اثر استفاده از آنتراکینون بر ویژگی‌های خمیرکاغذ سولفیت خنثی از گونه ممرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیأت علمی-دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

چکیده

ههدف از این تحقیق بررسی اثر استفاده از کاتالیزور آنتراکینون بر ویژگی خمیرکاغذ‌ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی (NSSC) گونه ممرز می‌باشد. خمیرکاغذسازی در سه سطح بازده 55، 60 و 65 درصد انجام شد. برای دست‌یابی به بازده‌ مورد نظر پخت از شرایط: درجه حرارت 175 درجه سانتی‌گراد، زمان (متغیر)، درصد مواد شیمیایی 14 درصد و آنتراکینون 1/0 درصد استفاده شد. در تمام پخت‌ها نسبت وزنی سولفیت سدیم به بی-کربنات سدیم 5/4 به 1 و نسبت مایع پخت به خرده‌چوب 4 به 1 در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که در بازده‌های مشابه، استفاده از آنتراکینون به دلیل گزینش‌پذیری، سبب کاهش زمان پخت (5 تا 10 دقیقه)، وازده (8/1 تا 3/0 درصد) و عدد کاپا (3 تا 4 واحد) شده است. خمیرکاغذهای تهیه شده با استفاده از آنتراکینون به انرژی پالایش کمتری نیاز داشتند. با افزودن آنتراکینون، شاخص‌های مقاومتی کاغذ (مقاومت به ترکیدن، پاره شدن، کشش، له شدگی حلقوی و له شدگی کنگره‌ای) افزایش یافت و این افزایش در سطح اعتماد آماری 95% معنی‌دار بود. در مورد خواص نوری کاغذ‌های دست‌ساز، نتایج حاکی از آن است که افزودن آنتراکینون باعث تغییر معنی‌دار درجه روشنی کاغذ شده است به طوری که میزان آن در بازده‌های 65، 60 و 55 درصد به ترتیب 5/76، 5/47 و 4/16 درصد ایزو افزایش داشته است. درجه ماتی کاغذها به میزان کمی کاهش یافته که این کاهش به لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Using Anthraquinone on Hornbeam Neutral Sulfite Pulp Properties

چکیده [English]

This research was performed with the aim of using anthraquinone (AQ) as catalyst in order to improve the properties of the pulp from Hornbeam, neutral sulfite semi chemical (NSSC) pulping. The pulping was carried out at three screen yield levels of 55, 60 and 65%. The cooking conditions were chosen as: temperature (175˚C), time (Variable), total chemicals 14% and anthraquinone 0.1% to achieve the screen yields. In all cooking trials, sodium sulfite to sodium bicarbonate weight ratio was constant equal to 4.5:1. The cooking liquor to wood ratio was 4 to1 respectively. The results indicated that anthraquinone decreased the cooking time (5 to 10 min.), pulp reject (1.8 to 0.3%), and kappa number (3 to 4 units) due to its selectivity. Also, all strength indices (including burst, tear, and tensile), RCT and CMT of the hand sheets were increased significantly (p≤ 0.05) by using anthraquinone. Regarding optical properties, the brightness of hand sheets with screen yield of 65, 60, and 55% were increased significantly 76.5, 47.5, and 16.4%, respectively by adding AQ in the cooking stage. Paper opacity dropped slightly, but the change was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hornbeam
  • NSSC
  • Anthraquinone