عضو هیئت علمی دانشگاه گنبدکاووس

چکیده

بررسی جایگزینی ضایعات روکش ملامینه با چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته خرده چوب

1*علی بابازاده، 2محمد شمسیان، 2سعید رضا فرخ پیام و 3هدایت ا... امینیان

1دانشجوی دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و معلم فنی صنایع چوب هنرستان باهنر بهشهر
2عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
3عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس
psrsrika@gmail.comچکیده

سابقه و هدف: هدف از این پژوهش امکان استفاده از ضایعات خطوط کاغذ روکش ملامینه به‌عنوان جانشین بخشی از چسب اوره فرمالدهید جهت ساخت تخته خرده چوب سه‌لایه بود که در سطح آزمایشگاهی مورد بررسی قرار ‌گردید.
مواد و روش‌ها: مقدار جایگزینی ضایعات کاغذ روکش ملامینه در لایه مغزی نسبت به چسب اوره فرمالدهید در 4 سطح 0، 20 ،40 و 60 درصد وزن خشک چسب مصرفی با هدف صرفه‌جویی و کاهش مصرف چسب بود که در سطح آزمایشگاهی و با 5 تکرار انجام شد. مقاومت‌های مکانیکی و فیزیکی تخته‌های تولید شده شامل مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی، مقاومت به پیچ، دانسیته، واکشیدگی ضخامت و جذب آب پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب مطابق با استانداردهای EN اندازه گیری شد.
نتایج: نتایج آزمایش نشان داد با افزایش پودر روکش ضایعاتی مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، دانسیته، مقاومت به پیچ در سطح و مغز تخته و چسبندگی داخلی داخلی تخته نسبت به نمومه شاهد کاهش می‌یابد. اما براساس استاندارد 9044 ملی ایران مقادیر بدست آمده تا سطح 40 درصد پودر ضایعات روکش بیشتر از استاندارد 9044 ملی ایران بوده است. همچنین با افزایش پودر روکش ملامینه ضایعاتی درصد واکشیدگی ضخامت و جذب آب در 2 و 24 ساعت غوطه‌وری و دانسیته افزایش‌یافت.
نتیجه‌گیری: براساس استاندارد ملی 9044 ایران که مقدار مدول گسیختگی 13 مگاپاسکال می‌باشد، مقادیر بدست آمده تا سطح 40 درصد پودر ضایعات روکش بیشتر از استاندارد بود. بنابراین می‌توان گفت حتی با افزودن 40 درصد پودر ضایعات روکش در مغز نمونه‌ها، این تخته‌ها برای مبلمان داخلی جهت کاربرد در شرایط خشک با قابلیت روکش‌زنی مصنوعی بسیار مناسب هستند، لذا می‌توان با جایگزینی ضایعات روکش ملامینه بجای چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته، ضمن کاهش مصرف چسب و نشر فرمالدهید، پانل‌های تولید کرد که مقاومت آن در حد استاندارد ملی ایران است. از طرفی استفاده از ضایعات کاغذ روکش ملامینه در ساخت تخته خرده چوب سبب کاهش مصرف چسب اوره فرم‌آلدهید می‌شود که این از لحاظ افزایش سوددهی و بهره‌وری برای صنایع تولید تخته خرده چوب بسیار مطلوب می‌باشد.

کلمات کلیدی: تخته خرده چوب، روکش کاغذ ملامینه، استفاده از ضایعات، کاهش مصرف چسب

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of replacing the melamine veneer paper waste with urea formaldehyde adhesive in the core layer of particleboard

نویسندگان [English]

  • Ali Babazadeh Lehi 1
  • saeid reza farrokhpayam 3
  • Hedayatollah Aminian 4
1 Ph.D. student, Department of Wood and Paper Engineering, Faculty of Wood and Forest Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
3 university of Zabol
چکیده [English]

Evaluation of replacing the urea formaldehyde adhesive in the core layer of particleboard with melamine veneer paper waste

1*Babazadeh, A. 2Shamsian, M. 2Farokhpayam, S.R. and 3Aminian, H.
1. Ph.D. Student of Wood Composite Products of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources and Technical teacher of wood industry of Bahonar Cultural School in Behshahr
2. Faculty member of Zabol University
3. Faculty member at the University of Gonbad
Parsrika@gmail.com
Abstract
Background and aims: The aim of this research is possibility of using the waste of the laminated paper lines of melamine considering as an alternative to the adhesive to make three-layer particleboard at the laboratory level.
Method and materials: In this study, the amount of replacement of the laminates of the melamine coated paper on the core layer relative to the urea formaldehyde adhesive In 4 levels 0,20,40,60 percent dry gum weight was used to save and reduce adhesive consumption which was performed at the laboratory level with 5 replications. Mechanical and physical resistivity of produced boards as including flexural strength, modulus of elasticity, internal adhesion, screw resistance, density, thickness swelling and water absorption after 2 and 24 hours immersion in water was measured according to EN standards.
Results: The results show that increasing of powder coated weld bending strength, elastic modulus, density the strength of the screw on the surface and the cores of the board and the internal adhesion of the board are reduced to the control sample. But according to National Iranian Standard 9044 the values reached up to 40% of the coating powder were more than standard. Also, by increasing the lining coating powder, increased the percentage of thickness swelling and water absorption in 2 and 24 hours of immersion and density.
Conclusions: Based on Iran's 9044 National Standard, which has a 13-MP Fault Module the values reached up to 40% of the coating powder were more than standard, therefore, it can be said that even with the addition of 40% of the powdered lining of the sample in the brain, these boards are suitable for indoor furniture for use in dry conditions with synthetic sheathed capability. Therefore, by replacing the melamine coating with the glue of formaldehyde in the board bracket, while reducing the adhesive consumption and releasing formaldehyde, it can be produced panels with a resistance to the standard of Iran.
Key words: Particleboard, Melamine paper cover, Use of waste, Reduce glue consumption

کلیدواژه‌ها [English]

  • Particle board
  • Melamine veneer paper
  • using waste
  • reduce resin consumption