مقایسه خواص نانوکاغذ تهیه شده از نانوالیاف سلولز و نانوالیاف کیتین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 هیات علمی- دانشگاه گرگان

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: در دو دهه گذشته، نانومواد زیستی پایدار نظیر نانوسلولز و نانوکیتین مورد توجه زیاد محققان جهت تولید محصولات در زمینه‌های مختلف قرار گرفته است. از جمله خواص بسیار مهم این نانو مواد زیستی می‌توان به زیست‌سازگاری، زیست‌تخریب‌پذیری، تجدیدشوندگی، در دسترس بودن ماده اولیه ارزان و فراوان، خواص مکانیکی بالا و همچنین ایمن بودن آن‌ها اشاره کرد. براساس این خواص کاربردهای متعدد برای این دو نانوپلیمر زیستی ایجاد شده است. یکی از این محصولات، نانوکاغذ است که از طریق ایجاد پیوندهای هیدروژنی بین نانوالیافهای سلولز یا کیتین تشکیل شده و در تولید آن از مواد افزودنی یا چسب استفاده نمی‌گردد. در سال‌های اخیر تمرکز بر تولید نانوکاغذ، بهینه‌سازی ویژگیهای آن و استفاده از آن در ساخت محصولات با تکنولوژی بالا رو به افزایش است. با عنایت به اهمیت فنی و کاربردی نانوسلولز و نانوکیتین و نانوکاغذ تهیه شده از آن‌ها و نیز لزوم بررسی و ارزیابی هر چه بیش‌تر این محصولات جهت انجام تحقیقات کاربردی آتی، در این مطالعه در نظر است تا نانوکاغذ نانوالیاف سلولز و نانوالیاف کیتین تشکیل شده و خواص فیزیکی و مکانیکی آن‌ها با هم مقایسه گردند.
مواد و روش‌ها: برای انجام این مطالعه ژل نانوالیاف سلولز و ژل نانوالیاف کیتین از شرکت نانونوین پلیمر تهیه شد. بعد از تعیین درصد غلظت ژل‌ها، جهت ساخت نانوکاغذ از ژل نانوالیاف کیتین و ژل نانو الیاف سلولز ابتدا با دستگاه دست‌ساز فیلتراسیون خلأ نمد اولیه فیلم‌ها تشکیل شده و سپس با دستگاه آون خلأ به مدت 24 ساعت با دمای 70 درجه سانتی‌گراد خشک شدند. به‌منظور بررسی ویژگی‌های نانوکاغذهای حاصل، از آزمون‌های مختلف مانند میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM ) ، شفافیت کیفی و کمی، پراش پرتو ایکس (XRD ) ، کشش استاتیک و نفوذپذیری به هوا استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد متوسط قطر نانوسلولز و نانوکیتین به ترتیب 35 و 26 نانومتر بوده است. نانوکاغذ تهیه شده از هر دو نانوساختار کاملاً نسبت به عبور هوا نفوذناپذیر بودند. پیک‌های XRD نانوسلولز و نانوکیتین کاملاً با یکدیگر متفاوت بوده و درجه کریستالی آن‌ها به ترتیب 90 و 68 درصد محاسبه شد. مقاومت کششی، مدول یانگ و کرنش نانوکاغذ تهیه شده از نانوکیتین از مقادیر متناظر نانوکاغذ تهیه شده از نانوسلولز بیشتر بودند.
نتیجه‌گیری: نانوسلولز و نانوکیتین از جمله نانوموادی هستند که اغلب ویژگی‌های مناسب فنی، محیط زیستی و اقتصادی را به‌طور یک‌جا در خود دارند. نانوکاغذ تهیه شده از آن‌ها نیز ویژگی‌های مناسب فیزیکی و مکانیکی نظیر نفوذناپذیری به هوا، شفافیت و مقاومت بالا از خود نشان داده است لذا بر مبنای این ویژگی‌ها و روند رو به رشد تحقیقات مرتبط، انتظار می‌رود در آینده نزدیک کاربردهای وسیع‌تری در زمینه-های پزشکی، مهندسی پزشکی، صنایع غذایی، کاغذسازی، الکترونیک و مغناطیس و ... پیدا نماید.
واژه‌های کلیدی: نانوالیاف سلولز، نانوالیاف کیتین‌، نانوکاغذ، خواص فیزیکی، خواص مکانیکی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study on the properties of nanopapers prepared from cellulose and chitin nanofibers

نویسندگان [English]

  • seddigheh Izze 1
  • mahdi mashkour 3
  • Davood rasouli 4
1 Department of Wood Engineering and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 4913815739 Gorgan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and objective: During last two decades, nano-biomaterials like cellulose nanofiber (CNF) and chitin nanofiber (ChNF) have attracted the attention of many researchers to make different products. The most important properties of these nanomaterials are bio-compatibility, bio-degradability, renewability, owning cheap available raw materials, owning high mechanical properties and safety. Based on these promising properties, a wide variety of applications have been created for these nanomaterials. One of these products is transparent and tough nanopaper in which hydrogen bounds are created among nanofibers with no adhesive or additives. In recent years, many researchers have been focused on the production, optimization of properties and utilization of CNF and ChNF nanopapers in different applications. Based on the technical and functional properties of CNF and ChNF and nanopapers, as well as the necessity of doing more investigation and evaluation on these nano-materials and nano-products for the future researches and applications, it was aimed to compare the properties of CNF and ChNF nanopapers in this study.
Materials and methods: To do this research, CNF and ChNF gels were prepared from Nano Novin Polymer Co. (Iran). To make nanopapers, the gels were first converted to mat using vacuum filtration process and then the mats dried in a vacuum oven at 70 °C for 24h. The fabricated CNF and ChNF nanopapers were characterized using atomic force microscope (AFM), qualitative transparency, X-ray diffraction (XRD), tensile, and air permeability tests.
Results: The results showed that the average diameter of CNF and ChNF was 35 and 26 nm, respectively. The nanopapers prepared from both CNF and ChNF showed complete barrier properties against air. The XRD curves of CNF and ChNF nanopapers were completely different. The crystallinity index of CNF and ChNF nanopapers obtained were 68% and 90%, respectively. The tensile strength, Young’s modulus and strain of ChNF nanopaper were higher than those of CNF nanopaper.
Conclusions: CNF and ChNF are both nanomaterials simultaneously owning the most important technical, economic and environmental properties. Also, the nanopapers made from these nanofibers showed promising physical and mechanical properties including complete barrier properties to air, high transparency, and mechanical properties; hence, based on these promising properties and ongoing intensive researches on this product, CNF and ChNF expects to be used in a wide varieties of applications including medicine, papermaking, electronic, magnetic, food packaging, etc. Keywords: Cellulose nanofiber, Chitin nanofiber, Nanocellulose nanopaper, Physical properties, Mechanical properties

Keywords: Cellulose nanofiber, Chitin nanofiber, Nanocellulose nanopaper, Physical properties, Mechanical properties

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cellulose nanofiber
  • Chitin nanofiber
  • Nanocellulose nanopaper
  • Physical properties
  • Mechanical properties