بررسی تولید خمیرکاغذ کرافت قابل رنگبری از کرافت صنوبر دلتوئیدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد گروه صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین بهترین شرایط جهت تولید خمیرکاغذ کرافت قابل رنگ‌بری از چوب صنوبر دلتوئیدس انجام شد. چوب صنوبر از ایستگاه تحقیقاتی دکتر بهرام نیا واقع در منطقه شصت‌کلاته گرگان تهیه شد و به خرده چوب تبدیل و پس از هوا خشک شدن و محاسبه درصد رطوبت برای تهیه خمیرکاغذ کرافت مورد استفاده قرار گرفت. تحت شرایط پخت مختلف، نسبت مایع پخت به وزن خشک خرده چوب 6 به 1، درجه حرارت پخت 170 درجه سانتی‌گراد، سولفیدیته 25 درصد، قلیای فعال 18 و 20 درصد و زمان پخت 60، 90 و 120 دقیقه برای رسیدن به بازده نزدیک به 50 و عدد کاپا 15 تا 20 جهت تولید خمیر قابل رنگ‌بری انجام شد. خمیر کاغذ کرافت با شرایط: قلیای فعال 20 درصد، زمان 60 دقیقه، سولفیدیته 25 درصد، نسبت مایع پخت به چوب 1/6 و دمای پخت 170 درجه سانتی‌گراد، از میان پخت‌های مختلف انجام شده، انتخاب گردید. بازده این تیمار 49.66 درصد، عدد کاپای 15.2، درجه بسپارش سلولز 1796 و درجه‌روشنی اولیه خمیرکاغذ 38/22 درصدISO به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on Producing the Bleachable Kraft Pulp from Populus deltoids

نویسنده [English]

  • mohsen miri 1
چکیده [English]

This study was aimed to determine the best conditions for producing the bleachable pulp from Populus deltoids. The wood species from Dr. Behramnia research forest located in Shastkalat region in Goragan were obtained. The wood obtained were turned in wood chips, air dried and their moisture content was determined and finally used for preparation Kraft pulp. The cooking conditions were l/w: 6/1, temperature 170 °C, sulfidity 25%, 18 and 20 % active Alkali (AA) charge and cooking time 60, 90 and 120 minutes for produced bleachable pulp with yield near 50% and kappa number between 15 to 20. The kraft pulp with cooking conditions: AA 20%, time 60 min, sulfidity 25%, L/W: 6/1 and temperature 170°C from between taken various cooking was chosen. The yield 49.66%, Kappa number 15.2, degree of polymerization 1700 and brightness for unbleached pulp was 38.22 % ISO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Populus deltoids
  • Kraft Pulp
  • Yield
  • Kappa Number