اثر نانوذرات سیلیکا (SiO2 NPs) روی صفات رویشی و فیزیولوژیکی نهال زالزالک (Crataegus aronia L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دوره دکتری در رشته جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به‌منظور بهره‌گیری از علم نوین نانوتکنولوژی و خصوصیات منحصر به‌فرد نانوذرات در علوم گیاهی، تحقیقات دقیق و بنیادین لازم است. در این پژوهش به‌مدت 45 روز تأثیر نانوذرات سیلیکا در بهبود صفات رویشی و فیزیولوژی نهال‌های زالزالک زرد (Crataegus aronia L.) مورد توجه قرار گرفت. در این راستا یک آزمایش گلخانه‌ای به صورت طرح کاملاً تصادفی در 4 سطح تیمار با 5 تکرار اجرا گردید. تیمارهای اعمال شده شامل سطوح شاهد به صورت آبیاری با آب معمولی و آبیاری با غلظت‌های 10، 50 و 100 میلی گرم در لیتر نانوذرات سیلیکا بود که هر سه روز یک‌بار بر اساس ظرفیت زراعی صورت گرفت. تبادلات گازی، تغییرات فیزیولوژی و تخصیص بیوماس به عنوان شاخص مورد توجه قرار گرفت. اگر‌چه اعمال نانوذرات سیلیکا سبب کاهش جزئی پتانسیل آبی نهال‌های زالزالک شد (منفی‌تر)، ولی محتوای نسبی رطوبت در بین تیمارها تغییری نکرد. نرخ تبادلات گازی تحت تأثیر نانوذرات سیلیکون افزایش معنی‌دار یافت که باعث افزایش بیوماس نهال و به‌ویژه بیوماس ریشه گردید، به طوری که بیوماس کل نهال در تیمار 100 میلی‌گرم در لیتر نسبت به شاهد حدود 40 درصد افزایش داشت. در مجموع، می‌توان اذعان کرد که استفاده از نانوذرات سیلیکا در این پژوهش بهبود فعالیت‌های فیزیولوژی و افزایش بیوماس کل گیاه را موجب شد ولی بی‌شک برای درک مکانیسم آن مطالعات تکمیلی الزامی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of SiO2NPs on Growth and Physiological Characteristics of Hawthorn (Crataegus aronia L.) Seedlings

نویسندگان [English]

  • peyman ashkavand 1
  • masoud tabari 2
  • mehrdad zarafshar 3
  • ehsan ghanbari 3
1 M.Sc. Student, Forestry Department, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University
2 Associate Professor, Forestry Department, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University.
3 Ph.D Student, Forestry Department, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In order to utilize the new science of nanotechnology and unique characteristics of nanoparticles in plant science, accurate and fundamental research is required. In this study, effect of silicon nanoparticles on improvement of growth and physiological characteristics of hawthorn (Crataegus aronia L.) seedlings was considered for 45 days. In this regard, a greenhouse experiment in a completely randomized design with 5 treatments and 4 replications was performed. The treatments consisted of 4 different concentrations of silicon nanoparticles solution (0, 10, 50 and 100 mg.l-1). Gas exchange, biomass allocation and physiological changes were considered as indicators. Although the nanosilicon on hawthorn trees partially reduced plant water potential (more negative), but relative water content was not affected by the SiO2 NPs treatments. Silicon nanoparticles significantly increased the gas exchange rate during the experiment which finally lead to increasing of plant biomass especially root biomass. Total biomass of seedlings subjected with 100 mg.l-1 showed a 40% increasing compared to control plants. In general, it can be stated that silicon nanoparticles used in this study improved the physiological activity and plant biomass of hawthorn seedling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • water potential
  • gas exchange
  • relative water content
  • nanoparticles