بررسی پتانسیل تغییر حجم خاک جاده های جنگلی بهسازی شده با مواد پلیمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

سابقه و هدف: رفتار تورمی برخی از خاک‌ها به‌دلیل مشخصات فنی نامطلوب، مشکلاتی در جاده‌های جنگلی ایجاد می‌کند. این رفتار اغلب در خاک‌هایی که مقدار زیادی ذرات ریزدانه مانند رس دارند، مشاهده می‌شود. تمایل به جذب آب در این ذرات و تغییر در رطوبت خاک، موجب می‌شود که رطوبت خاک در دامنه‌ای بین حد خمیری تا پایین‌تر از حد انقباض تغییر کند. تغییرات حجمی ناشی از تغییر درصد رطوبت خاک، باعث وارد آمدن خساراتی به جاده‌های جنگلی می‌شود. این امر نشان‌دهنده اهمیت مطالعه در جهت به‌کارگیری روش‌هایی به ‌منظور بهبود خواص تورمی این‌گونه خاک‌ها می‌باشد. در این پژوهش تاثیر ماده تثبیت کننده یونی با نام تجاری CBRPLUS با توجه به درصد پیشنهاد شده شرکت سازنده (0096/0%)، بر روی کنترل تورم خاک به عنوان مصالح جاده‌های جنگلی بررسی شده است.
مواد و روش‌ها: آزمایش تورم و فشار تورمی بر روی نمونه‌های خاک طبیعی (شاهد) و نمونه‌های تیمار شده با درصد پیشنهادی شرکت سازنده، که با استفاده از روش تراکم استاتیکی تهیه شده بودند، صورت گرفت. بدین منظور نمونهها با رطوبت بهینه حاصل شده از آزمایش تراکم و به شیوه تراکم استاتیکی متراکم و سپس به دستگاه تحکیم منتقل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد قدرت تورمی خاک شاهد برابر 5/17% و برای خاک تیمارشده با درصد پیشنهاد شده شرکت سازنده برابر با 5/16% می‌باشد که نشان‌دهنده 71/5% کاهش پتانسیل تورمی خاک بعد از افزودن ماده تثبیت کننده یونی می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد، فشار تورمی برای خاک شاهد برابرkPa 570 و برای خاک تیمارشده با درصد پیشنهاد شده شرکت سازنده برابر با kPa510 می‌باشد که نشان-دهنده 52/10% کاهش فشار تورمی خاک بعد از افزودن ماده تثبیت کننده یونی می‌باشد.

نتیجه‌گیری: بنابراین افزودن ماده شیمیایی مذکور با درصد پیشنهادی، میزان تورم و فشار تورمی خاک را تا حدودی کاهش می‌دهد ولی این کاهش در حد ادعای شرکت سازنده نمی‌باشد. این ماده با نرخ کاربردی پیشنهاد شده تاثیری در بهبود کلاسه تورمی خاک مورد نظر ندارد.
نتیجه‌گیری: بنابراین افزودن ماده شیمیایی مذکور با درصد پیشنهادی، میزان تورم و فشار تورمی خاک را تا حدودی کاهش می‌دهد ولی این کاهش در حد ادعای شرکت سازنده نمی‌باشد. این ماده با نرخ کاربردی پیشنهاد شده تاثیری در بهبود کلاسه تورمی خاک مورد نظر ندارد.
نتیجه‌گیری: بنابراین افزودن ماده شیمیایی مذکور با درصد پیشنهادی، میزان تورم و فشار تورمی خاک را تا حدودی کاهش می‌دهد ولی این کاهش در حد ادعای شرکت سازنده نمی‌باشد. این ماده با نرخ کاربردی پیشنهاد شده تاثیری در بهبود کلاسه تورمی خاک مورد نظر ندارد.

نتیجه‌گیری: بنابراین افزودن ماده شیمیایی مذکور با درصد پیشنهادی، میزان تورم و فشار تورمی خاک را تا حدودی کاهش می‌دهد ولی این کاهش در حد ادعای شرکت سازنده نمی‌باشد. این ماده با نرخ کاربردی پیشنهاد شده تاثیری در بهبود کلاسه تورمی خاک مورد نظر ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of polymeric materials in improving the potential of forest roads soil volume change

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Musavi
  • Ali Raeesi Estabragh
  • Baris Majnunian
چکیده [English]

Background and objectives: Undesirable mechanical properties of soil such as swelling that causes many problems to forest roads often observe in soils with high clay content. Soil volumetric changes that are the result of changes in soil moisture content causes high damages to forest roads. This shows the importance of investigation about applying techniques to improve the swelling properties of these soils. Therefore, in this study, the effect of an ionic stabilization material (CBRPLUS) on controlling the swelling behavior of soil as the forest road material was investigated. Swelling and swelling pressure tests were performed on natural soil samples (control samples) and samples that treated with company proposed percentage (0/0096%).
Materials and methods: In order to test swelling potential and swelling pressures, samples were prepared with optimum moisture determined by compaction test and were compressed by static compaction method and then moved to consolidate apparatus.
Results: The swelling potential for control and treated samples with company proposed percentage (0/0096%) were 17.5% and 16.5% respectively, which shows 5.71% reduction in swelling potential. Also, the swelling pressure for control and treated samples with company proposed percentage (0/0096%) were 570 and 510 kPa respectively, which shows 10.52% reduction in swelling potential by adding the ion stabilizer.
Conclusion:Therefore, adding the proposed dose of this substance could reduce swelling and swelling pressures of soil. But, that the amount of swelling and swelling pressure reduction was not as high as claimed by producing company. Therefore, this matter with proposed dose has no significant effect on improvement of soil swelling properties.
Conclusion:Therefore, adding the proposed dose of this substance could reduce swelling and swelling pressures of soil. But, that the amount of swelling and swelling pressure reduction was not as high as claimed by producing company. Therefore, this matter with proposed dose has no significant effect on improvement of soil swelling properties.
Conclusion:Therefore, adding the proposed dose of this substance could reduce swelling and swelling pressures of soil. But, that the amount of swelling and swelling pressure reduction was not as high as claimed by producing company. Therefore, this matter with proposed dose has no significant effect on improvement of soil swelling properties.

Conclusion:Therefore, adding the proposed dose of this substance could reduce swelling and swelling pressures of soil. But, that the amount of swelling and swelling pressure reduction was not as high as claimed by producing company. Therefore, this matter with proposed dose has no significant effect on improvement of soil swelling properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consolidate
  • Ion Stabilizer
  • Optimum Water
  • Swelling Behavior