ارزیابی وضعیت تنوع گونه‌ای درختی در توده های طبیعی و مدیریت شده طرح جنگلداری شصت‌کلاته گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

آگاهی از تغییرات تنوع گونه‌ای در اثر مدیریت جنگل و بهره‌برداری و مقایسه آن با توده های طبیعی، اطلاعات با ارزشی از توده‌های جنگلی ایجاد خواهد کرد که جهت تصمیم‌گیری صحیح، برنامه‌ریزی‌های آینده توده‌های جنگلی و مدیریت پایدار جنگل لازم و ضروری است. هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت مقادیر شاخص های تنوع گونه ای در توده های مدیریت شده در مقایسه با توده های طبیعی دست نخورده در یک شرایط رویشگاهی تقریبا مشابه در بخشی از جنگل‌های سری 1 و 2 طرح جنگل‌داری شصت کلاته گرگان می باشد. نمونه برداری به روش منظم تصادفی با قطعات نمونه دایره‌ای به مساحت 1/0 هکتار در منطقه مورد مطالعه انجام شد و در هر قطعه نمونه مشخصه های نوع گونه و قطر برابر سینه تمام درختان (بیشتر از 5/12 سانتیمتر) اندازه‌گیری و ثبت شد. مقادیر شاخص های تنوع گونه ای، یکنواختی و غنای گونه‌ای در هر یک از قطعات نمونه محاسبه گردید و جهت مقایسه تمامی شاخص‌های مذکور در دو توده مدیریت شده و طبیعی از آزمون t مستقل استفاده شد. همچنین جهت بررسی الگوی تجمع گونه‌ها در توده‌های طبیعی و مدیریت شده از روش ریرفکشن استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر غنای گونه‌ای با شاخص های منهنیک و مارگالف و شاخص‌های تنوع هیل، شانون - وینر، تعداد گونه‌های فراوان و شاخص‌های یکنواختی سیمپسون، کامارگو، و اسمیت ویلسون و شاخص تعدیل شده نی در سطح احتمال 95 درصد بین دو توده طبیعی و مدیریت شده تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tree Species Diversity in Natural Compared to Managed Forest Stands in Shast Kalate Forests of Gorgan

چکیده [English]

Awareness of species diversity changes in effect of forest management and utilization, will give us valuable information from forests stand that help us in correct decision making, future planning and sustainable management. The aim of this study is evaluation of tree species diversity indices in natural forest stands compared to managed forest stands in a part of district one and two Shast Kalate forests of Gorgan. The circular plots with 0.1 ha area were collected in a systematic random sampling design. In each plot, we recorded species and their diameter for all trees with a diameter at breast height (D.B.H) greater than or equal to 12.5cm and richness, evenness and diversity indices computed in all plots. Also, the independent T test was used for comparing richness, evenness and diversity indices between natural and managed forest stands. Also, the rarefaction method was used for accumulation pattern of species. The results of statistical test showed that differences in Menhenick and Margalef richness indices, Simpson Reciprocal (Hill), Shannon-Wiener and common species diversity, Simpson, Camargo, Smith-wilson and Modified nee evenness indices between managed forest stands and natural stands forest in 95% probability are significant that represented the correct management and positive trend in managed forest stand. Also this result expressed that forest management and utilization were preserved the tree diversity in this study area and managed forest didn’t have distance from evolutionary trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Species Diversity indices
  • Natural Forest Stands
  • Managed Forest Stands and Shast Kalate Forests of Gorgan